DI Produktion

Industrien er udfordret af annullerede ordrer

Godt halvdelen af produktionsvirksomheder angiver, at de er ramt af annullerede ordrer som følge af krigen i Ukraine. Det skyldes både, at kunder og leverandører må annullere, men også at mange produktionsvirksomheder selv er nødsaget til at annullere ordrer. I sidste ende svækker det virksomhedernes vækstmuligheder.

Udover de store humanitære konsekvenser, som krigen i Ukraine medfører, rammes mange lande inklusive Danmark af økonomiske udfordringer. En af de helt store udfordringer for virksomhederne er, at det bliver sværere at skaffe de fornødne råvarer og materialer til at producere. 55 pct. af produktionsvirk-somheder angiver i en nylig DI-undersøgelse, at de rammes af annullering af ordrer.

Anm.: Den blå søjle er de virksomheder, der har oplevet annullerede ordrer fra en eller flere af de tre årsager i de blåstiplede søjler.

Kilde: DI-undersøgelse - afsluttet den 29. marts

Annullering af ordrer fordeler sig ret ligeligt mellem de tre mulige årsager; 30 pct. af de adspurgte produktionsvirksomheder er nødt til selv at annullere ordrer, 26 pct. har oplevet, at kunder annullerer ordrer, og 23 pct. har oplevet, at leverandører må annuller ordrer.

Konsekvensen ved, at der ikke kan leveres ordrer, er en dalende produktion i mange virksomheder, og det hæmmer derved virksomhedernes vækstmuligheder. 67 pct. af de produktionsvirksomheder, som forventer svækkede vækstudsigter det næste år, har også oplevet annullering af ordrer. Blandt de øvrige virksomheder (hvoraf de fleste angiver uændrede vækstudsig-ter) er det lidt under hver anden, som også har oplevet annullering af ordrer.

Anm.: De blå søjler er baseret på ja-svarmulighederne fra de blå-stiplede søjler fra den første figur, hvor de grå søjler er baseret på de to grå søjler fra den første figur. De virksomheder, som har angivet "Ved ikke", er udeladt.

Kilde: DI-undersøgelse - afsluttet den 29. marts

Fakta om DI-undersøgelsen

  • Undersøgelse er forløbet i perioden fra d. 28. til d. 29. marts 2022, hvor 786 virksomheder har svaret på undersøgelsen. Virksomhederne har tilsammen cirka 95.000 ansatte i Danmark.

  • Denne analyserer baserer på sig svar fra 299 produktionsvirksomheder, som tilsammen har cirka 40.000 ansatte i Danmark. Det svarer til 12 pct. af beskæftigelsen inden for industrien.

  • Analysen baserer på spørgsmålet ”Har din virksomhed oplevet, at ordrer/aftaler er blevet annulleret direkte eller indirekte på grund af krigen i Ukraine?", hvor svarmulighederne er ”Ja, kunder har annulleret ordrer/aftaler”, ”Ja, leverandører har annulleret ordrer/aftaler”, ”Ja, vi har selv annulleret ordrer/aftaler”, ”Nej, min virksomhed har ikke oplevet annullering af ordrer/aftaler” og ”Ved ikke/ikke relevant”. Der er mulighed for at angive flere Ja-svar til spørgsmålet, hvor de øvrige svarmuligheder er eksklusive.

Relateret indhold