Kompensation til danske virksomheder

Der er mulighed for hjælp til danske virksomheder, der oplever nedgang i deres omsætning som følge af COVID-19-pandemien. Virksomheder kan være kvalificeret til at anvende flere af ordningerne i kombination – dog ikke til dækning af den samme omkostning. Spørgsmål til DI vedr. kompensation rettes til hjpak@di.dk

Få vejledning

Nedenfor hjælper DI dig med at få et overblik over Erhvervsministeriets kompensationer.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på +45 7220 0034 eller benytte Virksomhedsguiden.dk, Vækstfondens FAQ eller kontakte dit lokale erhvervshus ved at følge linkene herunder:

Kompensationer

Kompensation for faste omkostninger

Du har to muligheder for at søge kompensation for faste omkostninger:

 • Kompensation for faste stedbundne omkostninger – uden revisorklæring
 • Kompensation for alle faste omkostninger – med revisorerklæring.

En væsentlig forskel på de to ordninger er kompensationens størrelse, som for faste omkostninger uden revisorerklæring er op til 100.000 kr. pr. måned for hver virksomhed eller p-enhed, mens det for faste omkostninger med revisorklæring er op til 30 mio. kr. pr. måned. Fra den 1. marts 2021 er kompensationen dog forhøjet for faste omkostninger uden revisorerklæring, så det maksimale beløb er 150.000 kr. pr. måned for hver virksomhed eller p-enhed.

Læs mere om kompensation for faste omkostninger uden revisorerklæring

Du kan i øjeblikket søge kompensation for følgende to perioder: 

1. marts til 30. juni 2021

Ansøgningsfristen er senest den 30. september 2021.

Læs mere på Virk om, hvordan du søger kompensation

9. december 2020 til 28. februar 2021

Ansøgningsfristen er senest den 31. august 2021. Udmelding om ny frist 31. august følger snarest på Virksomhedsguiden og virk.dk.

Læs mere på Virk om, hvordan du søger kompensation

Selvstændige og freelancere: Midlertidig kompensation

Denne kompensationsordning giver selvstændige, der forventer et omsætningstab på mindst 30 %, mulighed for at søge om kompensation for op til 90 % af tabet. Har du haft forbud mod at holde åben kan du få op til 100% i kompensation. 

Kompensationen udgør 30.000 kr. pr. måned for selvstændige og 33.000 kr. pr. måned, hvis din virksomhed har mindst én ansat (opgjort i hele årsværk). Søger du om kompensation for en periode før den 9. december 2020, vil du maks. kunne få udbetalt 23.000 kr. pr. måned. 

For at få udbetalt kompensation skal du:

 • have en omsætningsnedgang på mindst 30 %
 • have en gennemsnitlig omsætning på mindst 8.000 kr. pr. måned. Søger du om kompensation for en periode før den 9. december 2020, er kravet, at din gennemsnitlige omsætning skal have været mindst 10.000 kr. pr. måned
 • højst have 25 ansatte opgjort i hele årsværk
 • eje mindst 25 % af virksomheden
 • selv arbejde i virksomheden
 • have en personlig indkomst på under 800.000 kr. i 2020 eller 2021 afhængigt af kompensationsperioden.

 

 

Du kan i øjeblikket søge kompensation for følgende to perioder: 

1. marts til 30. juni 2021

Ansøgningsfristen er 31. august 2021.

Læs mere på Virk om, hvordan du søger kompensation

9. december 2020 eller 1. januar 2021 til 28. februar 2021

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021.

Læs mere på Virk om, hvordan du søger kompensation

 

 

Læs hvordan du søger om den forhøjede kompensation for perioden 9. december 2020 - 28. februar 2021 her. Bemærk ansøgningsfristen er 15. juni 2021.

Læs hvordan du søger kompensation for selvstændig, hvis du var ramt af nedlukning i Nordjylland her. Bemærk ansøgningsfristen er 15. juni 2021.

Læs hvordan du søger kompensation for selvstændig, hvis du var ramt af øvrige restriktioner i perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021 her. Bemærk ansøgningsfristen er 15. juni 2021.

Større aflyste arrangementer: Kompensation

Din virksomhed kan på visse betingelser få kompensation for underskud, som skyldes, at du som hovedarrangør har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af COVID-19, og arrangementet skulle have været afholdt i Danmark i perioden 6. marts - 31. august 2020.

Ordningen er ved politisk aftale af henholdsvis 28. august og 27. oktober blevet forlænget til 31. januar 2020. 

Bekendtgørelsesteksten til denne ordning kan ses her: Retsinformation.

Ansøgningsfrister:
Den 28. februar 2021: For aflyste arrangementer fra 6. marts til 31. august 2020
Den 30. april 2021: For aflyste arrangementer fra 1. september til 31. december 2020

Læs mere på Virksomhedsguiden og på virk.dk

Skat og moms: Frister og afdrag

På skatte- og momsområdet er vedtaget en række hjælpepakker om udskydelse af betalingsfrister, låneordninger mv. Få overblikket over hjælpepakkerne her.

Senest er 27. april 2021 vedtaget en lov om udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen og udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag som følge af covid-19 mv. Læs loven her.

Afdragsordning:
Det er muligt at lave en afdragsordning med SKAT. Disse afdragsordninger kan som udgangspunkt indgås for op til 12 måneder ad gangen. Du kan læse mere omkring afdragsordning hos SKAT her

Såfremt virksomhedens gæld til SKAT ikke bliver betalt til tiden, bliver gælden sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Her anbefaler DI, at virksomheden kontakter Gældstyrelsen hurtigst muligt for at orientere sig om muligheder for afdrag.
Kontakt Gældstyrelsen på 70 15 73 04 eller www.gaeldst.dk

Lån og garantier via Vækstfonden

En række nye låne- og garantiordninger er søsat via Vækstfonden som følge af COVID-19, herunder Investorlån, Startlån, Business Angel lån, Syndikeringslån samt COVID-19 garantier til henholdsvis SMVer og store virksomheder.   

Læs mere på Virksomhedsguiden og hos Vækstfonden.

Kunstner eller kulturinstitution

Kulturministeriet har som følge af COVID-19 åbnet for en række kompensationsordninger for kunstnere og kulturinstitutioner.

Læs mere på https://slks.dk/covid-19/

Institutioner, der modtager mindst 50% i offentligt tilskud

Du kan søge om kompensation til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., der er i økonomisk krise som følge af coronavirus/covid-19. Ansøgningsfrist er 20. september 2020.

Læs mere på Virksomhedsguiden.

Slutafregning

Fakta om slutafregning

Kompensationsordningerne er et sikkerhedsnet, der i løbet af meget kort tid blev spændt ud under virksomheder, selvstændige og freelancere i den helt ekstraordinære situation med Covid-19-restriktioner. Slutafregningen sikrer, at virksomhederne modtager den kompensation, de er berettiget til, ud fra de politisk besluttede kriterier.

Med dokumentationen fra virksomhederne foretager Erhvervsstyrelsen en slutafregning, der afgør, om virksomhederne eventuelt skal tilbagebetale penge eller have udbetalt yderligere kompensation.

Læs mere på Virksomhedsguiden: virksomhedsguiden.dk/corona.

Frist for slutafregning er den 15. december2021. Slutafregningen gælder på tværs af alle Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger for foråret 2020, herunder slutafregningen for faste omkostninger, lønkompensation og selvstændige mv.

 • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020
 • Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020
 • Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020.

Det er muligt at få en afdragsordning, hvis virksomheden skal tilbagebetale 10.000 kr. eller mere.

DI opfordrer virksomheder til at påbegynde slutafregning når anmodningen modtages i e-boks. Tjek kravene på forhånd, så du ikke støder ind i problemer med at finde dokumentation frem i sidste øjeblik før fristen.

 

Slutafregning for efterfølgende kompensationsperioder

Denne melding kommer fra Erhvervsministeriet:

To-tredjedele af alle virksomheder, der har modtaget kompensation i foråret og sommeren 2020, har allerede indberettet deres første slutafregning til Er-hvervsstyrelsen. De resterende virksomheder har fået ro til at foretage indberet-ningen med den udvidede mulighed for at indberette indtil den 30. oktober 2021 samt mulighed for at anmode om 30 yderligere dage til at indberette.

Erhvervsstyrelsen er derfor, baseret på erfaringer fra den første slutafregnings-periode, i gang med at tilpasse forløbet af de kommende slutafregningsperioder. Fokus er på at sikre, at virksomhedernes fremtidige slutafregninger bliver så enkle som muligt, og at virksomhederne skal indberette færrest muligt gange.

Det betyder, at fristerne for indberetning til de næste slutafregningsperioder hhv. den 31. oktober og den 15. december 2021 på ordningen for faste omkostninger og selvstændige mv. vil blive udsat. Dermed får virksomhederne den nødvendige tid til at indberette.
Erhvervsstyrelsen vil i november måned udmelde en samlet plan for alle de kom-mende slutafregningsfaser på kompensationsordningerne for faste omkostnin-ger, lønkompensation og selvstændige mv. Planen vil både indeholde informa-tion om, hvornår indberetningsløsningerne åbner og hvilken frist virksomhe-derne får. Det vil hjælpe virksomhederne med at få det nødvendige overblik og mulighed for at planlægge deres fremtidige indberetninger. Information om de kommende slutafregningsfaser og -frister vil fremgå af Erhvervsstyrelsens hjem-meside og virk.dk”.