Hjælpepakker til danske virksomheder

Der er mulighed for hjælp til danske virksomheder, der oplever nedgang i deres omsætning som følge af COVID-19-pandemien. Virksomheder kan være kvalificeret til at anvende flere af ordningerne i kombination – dog ikke til dækning af den samme omkostning. Spørgsmål til DI vedr. hjælpepakker rettes til hjpak@di.dk

Få vejledning

Nedenfor hjælper DI dig med at få et overblik over Erhvervsministeriets hjælpepakker.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på +45 7220 0034 eller benytte Virksomhedsguiden.dk, Vækstfondens FAQ eller kontakte dit lokale erhvervshus ved at følge linkene herunder:

Hjælpepakker

Opdatering på politisk aftale af 17. december 2020

Aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger

Denne aftale går på de særlige restriktioner som ligger hen over jul og nytår 2020. 

Partierne har aftalt at forlænge de målrette kompensations- og garantiordninger samt øvrige puljer fra den 31. januar til og med den 28. februar 2021. Denne forlængelse gælder for de målrettede ordninger. Såfremt de skærpede restriktioner fra 9. december til 3. januar forlænges efter den 3. januar 2021, vil de generelle kompensationsordninger også blive forlænget tilsvarende. 

Aftalen indebærer bl.a.:

 • Ny A-skattelåneordning for SMV’er
 • Forenkling og forbedring af kompensationsordninger for faste omkostninger, faste omkostninger light og selvstændige mv. 

  • Herunder ser DI ligeledes en mulig åbning i aftalen for leverandører til events, i hvert fald en intention om at gøre det nemmere for de hårdt ramte AV-brancher og messestands-brancher af få kompensation. Som vi læser ud af bilag 1, pkt. 1 så gives der valgfrihed om at søge efter TF med støtteloft, eller virksomheden kan ansøge på baggrund af en sandsynligt påviseligt omsætningstab. Dette gælder fra 9. juli 2020. Denne del af aftalen fremgår ikke helt eksplicit, men DI ser en intention fra regerings side om at favne disse leverandører. Dog er intet sikkert for aftalen udmøntes.
  • Der er positive intentionerne i aftalen om at hjælpe underleverandører til events i Danmark, men den endelig bekendtgørelse vil vise hvorvidt dette også bliver konkret udmøntet. 
 • Kompensation til tvangslukkede enheder

  • Tvangslukkede enheder kan søge om kompensation efter faste omkostninger light, hvor de kan få 100% kompensation for faktisk afholdte, stedbundne faste omkostninger, dog maks. 100.000 kr. kr. pr. måned pr. enhed. Virksomhedens øvrige enher, som ikke er tvanglukket kan få kompensation under de andre ordninger forudsat, at de har en omsætningsnedgang på mindst 30 %.
   Dog er det her vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på, at light ordningen administreres efter de minimis forordningen, det vil sige, at der gælder et støtteloft på 200.000 euro (ca. 1,5 mio kr) for virksomheden samlet set (her sammentælles støtten til de enkelte p-enheder). Så hvis en virksomhed har mange p-numre eller fx har modtaget anden de minimis støtte indenfor de seneste tre regnskabsår, så kan virksomheden ramme de minimis loftet og risikere at skulle tilbagebetale det for meget modtagne de minimis støtte. 

 • Indførsel af en kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen.

 • Mulighed for rentefritlån for både den udskudte og den ordinære indbetaling af A-skat og AM-bidrag til januar.

 • Pulje på 5 mio. kroner til dækning af sæsonbetonede investeringer omkring julen, som virksomheder ikke kan få dækket af de eksisterende ordninger.

 • Midlertidig suspension af arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) ved ordinær arbejdsfordeling eller hjemsendelse i perioden 1. januar - 28. februar 2021.

 • 110 mio. kr. yderligere til den eksisterende omstillingspulje, som bl.a. er målrettet turismeerhvervet og oplevelsesindustrien.

 • Forlængelse af tabsramme i Rejsegarantifonden, som dækker træk på garantien for de rejsebureauer, der måtte gå konkurs.

 • Der etableres en sæsonpulje for museer mv. på 10 mio. kroner, der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.

 • Biografpuljen løftes med 5 mio. kr..

 • Aktivitetspulje på kulturområdet løftes med 80 mio. kr..

Alle initiativer i denne aftale afventer EU-statsstøttegodkendelse, hvor virksomheder endnu ikke kan søge kompensation for denne. 

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 17. december 2021.

Kompensation for faste omkostninger

Der kan søges kompensation efter henholdsvis midlertidig kompensation for faste omkostninger og kompensation for faste omkostninger “light”

Virksomheder ramt af følgende COVID-19 restiktioner kan få kompensation for en del af virksomhedens faste omkostninger.

 • Forbud mod at holde åbent
  • Efter politisk aftale af 27. oktober gælder det ligeledes leverandører til virksomheder omfattet af forbuddet
 • Begrænset åbningstid (forbud mod at holde åbent efter kl. 22)
  • Efter politisk aftale af 27. oktober gælder det ligeledes leverandører til virksomheder omfattet af forbuddet
 • Forsamlingsforbud for over 500 personer
 • Forsamlingsforbud for over 50 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets Rejsevejledning

Virksomheder kan endnu ikke søge kompensation for forbud mod forsamlinger på over 10 personer. Af politisk aftale af 27. oktober fremgår det ligeledes at adgangskravet vedrørende virksomhedernes omsætningsnedgang vil blive nedsat fra 35 til 30 %. Der er dog fortsat en del uklarheder forbundet med denne ordning, og de nærmere vilkår for den justerede forlængede ordning er ikke fastsat endnu. Der er heller ikke udarbejdet en bekendtgørelse endnu, hvorfor vi endnu ikke ved om ordningen er med tilbagevirkende kraft eller hvilken kompensationsperiode den beregnes ud fra. Find den politiske aftale af 27. oktober her.

Ansøgningsfristen for kompensationsperioden 9. juli – 31. oktober er 1. februar 2021.

Bemærk, at for virksomheder, der er ramt af restriktionerne grænselukning eller rejserestriktion gælder en kompensationsperiode fra og med 9. juli 2020 til og med 31. august 2020, hvilket skyldes, at en forlænget periode ikke er statsstøttegodkendt.

Læs mere på Virksomhedsguiden.

 

Vedrørende for kompensation for faste omkostninger "light":

 • Faste stedbundne omkostninger: Dokumenterbare og faktisk afholdte omkostninger til virksomhedens husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og -skatter.
 • Inden for kompensationsperioden 19. august til 31. oktober 2020
 • Dokumentation for, at din virksomhed har haft en omsætning i minimum én måned op til den 19. august 2020
 • Det er en betingelse, at virksomheden i gennemsnit har faste omkostninger for minimum 4.000 kroner per ansøgt måned.
 • Ingen revisorerklæring til ansøgning af denne

OBS: Det er vigtigt at være opmærksom på, at "light-ordningen" administreres efter de minimis forordningen, det vil sige, at der gælder et støtteloft på 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.) for virksomheden samlet set. Så hvis en virksomhed har modtaget anden de minimis støtte indenfor de seneste tre regnskabsår, så kan virksomheden ramme de minimis loftet og risikere at skulle tilbagebetale det for meget modtagne de minimis støtte. 

Oversigt over perioder og støtteloft i midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger.

 

Selvstændige og freelancere: Midlertidig kompensation

Kompensationsordning til selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herunder den midlertidige kunststøtteordning er af politisk aftale af 17. december forlænget til 28. februar 2021.

Selvstændige med CVR-nummer: Midlertidig kompensation

Har din virksomhed haft en omsætningsnedgang på mindst 30% på grund af COVID-19, kan du muligvis få kompensation for en del af virksomhedens tabte omsætning. Ansøgningsfristen for perioden 1. september til 31. december 2020 er senest den 31. januar 2021.

Du kan maksimalt få udbetalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer i virksomheden i kompensationsperioden.

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 17. december.

Freelancere med både A- og B-indkomst: Midlertidig kompensation

Har du haft en omsætningsnedgang på mindst 30% på grund af COVID-19, kan du muligvis få kompensation for tabt omsætning.

Du kan få kompensation for 90% af dit forventede indkomsttab.

Der kan maksimalt udbetales 23.000 kr. pr. måned til selvstændige med B-indkomst og maksimalt 20.000 kr. til selvstændige med både A- og B-indkomst.

Du kan søge kompensation som freelancer, hvis du er eller tidligere har være omfattet af én eller flere af de følgende restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent (dette gælder dog ikke for freelancere med både A- og B-indkomst)
 • Har været leverandør til et aflyst offentligt tilgængeligt arrangement som følge af forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning.

  Derudover arbejder Erhvervsstyrelsen på at gøre det muligt at søge om kompensation, hvis du er: 
  • leverandør til en virksomhed, der har forbud mod at holde åbent
  • leverandør til en virksomhed med begrænsning i åbningstid
  • leverandør til private arrangementer
  • ramt af forsamlingsforbuddet på over 10 personer
  • ramt af regional nedlukning i Nordjylland i perioden fra og med den 6. november til og med den 26. november 2020
  • leverandør til en virksomhed ramt af regionale restriktioner fra den 9. december 2020.

Læs mere på Virksomhedsguiden.

Lån og garantier via Vækstfonden

En række nye låne- og garantiordninger er søsat via Vækstfonden som følge af COVID-19, herunder Investorlån, Startlån, Business Angel lån, Syndikeringslån samt COVID-19 garantier til henholdsvis SMVer og store virksomheder.   

Læs mere på Virksomhedsguiden og hos Vækstfonden.

Større aflyste arrangementer: Kompensation

Din virksomhed kan på visse betingelser få kompensation for underskud, som skyldes, at du som hovedarrangør har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af COVID-19, og arrangementet skulle have været afholdt i Danmark i perioden 6. marts - 31. august 2020.

Ordningen er ved politisk aftale af henholdsvis 28. august og 27. oktober blevet forlænget til 31. januar 2020. 

Bekendtgørelsesteksten til denne ordning kan ses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1311. Bemærk, at forlængelsen og justeringerne af henholdsvis 28. august og 27. oktober endnu ikke er udmøntet i en bekendtgørelse.

Ansøgningsfristen for perioden 6. marts – 31. august er pt. senest den 31. december 2020. Det er endnu ikke muligt at søge om kompensation for den forlængede periode.

Læs mere på Virksomhedsguiden og i den politiske aftale af 28. august og den politiske aftale af 27. oktober. 

Skat og moms: Rentefrit lån og udskudte betalingsfrister mv.

Ansøgning til rentefrit lån åbnes igen:

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har vedtaget, at virksomheder igen kan søge om et rentefrit momslån eller lønsumsafgiftslån, ligesom det var muligt i forsommeren 2020. Ordningen åbner igen, fordi mange virksomheder stadig er økonomisk påvirket af coronasituationen.

Skattestyrelsen sender den 18. november brev ud til virksomhederne om, at de nu kan søge, hvis de lever op til kriterierne. Der kan søges frem til den 18. december 2020, og det skal ske via virk.dk.

Hvem kan søge?

Ordningen tilbydes virksomheder, der indberetter moms kvartalsvis eller halvårligt, samt en del af de virksomheder, der indberetter lønsumsafgift.

Virksomheder, der fik lånet sidst, og som stadig har det samt virksomheder, der har en foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter, kan ikke søge om lånet. Sidstnævnte kan dog søge, hvis de erstatter den foreløbige fastsættelse med en indberetning.

Momslån:
Virksomhederne kan søge om et momslån, der svarer til den moms, virksomheden har indberettet til fristen den 2. marts 2020.

Lønsumsafgiftslån:
Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, fx læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og kultursektoren kan søge:

 • et lån, der svarer til den lønsumsafgift, din virksomhed har indberettet for 1. kvartal 2020
 • et lån, der svarer til ¼ af lønsumsafgiftens størrelse for indkomståret 2019 eller for det forskudte indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019.

23.600 virksomheder fik lånet sidst

I forsommeren optog 23.600 virksomheder det tilsvarende lån, da det blev tilbudt sidst. De 23.600 virksomheder kan ikke søge igen, hvis de stadig har lånet. Til gengæld bliver deres betalingsfrist på lånet udskudt til samme dato som for de nye lån, nemlig 1. november 2021.

skat.dk/corona kan man læse mere om, hvordan man søger, og om de kriterier, virksomhederne skal opfylde for at få et lån. På siden finder man også anden information om regeringens hjælpepakker på skatte- og afgiftsområdet, herunder om de udskudte frister.

 

 

Udskudte betalingsfrister mv.:

For virksomheder generelt er betalingsfrister udskudt midlertidigt for A- og B-skat, AM-bidrag og moms. Ved eventuel manglende betaling af A-skat og AM-bidrag henholdsvis 31. marts og 14. april 2020 kan (under nærmere betingelser) søges om fritagelse for betaling af renter og gebyrer.

Desuden er oplysningsfristen (tidligere selvangivelsesfristen) forlænget, og loftet på skattekontoen er forhøjet.

Læs mere om de nærmere regler, frister og betingelser på skat.dk

Særligt omkring de kommende betalingsfrister for A-skat og am-bidrag:

I løbet af det seneste halve år er mange betalingsfrister blevet ændret som følge af regeringens hjælpepakker. Det kan være svært at finde ud af, hvilke frister der er udsat, og hvornår den næste frist er. Derfor har Skattestyrelsen lavet nedenstående oversigt over de kommende betalingsfrister for A-skat og am-bidrag, som Skattestyrelsen også har sendt ud til virksomhederne 8. december 2020.

image00bkq.png

I kan finde alle frister her.

Hvis I vil betale før fristen
Hvis I vil betale før fristen, skal I huske at hæve udbetalingsgrænsen på Skattekontoen, ellers risikerer I at få udbetalt pengene igen. I finder information om udbetalingsgrænsen på skat.dk/corona under Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på skattekontoen).

Er I tilmeldt LetLøn?
Hvis I er tilmeldt LetLøn, skal I betale, som I plejer. Hvis I vil betale før fristen, skal I kontakte LetLøn på telefon 72 22 28 24 og få en betalingslinje.

Nogle måneder skal I betale dobbelt
I skal være opmærksomme på, at I i januar, marts og maj 2021 skal betale A-skat for to perioder i samme måned. Det er fordi, nogle af fristerne har været udskudt, og derfor skal I betale i overensstemmelse med de udskudte frister i samme måned som de ordinære.

Har I brug for en betalingsordning?
Ønsker I at lave en betalingsordning, kan I læse meget mere om det på
skat.dk/betalingsordning, eller I kan ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 00. Hvis I har andre spørgsmål til betaling, er I velkomne til at ringe til Skattestyrelsen på
72 22 28 24.

Kunstner eller kulturinstitution

Kulturministeriet har som følge af COVID-19 åbnet for en række kompensationsordninger for kunstnere og kulturinstitutioner.

Læs mere på https://slks.dk/covid-19/

Institutioner, der modtager mindst 50% i offentligt tilskud

Du kan søge om kompensation til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., der er i økonomisk krise som følge af coronavirus/covid-19. Ansøgningsfrist er 20. september 2020.

Læs mere på Virksomhedsguiden.