28.06.19 DI Service Nyheder

Politisk forståelse for sundheds- og velfærsområdet

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er kommet med en politisk forståelse som forudsætning for en kommende regering og, som skal forpligte partierne til at tage en række initiativer i løbet af den kommende regeringsperiode.

Et kig på den politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er en blandet buket for danske sundheds- og velfærdsvirksomheder.

Medarbejdere

En af de største udfordringer, servicevirksomhederne står over for, er manglen på medarbejdere. Hver femte virksomhed melder om mangel på arbejdskraft. Derfor er det positivt, at parterne er blevet enige om, at der skal føres en politik, som styrker beskæftigelsen ved, at flere bliver på arbejdsmarkedet, og flere udenlandske medarbejdere får mulighed for at bidrage til det danske samfund. Det haster med at finde konkrete løsninger, som kan give private virksomheder mulighed for at rekruttere medarbejdere. Disse er forudsætningen for Danmarks fortsatte velfærd.

Offentlig-privat samarbejde

I Danmark har vi lang tradition for at samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor. Der er mange gode eksempler på, at danske virksomheder hjælper med at løse velfærdssamfundets udfordringer i både stat, kommuner og regioner. Ved at samarbejde mere om udviklingen af den offentlige sektors opgaver kan vi sikre investeringer i smartere, billigere og bedre kernevelfærd for den enkelte borger.

Dansk Sundhed og Velfærd anbefaler, at en ny regering vil sikre et konstruktivt og udbytterigt samarbejde med de offentlige og private virksomheder, så den innovation og udvikling, der sker på det private marked, kan bidrage til at optimere driften og styrke kernevelfærden i kommunerne.

Der er behov for op imod 35.000 flere plejeboliger frem mod 2030. Derudover kommer behovet for et stort antal ekstra pladser på dagpasningsområdet. Der er brug for, at private investorer i større grad bliver inddraget i at løse den store udfordring gennem blandt andet udbredelsen af flere friplejeboliger og dagsinstitutioner, hvor private står for at opføre og drive institutioner til samme omkostninger, som kommunerne har.

Dansk Sundhed og Velfærd anbefaler derfor, at en ny regering inviterer relevante parter til at drøfte, hvordan private investorer kan bidrage til at løfte udfordringerne med at sikre de nødvendige rammer for fremtidens børn og ældre.

Profit på velfærd

I den politiske forståelse fremgår det, at man vil undersøge mulighederne for, hvordan det kan sikres, at private daginstitutioner og sociale opholdssteder ikke kan udtage profit.

Dansk Sundhed og Velfærd mener, at et væsentligt bidrag til at imødekomme det demografiske træk og udbygge velfærden er at inddrage private aktører. Bliver rammevilkårene for private investeringer forringet, vil de privates investeringslyst blive reduceret, og vi vil dermed risikere at få en ringere kvalitet i velfærden.

Det er positivt, at regeringen vil arbejde for mest mulig selvbestemmelse, reducere unødvendige dokumentationskrav og frigøre tid til den enkelte borger. Vi ved desuden, at det frie valg, mangfoldighed og selvbestemmelse er en kvalitet, som vægtes højt og er med til sikre dynamik og udvikling af de skattefinansierede ydelser.

Dansk Sundhed og Velfærd anbefaler, at en ny regering inddrager relevante parter, herunder erhvervslivet, i en nærmere drøftelse om den nye regerings ønsker på området.

Sundhedsvæsnet

Regeringen vil invitere til forhandlinger om en ny sundhedsaftale med fokus på blandt andet, at regionerne bevares samt, at der skabes bedre sammenhæng mellem sygehuse, kommuner og almen praksis.

Man ønsker endvidere at drøfte muligheder for, at der nedsættes et behandlingsråd, der blandt andet skal skabe grundlag for de politiske beslutninger om fremtidige investeringer i sundhedsvæsenet.

Dansk Sundhed og Velfærd arbejder for et bæredygtigt, offentligt sundhedsvæsen, der i endnu højere grad samarbejder med den private sektor om at modernisere sundhedsvæsenet. Samarbejdet skal understøtte udvikling og ibrugtagning af ny teknologi og mere effektive behandlinger på sundhedsområdet.

Skrevet af:

Felix Dalker