Fotograf: Claus Bech

06.04.20 DI Service Nyheder

Besøgsforbud på sociale tilbud

Den 5. april 2020 kl. 10 blev de gældende regler om besøgsforbud på plejehjem m.v. udvidet, så sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v., når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

Social- og Indenrigsministeriet har orienteret om, at der straks gælder et midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud. Formålet med at iværksætte besøgsforbud på sociale tilbud er at beskytte de sårbare grupper, som bor eller opholder sig de pågældende steder.

Tilbud omfattet af midlertidigt besøgsforbud
Det midlertidige forbud mod adgang for besøgende gælder følgende typer af offentlige og private tilbud:

1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
3) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
5) Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.
6) Sociale akuttilbud efter § 82 c i lov om social service.
7) Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
8) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.
9) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
10) Midlertidige botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service.
11) Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service.
12) Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.
13) Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110 i lov om social service.

Det midlertidige besøgsforbud omfatter både fællesarealer og udearealer samt den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over.

Medarbejdere på tilbuddene og personer, der skal levere varer eller serviceydelser til tilbuddet, anses ikke som besøgende.

Besøgsforbuddet omfatter, jf. bekendtgørelsens § 5, ikke besøg i kritiske situationer.

Hvis tilbuddet i forbindelse med gennemførelse af besøg i kritiske situationer eller i øvrigt har behov for sundhedsfaglig vejledning kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes på tlf. 70 20 02 66 (alle hverdage 9-22).

Hvis tilbuddet i forbindelse med gennemførelse af besøg i kritiske situationer eller i øvrigt har behov for socialfaglig vejledning kan Socialstyrelsen/VISO kontaktes på tlf. 72 42 40 00 (alle hverdage: kl. 9-18; 9.-13. april: kl. 10-13).

Link til bekendtgørelser findes nedenfor:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213953
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957

 

 

Relateret indhold