14.11.18 DI Service Cases

Fokus på totaløkonomi i udbud af vagtydelser

I mange offentlige udbud er der en lang række fastlagte krav forbundet med opgaveløsningen. Det er ofte hæmmende for leverandørernes muligheder for at kunne tilbyde den mest effektive opgaveløsning, da kravene begrænser leverandørerne i at byde ind med nye løsninger. Derfor har Fællesindkøb Fyn i deres seneste udbud af vagtydelser fokuseret på en række kvalitative kriterier. Det har givet leverandørerne større muligheder for at beskrive en løsning med udgangspunkt i erfaringer og kompetencer.

De kvalitative kriterier i udbuddet handlede om, hvordan vagtfirmaet ville planlægge deres vagtrunderinger, og hvordan de ville opnå en forebyggende effekt af indsatsen. Målet var en væsentlig reduktion af indbrud i kommunerne. Endvidere vægtede den tilbudte responstid og antallet af dedikerede vagtbiler højt. Disse kriterier gjorde det lettere at vurdere kvalitetsforskellen blandt buddene. Da kvalitetskriterierne udgjorde 50 pct. af den samlede bedømmelse, skabte det en reel konkurrence på kvalitet mellem leverandørerne.

Valget faldt på Securitas, som især tilbød hurtige responstider og inkluderede alarmpatruljekørsel i den samlede pris. Ved at inkludere alarmpatruljekørsel i den samlede pris fjernede Securitas en række administrative byrder for kommunerne. Så selvom buddet ikke var det billigste, fik Fællesindkøb Fyn alligevel en totaløkonomisk gevinst i forhold til det forrige udbud. Frie rammer i opgaveløsningen gav således Fællesindkøb Fyn en optimeret løsning til en bedre samlet økonomi.

Konkurrenceudsættelse behøver ikke kun at handle om at reducere udgifter. Det er også et redskab, som kommunerne kan bruge til at få en bedre opgavevaretagelse for pengene. Når kommuner inddrager klare kvalitative kriterier i deres udbud, tildeles kontrakten den leverandør, der har budt ind med den mest effektive og ofte mest innovative måde at løse opgaven på.

I udbuddet har vi især lagt vægt på at finde en professionel partner, som kan levere et højt kvalitetsniveau. Derfor har vi fastsat klare kvalitative kriterier, som leverandørerne er blevet bedømt efter, i stedet for at stille en række opgavekrav, de skulle leve op til. På den måde sikrer vi os både et højt serviceniveau og en god økonomi. Udbudskonsulent Bjarne Roe Iversen, Fællesindkøb Fyn