26.03.20 DI Service Nyheder

Privat hjemmepleje og kommunens brug af frigjort kapacitet

I forbindelse med håndtering af coronavirus er der skabt usikkerhed om samarbejdet mellem den private hjemmepleje og den enkelte kommune. En del af samarbejdet mellem kommune og privat hjemmepleje reguleres af bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom, som trådte i kraft den 18. marts 2020.

Flere kommuner har valgt at neddrosle den praktiske hjælp hos borgere visiteret til hjemmehjælp. Omkring 35 pct. af borgerne visiteret til praktisk hjælp modtager hjælpen fra en privat leverandør.

Kommunalbestyrelsen kan efter bekendtgørelsens om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom, beslutte at undlade at efterkomme forpligtelserne i servicelovens § 91 om frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Det følger dog også af bekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal anvende den pleje- og personalemæssige kapacitet, der frigøres hos såvel den kommunale som de private leverandører til at sikre hjælp til borgere med livsnødvendige, kritiske og akutte behov, herunder borgere med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Det er således ikke muligt at benytte bestemmelsen i § 8, stk. 3 til blot at stoppe hjælp fra private leverandører. Kommunen skal anvende frigjort kapacitet hos private og kommunal leverandører. Link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213473  

Kilde: Notat om forståelse af bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet, Sundheds- og Ældreministeriet, 19. marts 2020

Skrevet af:

Felix Dalker