Havne og Havnevirksomheder

Havnesektoren er afgørende for Danmark

Havnesektoren er en integreret del af dansk infrastruktur og transport. Størstedelen af dansk udenrigshandel, målt i tons, går gennem de danske havne. Havnene er derfor vigtige for Danmarks internationale konkurrenceevne.

Havnene fungerer i tæt samspil med virksomhederne på havnene og de øvrige transportformer. Udviklingen af en effektiv havnesektor finder således ikke sted isoleret. Det er derfor vigtigt, at der er en langsigtet og stabil kommunal planlægning omkring erhvervshavnene, så der ikke opstår konflikter mellem havnene og deres naboer. Det er også centralt at se på udviklingen af havnene i tæt relation til den øvrige infrastruktur til søs og på vej- og banenettet. Der bør ligeledes være en klar rollefordeling mellem de offentlige aktører og private virksomheder i havnesektoren.

DI Transport arbejder for at:

  • Fremme havnene som omdrejningspunkter mellem godstransporten på vej og bane og til søs
  • Fremme havnenes rolle som en del af den nationale og internationale infrastruktur
  • Sikre gode rammevilkår og rettigheder for havnevirksomheder, som er etableret på og driver forretning fra havnearealer
  • Sikre et optimalt samspil og klare roller mellem de offentlige havne og private virksomheder på de selvsamme havne

Besøg Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder

Jakob Svane

Chefkonsulent

Jakob Svane har ansvaret for den maritime transport og Danske Havnevirksomhed

  • Direkte +45 3377 3756
  • Mobil +45 2334 4358
  • E-mail jasv@di.dk