22.06.20 DI Service Nyheder

Kriterier for tilskud fra kompetencefonden for Overenskomsten for Pleje og Omsorg, DI/FOA

Kompetencefonden for overenskomstområdet Pleje og Omsorg mellem Dansk Industri og FOA har som en del af overenskomstaftalen oprettet en kompetenceudviklingsfond.

Der opkræves 37 øre pr. præsteret arbejdstime til fonden. Der er følgende kriterier for at kunne modtage tilskud fra fonden:

Om tilskuddet og tilskuddets størrelse

Tilskud fra fonden ydes efter et fast beløb pr. dag i maksimalt 10 dage pr. år pr. tilskudsberettiget medarbejder.

Der ydes et tilskud på 68 kr. i timer og maksimalt 500 kr. pr. dag pr. medarbejder.

Tilskud ydes fortrinsvis til uddannelse efter en positivliste. Positivlisten består af almenvoksenuddannelse og erhvervsrettet voksenuddannelse, registreret i elektroniske databaser. En gang årligt i forbindelse med fondsbestyrelsens forårsmøde reviderer DI og FOA i fællesskab positivlisten.

Der kan endvidere i særlige tilfælde og efter konkret ansøgning ydes tilskud til aktiviteter uden for positivlisten. I disse tilfælde vil tilskud normalt blive ydet i overensstemmelse med tilskud til uddannelse i henhold til positivlisten.

Om udbetaling af tilskud

Tilskud fra fonden kan ydes efter to modeller:

  1. Tilskud fra fonden udbetales til virksomheden. Medarbejderne modtager deres normale aftalte løn under uddannelsen. Virksomheden modtager evt. andre tilskud fra andre ordninger, fx VEU-godtgørelse og SVU-godtgørelse.
  2. Tilskud udbetales til medarbejderen ved selvvalgt uddannelse. Medarbejderen har fri uden løn under uddannelse.

Tilskudsberettigede

Tilskud ydes for medarbejdere med minimum 6 måneders anciennitet.

For medarbejdere, der selv vælger fri til uddannelse uden løn, selvvalgt uddannelse, kræves en anciennitet på 9 måneder. Det er muligt at opspare de årlige 10 dages selvvalgt uddannelse i op til 3 år.

Ansøgninger

Ved ansøgning fra virksomheder, dvs. efter 1. ovenfor, fremsendes denne til kompetencefondens bestyrelse på mailadresse servicejura@di.dk.

I emnefeltet angives ”Ansøgning til kompetencefonden for Overenskomsten for Pleje og Omsorg, DI/FOA”.

I ansøgningen oplyses virksomhedens CVR-nummer, og for hver af de medarbejdere, der ansøges om støtte til kvalificering af, jobtitel, navn, kursusnummer, kursusnavn, kursusudbyder, ansøgt beløb pr. medarbejder opdelt på løntilskud og tilskud til kursusgebyr.

Ved ansøgning fra medarbejdere, dvs. efter 2. ovenfor, sker ansøgning på www.kompetencefonde.dk, og ansøgningen attesteres af virksomheden ved fremsendelse fra www.kompetencefonde.dk.

18. juni 2020