09.06.22 DI Life Science Nyheder

DI: European Health Data Space skal udnytte potentialet i sundhedsdata på pålidelig og sikker vis

I starten af maj fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til et nyt sundhedsdatarum – European Health Data Space (EHDS). Forslaget skal gøre det lettere for borgere, forskere og virksomheder at dele sundhedsdata på tværs af EU’s grænser.

For at udnytte det fulde potentiale af europæiske sundhedsdata fremlagde EU-Kommissionen i maj en forordning om oprettelse af det europæiske sundhedsdatarum. Forslaget:

  • sikrer, at enkeltpersoner får kontrol over deres egne sundhedsdata
  • understøtter anvendelsen af sundhedsdata med henblik på bedre levering af sundhedsydelser, bedre forskning, innovation og politikudformning, og
  • sætter EU i stand til fuldt ud at udnytte det potentiale, der ligger i sikker udveksling, brug og genanvendelse af sundhedsdata

Det europæiske sundhedsdatarum er et sundhedsspecifikt økosystem bestående af regler, fælles standarder og praksis, infrastrukturer og en forvaltningsstruktur, der sigter mod at:

  • styrke borgernes sundhed gennem øget digital adgang til og kontrol med deres elektroniske personlige sundhedsdata, nationalt og på tværs af grænserne samt understøtte europæernes frie bevægelighed, da man kan tilgå sine sundhedsdata hos en læge i ethvert EU-land. Man vil derfor oprette et fælleseuropæisk elektroniske patientjournalsystem (primær anvendelse af sundhedsdata)
  • skabe en sammenhængende, troværdig og effektiv struktur for adgang til sundhedsdata til brug for forskning, innovation, politikudformning og lovgivningsmæssige tiltag (sekundær anvendelse af sundhedsdata)

Du kan læse mere om DI’s holdning til det europæiske sundhedsdatarum i vores positionspapir.

Det overordnede formål med EU-Kommissionens nye forslag er at gøre det lettere for borgere, forskere og virksomheder at dele sundhedsdata på tværs af EU’s grænser. I Dansk Industri (DI) er vi helt enige.

De danske sundhedsdata er unikke og blandt verdens bedste. Med EHDS skabes der potentiale for en fælles europæisk styrkeposition, hvor Danmark allerede ligger helt i top. Implementeringen af EHDS bør derfor blive et ”race to the top”... Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør

DI finder det særlig vigtigt at vi får sikret, at EHDS indeholder de rette rammer for både primær og sekundær brug af sundhedsdata i fremtiden. Derfor arbejder vi ihærdigt sammen med vores europæiske partnere for at få positionerne på plads. Sundhedsdata er afgørende for udviklingen af fremtidens sundhedsvæsener. For at understrege EU som en førende life science region, finder DI det vigtigt at alle potentialer, der ligger i et fælles datarum, udnyttes. DI kommer til at følge og engagerer os tæt i processen. Senest har vi i sidste uge indsendt et høringssvar til Kommissionens forslag.

DI’s positionspapir

DI støtter kraftigt EU's bestræbelser på at øge patienternes kontrol med og adgang til deres sundhedsdata, samtidig med at forskere og innovatorer får mulighed for at udnytte potentialet i sundhedsdata på en pålidelig og sikker måde. Hvis barriererne for adgang til sundhedsdata til videnskabelig forskning fjernes, vil det betyde, at patienter kan få gavn af udviklingen af innovative behandlinger, medicinsk udstyr og diagnostik, der er muliggjort som følge af adgang til sundhedsdata, samt mere effektive sundhedsydelser i Europa. DI er enig i forslagets vision og det enorme potentiale i et fælles europæisk sundhedsdatarum. Vi finder den primære og sekundære anvendelse af data lige vigtig i denne bestræbelse.

En sammenkobling af de 27 medlemsstaters sundhedsdatasystemer vil øge mængden af aggregerede data, der er tilgængelige for forskning og udvikling. Dette er nøglen til en konkurrencedygtig life science industri. De endelige fordele af et fælles europæisk sundhedsdatarum er bedre sundhedspleje i Europa, bedre velfærdsresultater samt et effektivt pandemiforberedskab. EHDS er også et skridt i retning af nye muligheder for B2C-markeder i forbindelse med sundhedsrelaterede tjenester som f.eks. apps, wearables osv.

Læs hele DI's positionspapir EHDS

Download

Læs mere om EHDS på EU-Kommissionens hjemmeside.

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3140
  • Mobil +45 2211 7389
  • E-mail sios@di.dk

Relateret indhold