01.05.20 DI Service Nyheder

Aftale om hjælp til ældre under Corona-krisen

En politisk aftale afsætter 165 mio. kr., der bl.a. skal forbedre mulighederne for besøg hos svækkede ældre, herunder mennesker med demens.

Hovedfokus for aftalen er, at ældre beboere på plejehjem, herunder beboere med demens, igen kan få besøg af sin familie og nære pårørende inden for de til enhver tid gældende retningslinjer. 

Aftalen supplerer den aftale, som blev indgået af Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet den 17. april 2020, hvor det bl.a. blev aftalt  at:

  • Der etableres partnerskaber på tværs af interessenter.
  • Der skal findes nye metoder til at understøtte besøg fra familie og pårørende på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Derudover er det vigtigt, at serviceniveauet på ældreområdet bringes tilbage til normalt niveau i takt med genåbningen af samfundet, og ældre, der har måttet undvære rengøring, skal tilbydes en grundig rengøring. 

”Der er et helt forståeligt ønske om, at besøgsrestriktionerne på plejehjem lempes. Men det skal ske forsigtighed, og det vil kræve, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed. Vi ved at smittetrykket vil stige i den kommende tid, og det vil også øge risikoen for smitte blandt personale, pårørende og ældre." siger sekretariatsansvarlig i Dansk Sundhed og Velfærd Felix Dalker.

Usikkerheden og spørgsmålene er mange, og der er brug for en afklaring meget hurtigt Felix Dalker, Fagleder for private velfærdsleverandører

Aftaleparterne noterer blandt andet at:

  • En samlet teststrategi er på vej
  • Der skal være tilstrækkeligt med værnemidler til bl.a. personalet i sundheds- og ældresektoren.
  • Der er iværksat en række vaccinationsindsatser, herunder vaccination mod pneumokokker, for at beskytte svækkede ældre mod ”dobbelt sygdom”
  • Regeringen har givet tilsagn om, at den vil sikre, at de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-relaterede indsatser i 2020 er til stede
  • Regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd. Aftaleparterne anerkender også, at parterne vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger. Hertil anerkender aftaleparterne, at der med indeværende aftale er afsat midler til personaleressourcer forbundet med aftalens initiativer.

Det er rigtigt positivt, at der bredt bakkes op om sundheds- og velfærdsydelser i denne vanskelige tid. Det gælder både ældreområdet, men også på det sociale område og daginstitutionsområdet.

”Lige nu er der et kæmpe stort behov for at få det konkretiseret og få omsat aftalerne i praksis. De private aktører har brug for afklaring. Hvordan og i hvilket omfang refunderes udgifter til værnemidler? Hvordan og i hvilket omfang refunderes udgifter til ekstra hænder? Usikkerheden og spørgsmålene er mange, og der er brug for en afklaring meget hurtigt”, siger Felix Dalker.

Aftaleparterne er desuden enige om, at der skal etableres et nyt midlertidig partnerskab på ældreområdet, som under genåbningen af samfundet kan bidrage til at skabe tryghed og modvirke ensomhed blandt ældre. 

”Vi ser i Dansk Sundhed og Velfærd frem til at deltage i partnerskabet i samarbejde med bl.a. Ældre Sagen, KL, FOA og Danske Ældreråd. Vi skal have afdækket udfordringerne og fundet løsninger”, siger Felix Dalker.

Aftalen er indgået den 1. maj 2020. Se pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet her: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Maj/Bred-aftale-om-hjaelp-til-aeldre-under-coronakrisen.aspx