10.04.20 DI Service Nyheder

Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds-og ældresektoren

Sundhedsstyrelsen har gjort opmærksom på det ansvar, der påhviler arbejdsgivere og medarbejdere på hospitaler, plejecentre, sociale botilbud mv. for at hindre smittespredning med COVID-19.

Det er arbejdsgiveren, der skal sikre at personalet et bekendt med de relevante retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, at der er de fornødne værnemidler tilgængelige til håndtering af patienter/ borgere med tegne på COVID 19, og at personale med mulig COVID-19 ikke opholder sig på arbejdspladsen.

Alle arbejdsgivere og personale på sundheds- og ældreområdet og i indsatser for socialt udsatte, der har direkte kontakt med patienter/borgere, er omfattet.

Arbejdsgivers, herunder lederes ansvar
Sikre, at personale er bekendt med relevante retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens retningslinjer og andet information til personale på forskellige områder i sundheds-, ældre- og socialsektoren kan findes her.

Sikre identificering af patienter/borgere med mistanke om COVID-19
Arbejdsgivere skal sikre, at alt personale er bekendt med symptomer, der skal give mistanke om COVID-19 hos patienter/borgere og instrueret i forholdsregler, herunder hvornår de skal kontakte læge med henblik på undersøgelse og evt. test af patienter/borgere.

Sikre isolation af patienter/borgere med mistanke om COVID-19
Arbejdsgivere skal sikre, at patienter/borgere med mistanke om COVID-19 isoleres og ikke udsætter andre patienter/borgere samt personale for smitte. Patienter/borgere, der har vanskeligt ved at efterkomme opfordringer om isolation, skal hjælpes med socialpædagogiske tiltag. Magtanvendelse til dette formål skal kun undtagelsesvist finde sted, jf. servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Socialstyrelsens hotline kan evt. rådgive om dette (tlf. 72 42 40 00).

Sikre tilgængelighed af og instruktion i brug af værnemidler
Arbejdsgivere skal sikre, at der er de fornødne værnemidler tilgængelige til håndtering af patienter/borgere med tegn på COVID-19. Arbejdsgivere skal desuden sikre, at personalet er instrueret i brugen af værnemidler, samt at sikre løbende tilsyn med, at værnemidlerne bruges korrekt.

Der skal ikke anvendes værnemidler ved håndtering af patienter/borgere uden tegn til COVID-19, med mindre der skal udføres opgaver, hvor det sædvanligvis kræves (fx handsker ved personlig hygiejne), eller patienten/borgeren fejler andre sygdomme, hvor det er relevant.

Statens Serum Institut har udarbejdet anbefalinger til, hvordan man i den aktuelle situation kan sikre bedst mulig anvendelse af værnemidler. Disse kan findes her.

Sikre forsvarlige generelle hygiejniske forhold
Arbejdsgivere skal sikre, at de hygiejniske forhold på arbejdspladsen er forsvarlige, herunder at personalet er instrueret i og har mulighed for at overholde god håndhygiejne, og at der sikres grundig rengøring2. Endvidere skal sikres, at personalet holder 2 meters afstand til hinanden og til patienter/borgere, med mindre opgaverne nødvendiggør det.

Sikre, at personale med mulig COVID-19 ikke opholder sig på arbejdspladsen
Arbejdsgivere skal sikre, at personale med tegn på mulig COVID-19 ikke møder på arbejde og risikerer at smitte patienter/borgere med COVID-19. Arbejdsgivere har således pligt til at informere alle ansatte om forholdsregler for personale (se nedenfor) og indskærpe at de overholdes. Lederen på arbejdspladsen har pligt til øjeblikkeligt at sende personale hjem fra arbejde, såfremt de udviser tegn på luftvejsinfektion eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19.

Yderligere vejledning om hygiejne, isolation og værnemidler
Der henvises til https://hygiejne.ssi.dk/. Der kan, afhængigt af lokale aftaler, indhentes yderligere rådgivning om isolation, hygiejne og værnemidler fra den kommunale/regionale hygiejneorganisation samt evt. fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vurdering af COVID-19-status mhp. raskmelding af ansatte
Nærmeste personaleleder, eller dennes overordnede, kan med henblik på hurtig raskmelding af en medarbejder henvise til vurdering og evt. test i en regional COVID-19-vurderingsenhed. For kriterier og nærmere fremgangsmåde samt efterfølgende forholdsregler henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. De findes her.
Henvisning foregår ved kontakt til den pågældende region.

Personales ansvar for at udvise opmærksomhed på symptomer på COVID-19
Personale skal være særligt opmærksomme på symptomer der kan give mistanke om COVID-19. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, hos nogle ledsaget af symptomer fra næsen. Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende udgave af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, der kan tilgås her.

Personale, der har haft nær kontakt til personer med bekræftet COVID-19, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, skal udvise særlig skærpet opmærksomhed på symptomer (selvmonitorering). Såfremt der fremkommer mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal personen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen. Ved symptomer skal medarbejderen opholde sig i eget hjem, indtil personen har været symptomfri i 48 timer. Medarbejderen kan med henblik på hurtig raskmelding kontakte arbejdsgiver til vurdering og evt. test, se ovenfor.

Kilde: Henvendelse fra KL den 8. april, herunder skrivelse dateret af 3. april 2020 fra Sundhedsstyrelsen

Skrevet af:

Felix Dalker

Relateret indhold