DI Transport

EU og transport

Transportens stemme i EU

Transport af varer og tjenesteydelser samt transport af personer berører alle borgere i Danmark og i EU i en eller anden form. Gode transportforbindelser danner grobund for handel og økonomisk vækst og skaber job og velstand.

Et sammenhængende transportnet er alfa og omega i et lands forsyningskæde og økonomi. Takket være et velfungerende transportsystem kan varer komme frem til rette sted, og vi kan rejse fra A til B. Det øger mobiliteten i en verden med stigende globalisering og binder os sammen og giver os en bedre livskvalitet.

Transportpolitikken i EU er et centralt element af fællesskabet og en af hjørnestenene i den europæiske integrationsproces som en helt uundværlig del af det indre marked. Det var en af EU’s første fælles politikområder, som blev anset for et vigtigt middel til at virkeliggøre de fire friheder på det indre marked, der blev indført med Romtraktaten i 1957, nemlig den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser, kapital og varer.

EU’s transportsektor har udviklet sig betydeligt i de sidste 60 år og er stadig i høj grad med til at skabe velstand og beskæftigelse i Europa. Ud over at være en central sektor i økonomien er transport en af de største bidragydere til europæisk økonomi (4,8 % – eller 548 mia. euro – i bruttoværditilvækst samlet for de 28 EU-lande, og transportsektoren beskæftiger over 11 millioner mennesker i Europa.

Gode transportforbindelser er også afgørende for EU’s eksport — 90 % af EU’s udenrigshandel foregår ad søvejen.

Mange europæiske virksomheder er førende i verden inden for infrastruktur, logistik og fremstilling af transportudstyr. De europæiske husholdninger bruger ca. 13,5 % af deres indtægter på transportrelaterede varer og tjenesteydelser, som f.eks. tog og flybilletter. Dermed er transport den næststørste post på husholdningsbudgettet næst efter boligrelaterede omkostninger.

Gennem de seneste tiår har udviklingen i EU’s transportpolitik styrket det indre marked ved at åbne nationale markeder, der tidligere var præget af statsmonopoler, f.eks. inden for luftfart og togtransport.

I takt med at vore samfund bliver stadig mere mobile, søger EU-politikken at hjælpe vores transportsystemer med at klare de udfordringer, de står over for: trængsel; olieafhængighed; drivhusgasemissioner; flaskehalse; unfair konkurrence mm,

Den generelle udviklingen i EU og ikke mindst for så vidt angår transportpolitikken har øget samhandlen mellem medlemslandene og forbedret danske virksomheders muligheder for at afsætte varer og tjenester til udlandet. Det indre marked betydet, at en stadig stigende del af den transportpolitiske dagsorden fastlægges på europæisk plan.

Fordi reguleringen fra EU har så stor betydning for danske virksomheder, arbejder DI aktivt på at påvirke beslutningerne i Bruxelles.

I DI Transport arbejder vi altid for at skabe de bedste betingelser for, at danske transporterhverv kan konkurrere på fair og lige vilkår. Vi arbejder for at fremme kvaliteten af infrastrukturen på tværs af EU for at understøtte danske virksomheders mulighed for at drive og udvikle deres forretning på tværs af grænserne inden for EU.

Dansk Industri har eget kontor i Bruxelles. Vi er medlem af den europæiske erhvervsorganisation, BusinessEurope. Derfor vi tæt på de politiske beslutninger i Bruxelles.

DI Transport har gode kontakter i både EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet, og i Danmark sidder vi med i EU-specialudvalget for transport, der forbedrer ministerens deltagelse i EU i Rådet for transportministre.

Relateret indhold