Advokat Sture Rygaard, Plesne, fortæller om UPC systemet samt overgangs - og fravalgsordningen.

Rikke Bruun Uggerhøj
22.06.22 DI Life Science Nyheder

Snart kommer den europæiske patentdomstol

Forberedelserne til den fælleseuropæiske patentdomstol er for alvor i gang. I den forbindelse afholdte DI i samarbejde med Plesner et arrangement for at ruste medlemmerne til de kommende ændringer.

Den 19. januar 2022 trådte protokollen om UPCs provisional application phase ("PAP") i kraft. Aftalen om en fælleseuropæisk patentdomstol ("Unified Patent Court", eller "UPC") forventes nu at træde i kraft omkring 1. januar 2023 (mellem ultimo 2022 og primo 2023). Efter mange benspænd for den fælleseuropæiske patentdomstol er de sidste praktiske forberedelser nu sat i gang.

UPC vil medføre store ændringer for patenthavere og for teknologitunge virksomheder. UPC-aftalen indebærer, at en lang række patentsager fremover skal anlægges ved den fælles patentdomstols afdelinger frem for ved de almindelige, nationale retsinstanser. Samtidig med patentdomstolsaftalen bliver der også indført et europæisk enhedspatent, det vil sige et patent med ensartet virkning i hele EU med undtagelse af Spanien, Polen, Tjekkiet, Ungarn og Kroatien. Storbritannien er heller ikke med i UPC-ordningen eller enhedspatentet.

UPC skulle efter planen være startet op allerede i 2017, men projektet er blevet udskudt på grund af to søgsmål ved den tyske forfatningsdomstol, hvor der blev stillet spørgsmål ved ordningens forenelighed med den tyske grundlov. Den tyske forfatningsdomstol kendte den 20. marts 2020 den tyske gennemførelse af UPC for forfatningsstridig (ikke vedtaget med nødvendigt flertal), men stridigheden blev udbedret, og den 9. juli 2021 afviste forfatningsdomstolen to begæringer om at nedlægge midlertidigt forbud mod de tyske love, der ratificerer UPC-aftalen. 

Storbritannien meddelte oprindelig, at landet ville deltage i ordningen på trods af EU-udmeldelse, men meddelte i starten af 2020, at landet alligevel ikke vil deltage. Da Østrig som det 13. land i januar 2022 indgav deres ratifikation af protokollen om UPCs provisional application phase ("PAP") trådte den i kraft og de endelige praktiske forberedelser til UPC-ordningen er påbegyndt.

Enhedspatent og UPC

Alle EU-lande med undtagelse af Spanien, Polen, Tjekkiet og Kroatien forventes at deltage i enhedspatentet og UPC. Spanien deltager ikke i hverken UPC eller enhedspatentet. Kroatien blev EU-medlem efter vedtagelsen af UPC-aftalen og de to EU-forordninger om enhedspatentet og har endnu ikke besluttet om landet ønsker deltagelse. Polen og Tjekkiet deltager i de to EU-forordninger om enhedspatentet, men ønsker ikke at ratificere UPC-aftalen. Dermed står de to lande reelt uden for både UPC og enhedspatentet.

Ikke alle landene vil deltage fra starten, og der vil formentlig gå noget tid, før UPC kommer til at gælde for alle landene, der har tiltrådt aftalen. Dette hænger sammen med, hvornår de enkelte lande ratificerer UPC-aftalen.

Foto: Rikke Bruun Uggerhøj
UPC's centrale afdeling, appeldomstol og andre institutioner

UPC kommer til at bestå af en førsteinstansdomstol og en appeldomstol. Førsteinstansdomstolen består af en central afdeling samt en række lokale og regionale afdelinger. Den centrale afdeling får hjemsted i Paris samt en underafdeling i München. Tidligere skulle en underafdeling have ligget i London, men efter Brexit er det p.t. uafklaret, hvad der skal ske med underafdelingen i London. Appeldomstolen får hjemsted i Luxembourg.

Læs også: Nu kommer den europæiske patentdomstol – skal du bruge den? - DI (danskindustri.dk)

UPC's lokale og regionale afdelinger

Lokale afdelinger af UPC kan oprettes i de enkelte medlemslande. Et medlemsland har mulighed for at oprette op til fire lokale UPC-afdelinger (kravet er min. 100 patentsager om året per lokalafdeling, hvis der skal oprettes mere end én lokal afdeling). UPC-medlemslande kan også gå sammen om at oprette en regional afdeling. Det har foreløbigt kun Sverige og de baltiske lande gjort.

Malta og Luxembourg har meddelt, at de anvender den centrale afdeling. Bulgarien og Portugal forventes at deltage, men har endnu ikke meldt noget ud vedrørende lokal/regional afdeling. Dertil kommer en række primært østeuropæiske lande, der ikke har ratificeret aftalen eller formelt annonceret deltagelse endnu.

I det omfang et land ikke har oprettet en lokal afdeling, anvendes UPC's centrale afdeling til de søgsmål, der ellers skulle anlægges ved en lokal afdeling. 

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Kim Haggren

Kim Haggren

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3449
  • Mobil +45 2124 4608
  • E-mail kih@di.dk

Relateret indhold