09.01.19 DI Rådgiverne Nyheder

Nyt udspil: Regeringen vil styrke offentlig ledelse og kompetencer

Regeringen har i dag præsenteret sit udspil ’En offentlig sektor rustet til fremtiden’, der skal styrke ledelse og kompetencer i det offentlige.   Udspillet indeholder  flere positive positive elementer.

Der er meget godt at sige om regeringens ledelses- og kompetencereform for den offentlige sektor, som netop er offentliggjort i dag. Mange af de input som DI Managementrådgiverne leverede til regeringens ledelseskommission er at genfinde i udspillet, som netop tager afsæt i ledelseskommissionens anbefalinger.

Læs mere og hent udspillet her

Der er særligt grund til at fremhæve, at fokus på den offentlige lederudvikling får et betydeligt nøk op i regeringens reformudspil. Det betyder, at der afsættes ressourcer til at arbejde langt mere systematisk med lederevaluering i det offentlige foruden, at de offentlige lederuddannelser skal have et eftersyn. Både lederevaluering og lederuddannelse er områder, hvor en række medlemmer allerede samarbejder tæt med den offentlige sektor. Yderligere fokus på området bør derfor være et plus. Samtidig er det en god lejlighed til at revurdere rammerne for, hvordan de offentlige diplomlederuddannelser fungerer, hvor der i dag ikke er lige vilkår for henholdsvis offentlige og private udbydere.

Vi vil herfra selvfølgelig fortsætte dialogen med de relevante aktører i forhold til opfølgningen herunder med henblik på at sikre inddragelse af private rådgivere til at realisere ambitionerne.

Her kan du læse regeringens konkrete initiativer:

Ledelse, der gør en forskel:

Kompetenceprofiler for statslige topledere
Der udformes kompetenceprofiler for afdelingschefer og styrelsesdirektører i staten, der kan anvendes til rekruttering og udvikling af statslige topledere. Kompetenceprofilerne skal supplere dem, der i dag erformuleret for departementschefer, der samtidig revideres.

Mobilitet blandt ledere i den offentlige sektor
Der nedsættes en taskforce til at fremme forståelsen i den private sektor for offentlig ledelse og identificere, hvad der blokerer henholdsvis fremmer mobilitet.

Evaluering af offentlig ledelse
Der udvikles i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse et værktøj til den enkelte leder om lederevaluering af høj kvalitet, som lederne frit kan vælge at anvende. Værktøjet skal styrke den enkelte leders udvikling. Desuden kan evalueringerne benyttes til at skabe et landsdækkende overblik over udviklingen i offentlig ledelse.

Eftersyn af de offentlige lederuddannelser
I samarbejde med udbyderne af offentligt godkendte lederuddannelser gennemføres et eftersyn af lederuddannelserne. Undersøgelserne skal danne grundlag for ændringer af og evt. udvikling af nye offentlige lederuddannelser.

Styrket lederudvikling i staten
Der satses yderligere på udvikling af de statslige ledere. Videreudvikling og udbygning af Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) skal være med til at sikre, at flere ledere får tilbudt lederudviklingsforløb af høj kvalitet – uanset hvor de befinder sig i lederkarrieren.

Udvikling af lederaspiranter og nye ledere
Der gennemføres en indsats i staten for at identificere talentfulde lederaspiranter samt motivere og udvikle dem såvel som nye ledere lokalt på de enkelte ministerområder. Med initiativet udvikles et nyt forløb for særligt udvalgte, talentfulde kommende ledere i staten med henblik på at accelerere deres udvikling. Initiativet skal endvidere sikre, at der er et overblik over vækstlaget, at alle ledelsestalenter opfanges, og at der etableres bedre muligheder for at prøve kræfter med ledelse, inden der tildeles et formelt ledelsesansvar.

Direktionsforløb på tværs af den offentlige sektor
Der igangsættes udviklingsforløb for offentlige direktioner på tværs af stat, regioner og kommuner. De nye forløb skal skabe øget indsigt på tværs af sektorer – herunder de forskellige vilkår, udfordringer og muligheder, der er i forskellige dele af den offentlige sektor.

Systematisk anvendelse af brugertilfredshedsundersøgelser
Der tages initiativ til, at anvendelsen af nationale brugertilfredshedsundersøgelser udbredes langt mere systematisk på de store velfærdsområder, herunder på skoler, SFO’er, dagtilbud, genoptræningsområdet og i misbrugsbehandlingen.

Bedre prioritering på tværs
Ministerierne skal være bedre til at anvende opsparinger, hvor behovet er størst, og Finansministeriet vil se positivt på anmodninger om adgang til forbrug af opsparing i løbet af finansåret.

Kompetente ledere og medarbejdere

Tværoffentligt kompetenceråd
Et tværoffentligt kompetenceråd skal skabe et styrket, fælles fundament for offentlig kompetenceudvikling
og sætte strategisk retning for udviklingen af de offentligt ansattes kompetencer.

Målrettet kompetenceudvikling med øget effekt
Kompetencerådet får til opgave at undersøge, hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling lokalt,
om indsatserne har den ønskede effekt og om midlerne anvendes på den bedste måde.

Medarbejdernes kompetencer skal bringes bedre i spil
Regeringen vil følge op på, om kompetencerne og viden hos medarbejderne bringes i spil bedst muligt
som led i det nationale partnerskab om kulegravninger med kommunerne og de faglige organisationer.

Rotationsforløb på tværs af den offentlige sektor
Via rotationsforløb for medarbejdere og ledere skal det gøres nemmere for offentlige ledere og
medarbejdere at udveksle arbejdsopgaver og erfaringer, så de kan bidrage til at skabe sammenhæng
på tværs og opbygge kompetencer og viden på tværs af sektorer. 

Digitale læringsløsninger
De offentlige arbejdspladser understøttes i at udnytte mulighederne for bedre fælles kompetenceudvikling
mv. via den digitale læringsløsning Campus.

Velfungerende og attraktive offentlige arbejdspladser

Undersøgelse af motivation i det offentlige
Motiverede ledere og medarbejdere er en vigtig prioritet, og vi skal derfor interessere os mere for, hvad
der driver de offentlige ledere og medarbejdere. Der gennemføres derfor en motivationsundersøgelse
blandt offentlige ledere og medarbejdere.

Mere nærvær – mindre sygefravær
Der gennemføres en fællesoffentlig indsats, som skal nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor.
Der afsættes 100 mio. kr. til en særlig indsats, hvor udfordringerne med sygefravær er størst, eller hvor
arbejdsmiljøet er særligt belastet. Der afsættes desuden 45 mio. kr. til at udvikle ledelsesinformationsværktøjer
og videnspakker samt til at nedsætte et rejsehold.

Serviceeftersyn af samarbejdssystemet
De statslige arbejdspladser gennemfører et serviceeftersyn af deres samarbejdssystem. Kommunerne
og regionerne opfodres til at gennemføre et eftersyn af deres MED-systemer lokalt.

Velfærdsstafet
Der igangsættes en velfærdsstafet, der skal gives til arbejdspladser, som har skabt nye og virkningsfulde
løsninger til gavn for borgerne. Stafetten løber i tre år frem til 2021.

Et vedvarende fokus

Nationalt partnerskab om ledelse og kompetencer
Regeringen vil invitere KL og Danske Regioner til at indgå i et nationalt partnerskab om ledelse og
kompetencer. Partnerskabet skal følge op på initiativerne i reformudspillet En offentlig sektor rustet til
fremtiden og implementeringen af Ledelseskommissionens anbefalinger. 

Ledelsesuge
Der afholdes en årligt tilbagevendende ledelsesuge, hvor ledere, offentlige organisationer, lederforeninger,
forskere, faglige organisationer og ledelseskonsulenter kan sætte fokus på ledelse.

Ambassadører for offentlig ledelse
Regeringen vil invitere KL og Danske Regioner til i samarbejde at udnævne en årlig ambassadør for
offentlig ledelse, der skal sætte fokus på ledelse og behovet for at skabe plads til ledelse samt stå i
spidsen for ledelsesugen. Der udnævnes årligt en ambassadør i 2019-2021.

Relateret indhold