Brexit Toolkit

Storbritannien har forladt EU. Handel kan dog foregå som hidtil i resten af 2020.

Men hvad hvis der ikke er en ny handelsaftale fra 2021?

Få hjælp til at finde ud af, hvilke overvejelser I bør gøre jer.

Start nu

 1. Forankring i ledelsen, men træk på hele organisationen

  Brexit kan potentielt få vidtrækkende konsekvenser for jeres virksomhed, så giv det den fornødne opmærksomhed på ledelsesniveau. Lad ikke en enkelt medarbejder stå for at vurdere Brexit-risici, men træk på hele organisationen.

 2. Informer medarbejderne

  Hvis jeres virksomhed er særlig afhængig af det britiske marked eller udstationerer medarbejdere til Storbritannien i kortere eller længere tid bør I informere medarbejderne om, hvordan virksomheden håndterer Brexit.

 3. Brug jeres netværk og følg med

  Brug jeres netværk til at få input til, hvordan jeres virksomhed skal håndtere Brexit. Hold øje med hvad jeres kunder, leverandører og samarbejdspartnere gør, så I kan forudse, hvad der muligvis også rammer jer.

 4. Brug myndighederne, søg rådgivning

  Søg om nødvendigt ekstern professionel rådgivning og brug myndighedernes vejledninger:  Brexit og Danmark (DK) Vejledning om handel i 2020 (EU) Notitser til virksomheder (EU), Vejledning om forhold i UK (UK)

 5. Forstå Brexit-scenarier

  Sæt jer ind i hvad det betyder, hvis det ikke lykkes for Storbritannien og EU at indgå en handelsaftale, som kan gælde fra 1. januar 2021.

 6. Tag forholdsregler

  Tag forholdsregler ud fra jeres vurdering af, hvordan det vil påvirke forretningen, hvis en handelsaftale ikke kommer på plads. Tænk i forsyningskæder, markeder, arbejdsstyrke, regulering, prissætning, systemer, data, told, moms m.v.

 7. Tilpas strategier, se mulighederne

  Evaluer jeres strategier i lyset af udviklingen og overvej om strategierne skal justeres. Forsøg om muligt at vende situationen til noget positivt f.eks. ved at gentænke jeres forretning og investere i nye idéer, markeder og lande.

 8. Brug DI

  Dansk Industri arbejder aktivt på at medlemsvirksomhedernes bekymringer og interesser bliver reflekteret i regeringens Brexit arbejde og på europæisk niveau. Kontakt DI hvis I har spørgsmål eller ønsker, som DI skal gå videre med.

Temaer

 1. Valuta

  Handler I med Storbritannien? Er I afhængige af det britiske pund?

  Gør nu

  Kortlæg hvor udsatte I er og overvej hvordan I håndterer udsving i valutakursen

  • Identificér udsatte områder. Er der områder hvor I er særligt udsatte? Overvej omkostninger og indtægtsstrømme.
  • Lav en stress test. Ved hvilken valutakurs bliver jeres forretning uholdbar?
  • Tjek jeres kontrakter. Tillader jeres kontrakter prisændringer som følge af kursændringer? Hvordan vil det påvirke jeres risiko?
  • Overvej risikovillighed. Hvor risikovillige er I? Ønsker I at kurssikre for at håndtere kortsigtede valutarisici? Søg eventuelt finansiel rådgivning.

  Planlæg

  Identificér jeres muligheder for at håndtere en længerevarende svækkelse af den britiske pund

  • Undersøg muligheder for kurssikring. Kan I flytte aktiviteter til Storbritannien for at fastholde jeres britiske kundekreds? Har I britiske leverandører, der servicerer jeres britiske kundekreds, som kan betales i pund? Kan I anvende britiske råvarer og input for at imødegå prispres?
  • Se efter nye markeder. Er I særligt afhængige af det britiske marked? Bør I overveje nye markeder for at reducere jeres afhængighed?
  • Overvej jeres omkostningsgrundlag. Er det muligt at lave nye tiltag, som kan reducere jeres omkostninger?
 2. Forsyningskæde

  Importerer I fra Storbritannien? Eksporterer I til Storbritannien? Går jeres forsyningskæde til EU via Storbritannien eller omvendt?

  Gør nu

  Undersøg hvordan told og grænsekontrol mellem EU og Storbritannien kan påvirke jeres omkostninger, forsyningskæde og overordnede konkurrenceevne

  • Kortlæg vareflow. Kortlæg jeres nuværende vareflow ind og ud af Storbritannien. Hvor er der potentielle udfordringer, som kan betyde, at det bliver relevant for jer at ændre processer og arbejdsgange og forberede jer på øgede udgifter? Ved eksport til tredjelande; vær opmærksom på, at input fra Storbritannien i jeres produkt ikke vil tælle som ”EU-indhold” i forhold til handelsaftaler, som EU har indgået med tredjelande. Vær opmærksom på, om jeres vareeksport/-import til/fra Storbritannien vil blive omfattet af EU's eksport-/importrestriktioner.
  • Omkostninger. Undersøg følgende:
   • Hvad vil toldsatsen være på jeres produkter i tilfælde af et no-deal brexit? Storbritanniens kommende toldsatser overfor tredjelande findes i denne database. EU’s toldsatser over for tredjelande findes i denne oversigt under kolonnen ”conventional (%)”
   • Hvordan vil yderligere administrative byrder som følge af toldbehandling påvirke jeres omkostninger?
   • Hvordan vil grænsekontrol påvirke jeres leveringstider?
  • Følsomhed. Hvordan vil told og handelsbarrierer påvirke jeres priser og omkostninger? Hvor følsomme er jeres kunder over for prisændringer? Hvor stor er jeres fortjeneste? Kan I påtage jer nogle af de ekstra omkostninger? Hvordan vil tidsfølsomme leveringer blive påvirket?
  • Forbered jer på varegrænser. Overvej hvor mange ressourcer I potentielt skal bruge på toldbehandling.
   • Er jeres nuværende arbejdsgange og processer indstillet på toldbehandling og grænsekontrol? Og kan I ændre på processerne relativt hurtigt?
   • Har I den rette ekspertise til at håndtere toldbehandling? Er I bekendte med import/eksport deklarationer? Bruger I en fortoldningsagent eller et speditionsfirma til at håndtere toldbehandling på virksomhedens vegne? Hvis ikke, så overvej om det er relevant for jer.

  Planlæg

  Overvej mulighederne for at optimere jeres forsyningskæde i forhold til told og grænsekontrol

  • Omlægning af forsyningskæde. Kan produktionen flyttes for at undgå told og toldbehandling? Er der alternative leverandører inden for EU? Er der  bedre alternativer end at indføre varer til EU via Storbritannien? Overvej initiativer, der forbedrer jeres logistik og øger jeres fleksibilitet.
  • Vurdér risici ved jeres netværk. Tag bestik af jeres kunde- og leverandørkreds. Hvordan kan svingende valutakurser påvirke deres økonomi? Er de opsatte på prisstigninger eller vil de undgå dem? Er de udsatte på grund af Brexit, og hvad betyder det for jer?
 3. Regulering

  Er det vigtigt for jeres virksomhed, at fælles EU-regler for varer og tjenester også gælder på det britiske marked?

  Gør nu

  Undersøg hvordan forskelle i EU’s og Storbritanniens regulering vil påvirke virksomheden

  • Undersøg jeres sårbarhed. Den erhvervsregulering i Storbritannien, som bygger på EU-ret, vil nok ikke ændre sig fra den ene dag til den anden, men på længere sigt vil der være usikkerhed om, hvorvidt teknisk EU-regulering og standarder, der giver formodning om overensstemmelse med lovkrav, respekteres i Storbritannien. Tilsvarende kan man ikke være sikker på, at gensidig anerkendelse af produkter eller af professionelle kvalifikationer fremadrettet respekteres i Storbritannien. Undersøg derfor, hvor I vil være særligt sårbare over for ændringer.
  • Overvej forskelle i regulering. På hvilke områder vil forskelle mellem EU’s og Storbritanniens regulering få særlig betydning for jer? Vil det påvirke jeres adgang til det britiske marked? Vil det påvirke jeres position på EU’s indre marked? Vil I skulle ændre jeres produkter og/eller mærkningen af produkterne? Vil der være forskelle på, hvordan I dokumenterer overensstemmelse med lovgivningen (standarder)? Vil der være forskellige krav til trejdepartscertificeringer? Er der noget I kan gøre nu på de områder, hvor forskelle mellem EU’s og Storbritanniens regulering betyder noget for jeres virksomhed?
  • Ansvar og forpligtelser i forsyningskæden. Vær opmærksom på jeres placering i forsyningskæden og på det ansvar og de forpligtelser, der følger med; ansvar og forpligtelser efter EU’s produktlovgivning afhænger af, hvor I er i forsyningskæden (fabrikant, importør, distributør). Jeres ansvar og forpligtelser i forhold til et produkt, som I importerer fra Storbritannien, kan ændre sig, således at I overtager importørens ansvar/forpligtelser.
  • Bemyndigede repræsentanter. Såfremt I benytter britiske eksperter til at repræsentere jeres forpligtelser inden for EU, skal I bruge alternative løsninger fremover.
  • Mærkningskrav. Pr. 1. januar 2021 vil Storbritanniens UKCA-mærke træde i stedet for EU’s CE-mærke for produkter, der afsættes på det britiske marked. Fremover skal varer dermed testes op mod Storbritanniens særskilte produktkrav og eventuelt tredjepart skal være baseret i Storbritannien. Følgende undtagelser vil være gældende:
   • Varer, der er bragt i omsætning inden den 1. januar 2021, kan afsættes på det britiske marked med CE-mærket efter denne dato.
   • De fleste af de produktkategorier, hvor EU har harmoniserede produktkrav, kan frem til den 1. januar 2022 afsættes på det britiske marked med CE-mærket. Det forudsætter, at EU’s harmoniseringskrav forbliver de samme i perioden. Denne oversigt viser, hvilke produktkategorier der er omfattet af undtagelsen.
   • Nordirland skal fortsat leve op til EU’s produktkrav. Produkter fremstillet i Nordirland vil derfor blive CE-mærket.

   Vær også opmærksom på, at det pr. 1 januar 2021 ikke længere vil være muligt at bruge en tredjepart baseret i Storbritannien til at teste produkter op mod CE-mærket

  • Certifikater, licenser, autorisationer. Vær opmærksom på, at certifikater, licenser og autorisationer, der er udstedt af britiske myndigheder, britiske bemyndigede organer eller britiske akkrediterede certificeringsorganer ikke umiddelbart vil være gangbare i EU fremover. Så med mindre EU og Storbritannien aftaler andet, skal britisk udstedte certifikater m.v., der bruges til at vise overensstemmelse med lovgivningen, overføres til eller genudstedes af tilsvarende organer i EU for at produktet kan sælges i EU.

  • Gensidig anerkendelse. Vær opmærksom på, at Storbritannien ikke nødvendigvis skal fortsætte med at respektere princippet om gensidig anerkendelse af produkter, og overvej hvad det betyder for jer. Vil I skulle tilpasse jeres produkt, dets mærkning eller dokumentation?
  • Monitorér. Identificér informationskilder til at forstå konsekvenserne af Brexit inden for den EU regulering, der er vigtig for jer. Skal I ændre nogen af jeres aktiviteter, hvis der opstår store forskelle mellem EU og Storbritanniens regulering på de områder, der er vigtige for jer?
 4. Kontrakter

  Har I kommercielle kontrakter med britiske modparter? Har I kommercielle kontrakter, der er underlagt britisk ret?

  Gør nu

  Gennemgå jeres kontrakter i lyset af Brexit

  • Foretag en grundig gennemgang. Få overblik over jeres kommercielle kontrakter og vurder risici. Eksempelvis:
   • Forudsætter kontrakterne, at Storbritannien er medlem af EU?
   • Forudsætter kontrakterne, at der er fri bevægelighed for varer, tjenester og/eller personer over grænsen mellem EU og Storbritannien?
   • Forudsætter kontrakterne, at der er en fælles regulerende myndighed for EU og Storbritannien?
   • Tillader kontrakterne prisstigninger som følge af told og andre handelsbarrierer?

  Planlæg

  Undersøg mulighederne for at optimere jeres fremtidige kontraktforhold

  • Begræns konsekvenserne af Brexit. Overvej hvordan I kan begrænse risici i fremtidige kontrakter. Eksempelvis ved at styrke kontraktvilkår og -betingelser.
  • Alternativ jurisdiktion. Overvej mulige alternativer til britisk jurisdiktion i jeres kontrakter.
 5. Medarbejdere

  Er arbejdskraftens fri bevægelighed mellem EU og Storbritannien vigtig for jeres forretningsmodel? Har I medarbejdere i Storbritannien?

  Gør nu

  Overvej betydningen af begrænsninger i den fri bevægelighed

  • Vurder effekten. Vurder hvilken betydning restriktioner på den fri bevægelighed vil have for jeres aktiviteter og medarbejdere.
   • Har I personale i Storbritannien, som kan blive påvirket af visa restriktioner og nye opholdsregler?
   • Hvordan vil restriktioner på den fri bevægelighed påvirke jeres forretningsmodel og mulighed for at levere serviceydelser i Storbritannien?
   • Hvordan vil restriktioner på EU-borgeres adgang til Storbritannien påvirke jeres aktiviteter der?
   • Bør I ændre eller udskyde rekrutteringsplaner som følge af Brexit?
  • Informer jeres medarbejdere i Storbritannien.

  Planlæg

  Undersøg hvordan I på længere sigt kan tilpasse jer begrænsninger i den fri bevægelighed

  • Begræns hvor udsatte I er. For jeres britiske aktiviteter kan det være relevant at genoverveje jeres langsigtede planer for arbejdskraft og behovet for medarbejdere, som ikke er fra Storbritannien. Det kan også være relevant at outsource eller flytte arbejdspladser.
  • Planlæg efter begrænset frihed. Hvis jeres forretning er afhængig af den fri bevægelighed af arbejdskraft til og fra Storbritannien, kan det være relevant at overveje alternative muligheder.
  • Kommunikér ofte. Følg med i hvilke konsekvenser udviklingen har for jeres medarbejdere og hold dem informeret.
 6. Data og IT-systemer

  Er jeres systemer fleksible nok til at håndtere handelsbarrierer, told og moms? Overfører I persondata mellem EU og Storbritannien?

  Gør nu

  Gennemgå og vurder jeres systemer

  • Gennemgå jeres systemer. Overvej hvordan Brexit kan påvirke jeres IT-systemer. Vær opmærksom på ændringer i forhold til told og moms. Er jeres systemer fleksible nok til at håndtere toldbehandling, grænsekontrol, rejserestriktioner, ændrede momsforhold, ændrede juridiske forhold mv.? Hvor omfattende en investering er nødvendig for at ombygge eller forbedre jeres systemer?
  • Vurder jeres datahåndtering. Undersøg hvor I fysisk har jeres data, og hvor I bruger dem. Bemærk, at med mindre EU beslutter andet vil overførsel af persondata til Storbritannien fra 1. januar 2021 regnes for overførsel af persondata til et tredjeland. Hvilke konsekvenser vil restriktioner på dataudveksling til og fra Storbritannien have på jeres forretning? Hvad betyder det for jeres datainfrastruktur? Hvad betyder det for jeres persondatahåndtering?

  Planlæg

  Overvej hvordan I kan optimere jeres IT-strategier og langsigtede investeringer

  • Genovervej jeres investeringsplaner. Er der projekter, som bør udskydes eller endda aflyses set i lyset af Brexit? Eller er der omvendt behov for at sætte fart på nye projekter? Hvad er tidshorisonten for de ændringer, som er nødvendige? Har I budgettering på plads? Er der ændringer, hvor I ikke bare kan vente og se?
  • Opdater jeres IT-strategi. Er jeres IT-systemer tilstrækkeligt robuste og fleksible til at håndtere eventuelle større digitale ændringer som følge af Brexit?
 7. Marked

  Er I særligt afhængige af det britiske marked? Forventer I øget konkurrence fra britiske og andre europæiske virksomheder på grund af Brexit?

  Gør nu

  Overvej jeres forretningsmodel og afhængighed af det britiske marked

  • Overvej jeres forretningsstrategi. Overvej svagheder og styrker I jeres nuværende forretningsmodel, og overvej hvor følsom den er over for  Brexit.
   • Hvor følsom er jeres britiske kundekreds over for prisændringer?
   • Hvordan vil et fald i økonomisk vækst påvirke jeres markeder?
   • Er der særlige kapacitetsbegrænsninger i Storbritannien, som vil blive forstærket af Brexit, og som I kan udnytte?
   • Er jeres forretning følsom over for særlige ændringer i forbrugeradfærd, som potentielt kan blive forstærket af Brexit?
   • Hvordan vil ændringer i regulering, statsstøtte eller konkurrence fra lande uden for EU begrænse eller styrke jeres konkurrencesituation?

  Planlæg

  Overvej potentielle strategiske muligheder

  • Markedsspredning. Er Brexit en anledning til at undersøge potentialet for at udvide til nye markeder? Enten for at imødekomme risici ved jeres nuværende markeder eller for at drage fordel af Brexits konsekvenser for jeres konkurrenter?
  • Produktinnovation. Giver øgede omkostninger og kompleksitet ved handel med det britiske marked anledning til at overveje, hvordan I kan tilføje jeres produkter værdi, så I adskiller jer fra billigere konkurrenter? Kig eventuelt på tværs af jeres branches værdikæder og undersøg hvilke aktiviteter, der skaber værdi for kunden. Kan I tage bedre højde for dette ved at ændre jeres forretningsmodel? Eller er det relevant at ændre på jeres produkter eller services, så I reducerer omkostninger og kan levere mere effektivt?
  • Strategisk reduktion af omkostninger. Overvej om det er relevant med mere fundamentale ændringer for at sænke jeres omkostninger. Det kunne eventuelt være øget automatisering eller digitalisering, brug af digitale salgskanaler,  omlægning af jeres aktiviteter til mindre omkostningstunge lande, outsourcing m.v.
 8. Forretningsstruktur

  Har I aktiviteter i Storbritannien, som er afhængige af fri adgang til EU's indre marked? Har I aktiviteter i EU, der er afhængige af fri adgang til det britiske marked?

  Gør nu

  Tag bestik af jeres forretningsstruktur

  • Tag bestik af Brexits betydning for den måde I har struktureret forretningen på. Er den indrettet, så I kan fastholde jeres konkurrenceevne og rentabilitet? Overvej for eksempel:
   • Giver eventuelle handelsbarrierer anledning at genoverveje, hvor de forskellige dele af forretningen er lokaliseret?
   • Har I serviceaktiviteter i Storbritannien, som er afhængig af adgang til det indre marked eller af EU markedsinfrastruktur (eller omvendt)?
   • Har I stor eksport fra Storbritannien til EU-lande, eller fra EU-lande til Storbritannien
   • Leverer I serviceydelser, som er afhængig af udveksling af data mellem Storbritannien og Danmark?
   • Har I samarbejdspartnere i Storbritannien, hvis ydelser er afhængige af adgang til det indre marked og/eller dataudveksling?

  Planlæg

  Overvej om I kan optimere drift og forretningsstruktur på længere sigt

  • Overvej mulighederne. Overvej om det er relevant at ændre på lokaliseringen af jeres aktiviteter.
   • Det kan være, at Brexit er en anledning til at operere på en helt anden måde. Er der f.eks. mulighed for at automatisere serviceydelser, for digitalisering eller for at outsource nogle serviceaktiviteter?
   • Det kan også være, at det er relevant at udvide i Danmark eller andre steder frem for i Storbritannien.
   • Overvej om det er relevant at omplacere medarbejdere til en anden lokalitet. Kan det blive nødvendigt at indgå nye samarbejder med partnere, som er baseret i Storbritannien? Er der behov for at basere nye aktiviteter i Storbritannien?
 9. Økonomi og finansiering

  Vil usikkerhed på kapitalmarkedet påvirke jeres investeringsplaner? Har I behov for at investere yderligere set i lyset af Brexit? Er EU-tilskud relevant for jer?

  Gør nu

  Gennemgå jeres investeringsplaner og finansieringskilder

  • Gennemgå jeres investeringsplaner. Hvordan er jeres investeringsplaner påvirket af Brexit? Bør I udskyde eller aflyse investeringer mens usikkerheden står på? Er jeres adgang til nuværende eller fremtidig EU-finansiering afhængig af britiske partnerskaber?
  • Tjek jeres finansieringskilder. Hvordan bliver jeres finansieringskilder påvirket af Brexit? Er der risiko for at finansieringen bliver stoppet, begrænset eller dyrere? Hvordan vil usikkerhed på kapitalmarkedet påvirke jeres forretning?
  • Undersøg yderligere finansieringsbehov. Bør I overveje risikospredning, omstrukturering, udskiftning af systemer eller lignende i anledning af Brexit?

  Planlæg

  Overvej hvordan I kan sikre fremtidig økonomi og finansiering

  • Overvej budget. Vurder om der er behov for nye investeringer som konsekvens af Brexit. Er der behov for budgetændringer? Har I sikret jer finansieringskilderne til eventuelle ekstra kapitalkrav og yderligere udgifter?
  • Nye partnere. Hvis jeres adgang til nuværende eller fremtidig EU-finasiering er afhængig af britiske partnerskaber, kan det være relevant at overveje alternative partnerskaber fra andre EU-lande.
  • Adgang til kapital. Hvis Brexit udgør en risiko for jeres nuværende finansieringskilder, bør I overveje alternative adgange til kapital.
  • Likviditet. Vurder hvordan Brexit kan påvirke jeres likviditet (f.eks. valutaudsving og faste administrationsomkostninger) og dermed jeres behov for driftskapital. Hvordan vil I finansiere de ekstra udgifter? Kan I optimere noget og reducere behovet for yderligere finansiering?

Kontakt os

Bertil Egger Beck

Konsulent

 • Direkte +45 3377 4695
 • Mobil (+32) 476 17 27 48
 • E-mail beeb@di.dk