Uddannelse, Lærlinge og elever

I DI Service mener vi, at uddannelse skal sikre medlemmernes fremtidige rekrutteringsgrundlag, så servicebranchen kan leve op til målsætningen om at være blandt de førende jobskarer nu og i fremtidens velfærdssamfund.

På denne side giver DI Service dig et overblik over det brede udvalg af uddannelser målrettet servicebranchens medarbejdere. Vi arbejder i DI Service for at:

- AMU-kurserne fremstår som et kvalificeret og fleksibelt uddannelsestilbud for de ufaglærte medarbejdere i servicebranchen

- Styrke dialogen med uddannelsesudbyderne om at garantere gennemførelse af udvalgte kurser, som har særlig relevans for servicebranchen

- Sætte fokus på, at der skal være incitament for medarbejderen til at deltage i uddannelsen, så uddannelse ikke nødvendigvis skal foregå i arbejdstiden.

- Styrke det praktikpladsopsøgende arbejde, så virksomheder, der ikke har mulighed for at tilbyde en hel erhvervsuddannelse, får bedre muligheder for at medvirke ved uddannelsen af lærlinge og elever.

Læs mere på DI's uddannelsesunivers, hvor du kan få mere rådgivning her

  1. Uddannelsesaftalen

  2. Rekruttering

  3. Løn og tilskud

Uddannelsesmuligheder

AUB-bidrag

Den 1. januar 2018 trådte praktikplads-AUB i kraft. Som led i aftalen er der indført en ny måde at betale til AUB-ordningen.


I dag betaler din virksomhed årligt 295 kr. pr. medarbejder til AUB-ordningen til finansiering af skolepraktikydelsen. I 2018 bliver denne opkrævning afskaffet for faglærte medarbejdere. Din virksomheds bidrag bliver fra 2018 i stedet for afhængig af, om den uddanner tilstrækkeligt med elever i forhold til, hvor mange erhvervsuddannede den beskæftiger. Hvis din virksomhed uddanner tilstrækkeligt eller flere end forventet, slipper den billigere end i dag. Er det ikke tilfældet, vil din virksomhed sandsynligvis opleve stigende udgifter til AUB-ordningen. Du kan se eksempler på udregningerfor praktikpladsordninger her.


Din virksomheds nye AUB-bidrag vil komme til at afhænge af, i hvilken branche din virksomhed har sine primære aktiviteter, hvor mange faglærte, der er på din virksomhed, hvilke fagområder de er uddannet inden for og hvor mange lærlinge, der er ansat på din virksomhed.
Din virksomhed ligger formentlig ikke inde med et fuldt overblik over alle de oplysninger, som bliver bestemmende for det nye AUB-bidrag, herunder om – og i givet fald hvor meget – det vil blive ændret.

Læs hvordan du kommer godt i gang med at uddanne lærlinge og elever her og læs mere om praktikpladsordningen her.

Erhvervsuddannelse

Elevers uddannelsesforløb er reguleret af Lov om erhvervsuddannelser og overenskomstens regler. Der gælder særlige regler og overenskomstforhold for lærlinge og elever, som adskiller sig fra de andre medarbejderes.

Elever er unge med en uddannelsesaftale inden for det merkantile område (handel, kontor el. serviceområdet), og er typisk dækket af Industriens Funktionæroverenskomst eller en overenskomst med HK.

Her finder du en oversigt over de erhvervsuddannelser indenfor servicebranchen, der benytter elever.

UDDANNELSER

Ejendomsservicetekniker

Uddannelsen dækker blandt andet områder som bygningsvedligeholdelse, pleje og vedligeholdelse af udearealer, affaldshåndtering og miljøfarligt affald, miljø og sikkerhed, planlægning og administration.

Serviceassistent

På uddannelsen til serviceassistent lærer eleverne bl.a. at planlægge og udføre professionel erhvervsrengøring, der sikrer en god hygiejne og et godt indeklima, at bistå relevante faggrupper på hospitaler, plejehjem o. lign med bruger-relaterede opgaver, at varetage enkle kontorfunktioner i private og offentlige virksomheder, og at tilberede og anrette lettere retter.

Sikkerhedsvagt

Uddannelsen til sikkerhedsvagt har som formål, at eleverne lærer professionel overvågning af mennesker, så liv eller velfærd ikke trues, professionel overvågning og beskyttelse af virksomheden og deres værdier, observation og forebyggelse af brand, tyveri, hærværk og energispild i og omkring bygninger, og professionel sikkerhedsrelateret vejledning og servicering af kunder, publikum, gæster m.fl.

Gastronom

Ved gastronomuddannelsen som kok og smørebrødsjomfru lærer eleverne om varemodtagelse, grundtilberedning, menuplanlægning og økonomi. Catering-elever lærer om varemodtagelse, grundtilberedning, produktion, renholdelse og salg.

 

 

 

Efteruddannelse

Et muligt element i kompetenceudvikling er de tilbud som findes i det offentlige uddannelsessystem, men også aktiviteter uden for det offentlige system kan være relevante i at opnå de nødvendige kompetencer. Nogle af de tilbud der findes uden for det offentlige uddannelsessystem er f.eks.:

FVU-kurser (forberedende voksenundervisning) er kurser, som træner de grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. FVU-kurserne udbydes på forskellige trin og kan leveres fleksibelt.

AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser) er korte faglige kurser, som har til formål at give deltageren færdigheder inden for et givent arbejdsområde. AMU-kurser kan også gennemføres særligt tilrettelagt for personer med svage danskkundskaber.

De offentlige tilbud er alle kendetegnet ved, at staten yder - et større eller mindre - tilskud. Til gengæld er indholdet og gennemførelse af aktiviteterne underlagt centrale regler.

EFTERUDDANNELSER

Ejendomsservice

F.eks. uddannelser om anvendelse og vedligeholdelse af inden- og udendørs tekniske hjælpemidler, drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg og pleje af grønne områder.

Rengøring

F.eks. uddannelser inden for service og synlig rengøring, rengøringshygiejne, hospitals- og institutionshygiejne, rengøringsmidler, redskaber og maskiner til rengøring m.m.

Vagt og sikkerhed

F.eks. uddannelser som stationære og ronderende vagter, grundlæggende vagt, dørmænd, rapportering, kommunikation og konflikthåndtering.

Vask og tekstil

F.eks. uddannelser om indsortering, hygiejne, vand og kemikalier samt efterbehandling og udsortering.

Madfremstilling - restaurant, kantine og catering

Kurserne spænder fra basal viden om fødevarehygiejne til specialviden om gastronomi, herunder planlægning af menuer, personligt salg, kvalitetsstyring og økologisk planlægning.

Den grundlæggende lederuddannelse

Kurserne dækker blandt andet ledelse og samarbejde, kommunikation, konflikthåndtering, mødeledelse og involvering af medarbejdere.
___________________________________________________________________

Tilskud og fonde

Tilskuddene til FVU- og AMU-kurserne udmøntes dels i form af favorable deltagerbetalingsvilkår og dels ved, at der er adgang til at søge om løntabsgodtgørelse.

Deltagelse i FVU-kurser er gratis, mens deltagerbetalingen på AMU-kurser typisk udgør 122 kr. pr. kursusdag pr. deltager.
Løntabsgodtgørelsen består i enten SVU eller VEU-godtgørelse, som udgør 80 pct. af maksimale dagpenge.

Ansøgning om SVU (til FVU-kurser) sker på et skema, som udleveres af uddannelsesstedet, mens ansøgning om VEU-godtgørelse (til AMU-kurser) skal ske på www.efteruddannelse.dk. Herudover er der overenskomstmæssigt etableret en række støttemuligheder i regi af Servicebranchens Udviklingsfond (SBUF). F.eks. er det muligt at få dækket lønudgiften ud over løntabsgodtgørelsen for en række udvalgte AMU-kurser (primært rengøringsfaglige kurser).

 Ansøgning til SBUF sker via hjemmesiden
 https://www.pension.dk/virksomhed/uddannelse/
 Vær i øvrigt opmærksom på de ansøgningsfrister, som er gældende for de forskellige tilskudsordninger.

Uddannelsesfonde

Der er forskel på, hvad de forskellige fonde yder støtte til. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, hvilke overenskomster medarbejderne er omfattet af, idet dette vil være bestemmende for støttemulighederne.

Camilla Sandfeld

Camilla Sandfeld

Chefkonsulent