Hjælpepakker til danske virksomheder

Der er mulighed for hjælp til danske virksomheder, der oplever nedgang i deres omsætning som følge af COVID-19-pandemien. Virksomheder kan være kvalificeret til at anvende flere af ordningerne i kombination – dog ikke til dækning af den samme omkostning. Spørgsmål til DI vedr. hjælpepakker rettes til hjpak@di.dk

Få vejledning

Nedenfor hjælper DI dig med at få et overblik over Erhvervsministeriets hjælpepakker.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på +45 7220 0034 eller benytte Virksomhedsguiden.dk, Vækstfondens FAQ eller kontakte dit lokale erhvervshus ved at følge linkene herunder:

Hjælpepakker

Faste omkostninger: Midlertidig kompensation

Har din virksomhed haft omsætningsnedgang pga. COVID-19 relaterede restriktioner kan du muligvis få kompensation for en del af virksomhedens faste omkostninger. 

Ansøgningsfristen for kompensationsperioden 9. juli – 31. oktober er senest 30. november.

Bekendtgørelsesteksten til denne ordning kan ses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1311. Bemærk, at ansøgningsfristen er forlænget til 30. november.

Læs mere på Virksomhedsguiden

Af politisk aftale af 15. juni er det et krav under kompensationsordningerne at virksomheder og selvstændige mv. skal være direkte omfattet af tvangslukning, forsamlingsforbud, grænselukning eller rejserestriktioner. Denne ordning er er ved politisk aftale af 27. oktober udvidet og forlænget til 31. januar 2021 og omfatter nu også virksomheder, som er indirekte ramt at restriktionerne.

Derudover giver den politisk aftale af 27. oktober en udvidet adgang til virksomheder og selvstændige mv. som er ramt af det skærpede forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer, hvor det er muligt fra d. 26 oktober 2020 at få adgang til kompensationsordningerne såfremt omsætningsnedgangen er relateret til forbuddet.

Af aftalen fremgår det ligeledes at adgangskravet vedrørende virksomhedernes omsætningsnedgang vil blive nedsat fra 35 til 30 %. Der er dog fortsat en del uklarheder forbundet med denne ordning, og de nærmere vilkår for den justerede forlængede ordning er ikke fastsat endnu. Der er heller ikke udarbejdet en bekendtgørelse endnu, hvorfor vi endnu ikke ved om ordningen er med tilbagevirkende kraft eller hvilken kompensationsperiode den beregnes ud fra.

Læs mere om kompensationen tiltænkt restriktionsramte virksomheder på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 27. oktober.

Selvstændige og freelancere: Midlertidig kompensation

Selvstændige med CVR-nummer: Midlertidig kompensation

Har din virksomhed haft en omsætningsnedgang på over 30 % pga. COVID-19, kan du muligvis få kompensation for en del af virksomhedens tabte omsætning. Bemærk at ansøgningsfristen for kompensationsperioden 9. marts – 8. juli er overskredet. Ansøgningsfristen for perioden 9. juli – 8. august er senest den 30. sep.

For selvstændige, der er hårdt ramt af tvangslukning, forsamlingsforbud, grænselukning eller rejserestriktioner er der tiltænkt en forlængelse af ordningen frem til og med 31. oktober 2020. Ordningen er af politisk aftale af 27. oktober forlænget til 31. januar.

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 28. august.

Freelancere med B-indkomst: Midlertidig kompensation

Har du haft en omsætningsnedgang på over 30 % pga. COVID-19, kan du muligvis få kompensation for tabt omsætning. Bemærk at ansøgningsfristen for kompensationsperioden 9. marts – 8. juli er overskredet. Ansøgningsfristen for perioden 9. juli – 8. august er senest den 30. november 2020.

For freelancere, der er hårdt ramt af tvangslukning, forsamlingsforbud, grænselukning eller rejserestriktioner, er der tiltænkt en forlængelse af ordningen frem til og med 31. oktober 2020. Ordningen er af politisk aftale af 27. oktober forlænget til 31. januar.

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 28. august.

 

Freelancere med både A- og B-indkomst: Midlertidig kompensation

Har du haft en omsætningsnedgang på over 30 % pga. COVID-19, kan du muligvis få kompensation for tabt omsætning. Bemærk at ansøgningsfristen for kompensationsperioden 9. marts – 8. juli er overskredet. Ansøgningsfristen for perioden 9. juli – 8. august er senest den 30. november 2020.

For freelancere, der er hårdt ramt af tvangslukning, forsamlingsforbud, grænselukning eller rejserestriktioner er der tiltænkt en forlængelse af ordningen frem til og med 31. oktober 2020. Ordningen er af politisk aftale af 27. oktober forlænget til 31. januar.

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 28. august.

Sæsonafhængig selvstændig eller freelancer: Midlertidig kompensation

For at være dækket af ordningen for sæsonafhængige selvstændige og freelancere mv. skal du:

  • have en gennemsnitlig månedlig omsætning i perioderne maj-juli eller juni-august, som normalt er minimum 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning over hele året.
  • have en omsætningsnedgang på mindst 50 % i den periode i 2020, der søges kompensation for (enten maj-juli eller juni-august).

Omsætningstabet skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af coronavirus/covid-19, og hvor den arrangør, som du skulle have leveret til, er kompensationsberettiget efter arrangørordningen.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2020.

Læs mere på Virksomhedsguiden.

Lån og garantier via Vækstfonden

En række nye låne- og garantiordninger er søsat via Vækstfonden som følge af COVID-19, herunder Investorlån, Startlån, Business Angel lån, Syndikeringslån samt COVID-19 garantier til henholdsvis SMVer og store virksomheder.   

Læs mere på Virksomhedsguiden og hos Vækstfonden.

Større aflyste arrangementer: Kompensation

Din virksomhed kan på visse betingelser få kompensation for underskud, som skyldes, at du som hovedarrangør har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af COVID-19, og arrangementet skulle have været afholdt i Danmark i perioden 6. marts - 31. august 2020.

Ordningen er ved politisk aftale af henholdsvis 28. august og 27. oktober blevet forlænget til 31. januar 2020. 

Bekendtgørelsesteksten til denne ordning kan ses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1311. Bemærk, at forlængelsen og justeringerne af henholdsvis 28. august og 27. oktober endnu ikke er udmøntet i en bekendtgørelse.

Ansøgningsfristen for perioden 6. marts – 31. august er pt. senest den 31. december 2020. Det er endnu ikke muligt at søge om kompensation for den forlængede periode.

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 28. august og den politiske aftale af 27. oktober. 

Skat og moms: Rentefrit lån og udskudte betalingsfrister mv.

Ansøgning til rentefrit lån åbnes igen:

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har vedtaget, at virksomheder igen kan søge om et rentefrit momslån eller lønsumsafgiftslån, ligesom det var muligt i forsommeren 2020. Ordningen åbner igen, fordi mange virksomheder stadig er økonomisk påvirket af coronasituationen.

Skattestyrelsen sender den 18. november brev ud til virksomhederne om, at de nu kan søge, hvis de lever op til kriterierne. Der kan søges frem til den 18. december 2020, og det skal ske via virk.dk.

Hvem kan søge?

Ordningen tilbydes virksomheder, der indberetter moms kvartalsvis eller halvårligt, samt en del af de virksomheder, der indberetter lønsumsafgift.

Virksomheder, der fik lånet sidst, og som stadig har det samt virksomheder, der har en foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter, kan ikke søge om lånet. Sidstnævnte kan dog søge, hvis de erstatter den foreløbige fastsættelse med en indberetning.

Momslån:
Virksomhederne kan søge om et momslån, der svarer til den moms, virksomheden har indberettet til fristen den 2. marts 2020.

Lønsumsafgiftslån:
Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, fx læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og kultursektoren kan søge:

  • et lån, der svarer til den lønsumsafgift, din virksomhed har indberettet for 1. kvartal 2020
  • et lån, der svarer til ¼ af lønsumsafgiftens størrelse for indkomståret 2019 eller for det forskudte indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019.

 

23.600 virksomheder fik lånet sidst

I forsommeren optog 23.600 virksomheder det tilsvarende lån, da det blev tilbudt sidst. De 23.600 virksomheder kan ikke søge igen, hvis de stadig har lånet. Til gengæld bliver deres betalingsfrist på lånet udskudt til samme dato som for de nye lån, nemlig 1. november 2021.

skat.dk/corona kan man læse mere om, hvordan man søger, og om de kriterier, virksomhederne skal opfylde for at få et lån. På siden finder man også anden information om regeringens hjælpepakker på skatte- og afgiftsområdet, herunder om de udskudte frister.

 

 

Udskudte betalingsfrister mv.:

For virksomheder generelt er betalingsfrister udskudt midlertidigt for A- og B-skat, AM-bidrag og moms. Ved eventuel manglende betaling af A-skat og AM-bidrag henholdsvis 31. marts og 14. april 2020 kan (under nærmere betingelser) søges om fritagelse for betaling af renter og gebyrer.

Desuden er oplysningsfristen (tidligere selvangivelsesfristen) forlænget, og loftet på skattekontoen er forhøjet.

Læs mere om de nærmere regler, frister og betingelser på skat.dk

Kunstner eller kulturinstitution

Kulturministeriet har som følge af COVID-19 åbnet for en række kompensationsordninger for kunstnere og kulturinstitutioner.

Læs mere på https://slks.dk/covid-19/

Institutioner, der modtager mindst 50% i offentligt tilskud

Du kan søge om kompensation til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., der er i økonomisk krise som følge af coronavirus/covid-19. Ansøgningsfrist er 20. september 2020.

Læs mere på Virksomhedsguiden.