24.10.18 DI Service Nyheder

Ny ferielov

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft til afløsning for den nuværende. Den vigtigste ændring er, at der bliver indført samtidighedsferie i stedet for forskudt ferie.

Baggrunden

Baggrunden for at ferieloven skal ændres er, at den nuværende ferielov ikke lever op reglerne i EU’s arbejdstidsdirektiv. Heraf fremgår, at alle lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie, der kan afholdes og optjenes inden for en 12 måneders periode.

Den nuværende danske ferielov lever ikke op til dette, idet der kan gå helt op til 16 måneder, før en nyansat medarbejder får ret til betalt ferie.

Samtidighedsferie

På de fleste punkter bliver den nye ferielov lige som den eksisterende. Der vil stadig være ferie med løn til funktionærer og funktionærlignende medarbejdere samt ferie med feriegodtgørelse til timelønnede medarbejdere.

Medarbejderne optjener fortsat 2,08 dages ferie for hver måned, de er ansat, og ferieprocenten er også fremadrettet 12,5 pct.

Den væsentligste ændring er, at det fremover bliver såkaldt samtidighedsferie. Det betyder, at der ikke længere vil være en forskydning mellem optjeningsår og ferieår.

Fremover kan medarbejdere holde ferie samtidig med, at den optjenes. Når medarbejderen har arbejdet en måned, har vedkommende ret til at holde 2,08 dages betalt ferie.

Ferieåret ændres

For at medarbejderne kan nå at optjene nok ferie til at holde tre ugers betalt ferie i ferieperioden, ændres ferieåret, så det fremover kommer til at gå fra den 1. september til den 31. august.

Den ferie, der optjenes i løbet af ferieåret, kan afholdes indtil 1. december efter ferieårets udløb. Så ferie, en medarbejder optjener i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, kan afholdes i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

For medarbejdere, der ikke har optjent ret til betalt ferie, bliver det muligt at aftale ferie på forskud.

Som følge af, at ferieåret ændres, bliver udbetalingstidspunktet for ferietillægget ligeledes ændret. Fremover skal tillægget enten udbetales samtidig med, at ferien holdes, eller det kan deles, således at ferietillæg for perioden 1. september til 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj, og ferietillæg for perioden 1. juni til 31. august udbetales sammen med lønnen for august.

Hindret ferie skal overføres

Hvis en medarbejder ikke har afholdt al sin ferie inden ferieafholdelsesperioden udløb den 31. december på grund af sygdom, barsel eller anden feriehindring overføres op til 4 ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode.

Den 5. ferieuge vil ligeledes som hidtil kunne overføres efter aftale mellem medarbejder og virksomhed. Hvis ikke det er aftalt, at den 5. ferieuge overføres, skal virksomheden automatisk udbetale den efter 31. december. 

Ændret beskatning

Feriegodtgørelse for medarbejdere, der er omfattet af en feriekortordning, skal fremover først beskattes, når ferien holdes og ikke efter de nuværende regler, hvor feriegodtgørelse beskattes i takt med optjeningen.

ACF nedlægges Feriepengeinfo ændres således, at den også gælder for virksomheder, der anvender feriekort. Det betyder, at Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF) bliver nedlagt.

Overgangsordning

Når den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020, vil medarbejdere i løbende beskæftigelse have optjent ferie for såvel optjeningsåret 2019 som 2010.

For at kunne håndtere den optjente ferie samt den nye ferie efter samtidighedsprincippet, er det besluttet at etablere en overgangsordning.

Overgangsordningen går i korthed ud på, at ferie og feriegodtgørelse optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og kommer først til udbetaling, når medarbejderen går på pension eller af anden grund forlader arbejdsmarkedet.

Fond

Der bliver etableret en fondsordning, der skal administrere de indeholdte feriepenge. Den enkelte virksomhed kan beholde værdien af de fem ugers ferie, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Alternativt kan virksomheden indbetale de fem ugers ferie til den nye fond. Hvis virksomheden vælger at beholde feriepengene, skal de en gang årligt afregne feriepenge til fonden for de nuværende eller tidligere medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet i årets løb.

Feriepengene forrentes både, hvis de forbliver i virksomheden, og hvis de afregnes til fonden.

Hvis virksomheden vælger at beholde pengene, skal de tilskrives den årlige lønudvikling i henhold til Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik.

Læs mere om den nye ferielov her. Du kan også læse ATP's guide til den nye ferielov her.

Relateret indhold