26.03.20 DI Business Blog

Hvad med efteruddannelse under covid-19?

Der er nu skabt bedre rammer for at bruge fjernundervisning til efter- og videreuddannelse af medarbejdere, som følge af ny nødlovgivning. Erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen giver her et overblik over muligheder, økonomi, og hvordan I kommer videre.

Med myndighedernes udmeldinger, senest den 23. marts 2020, har en lang række offentlige og private kursusudbydere aflyst deres aktiviteter i den kommende tid. På nogle områder er aktiviteten omlagt til fjernundervisning, som gør det muligt at deltage i kompetenceudvikling uden fysisk at være på samme sted som underviseren. Det har hastelovgivning og nye bekendtgørelser skabt rammerne for i det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem.

De offentlige tilbud

Det offentlige efteruddannelsestilbud inden for f.eks. FVU og ordblindeundervisning udbydes nu som fjernundervisning, om end Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at det ikke vurderes, at FVU Start – med øje for kursistgruppen – vil kunne tilbydes på denne vis. Medarbejderne skal dog af udbyderen vurderes til at få udbytte af undervisningen for at få tilbud om FVU- og ordblindeundervisning, som er gratis. Såvel VUC som AOF tilbyder fjernundervisning inden for området, som kan findes via disse links:

AOF: https://aof.dk/center/landsforbundet/om/aof-online-det-virtuelle-kompetenceloeft

VUC: https://vuc-erhverv.dk/har-du-tid-har-du-mulighed/.

Hvis der ikke for samme medarbejder søges lønkompensation, vil der være mulighed for at søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Det forudsætter dog fortsat, at undervisningen i omfang lever op til kravene herfor, samt at medarbejderen er i målgruppen, se www.svu.dk, for denne godtgørelse.

En række AMU-kurser udbydes ligeledes som fjernundervisning. Der er nu skabt rammer for, at fuld fjernundervisning også giver mulighed for at ansøge om VEU-godtgørelse. Det vil være de normale betingelser for deltagerbetaling, som er gældende.

Ud over adgangen til løntabsgodtgørelse kan der på nogle overenskomstområder være adgang til at søge om supplerende støtte fra kompetenceudviklingsfonden. Dette gælder dog ikke alle områder.

For alle typer af fjernundervisning er det en forudsætning, at medarbejderen kan tilgå undervisningen via f.eks. en computer eller tablet. For de nærmere krav til udstyr bør der dog rettes kontakt til den enkelte udbyder.

Dette link har samlet de offentlige voksen- og efteruddannelsestilbud, som gennemføres som fjernundervisning: https://www.voksenuddannelse.dk/uddannelsestyper#para712. Her vil det også være muligt at finde information om f.eks. kurser på akademiniveau.

www.amu.nu er der yderligere samlet de AMU-kurser, hvor kun dele af kurset gennemføres som fjernundervisning, og hvor den resterende del af kurset først vil kunne gennemføres, når udbyderne igen åbner for at modtage kursister.

Ikke lønkompensation og VEU-godtgørelse samtidig

Lovgivningen, om lønkompensation er netop vedtaget af Folketinget.

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel. 

Udgiften til kursusgebyret afholdes af virksomhed eller medarbejder eller f.eks. via Omstillingsfonden.

Virksomhedens udgifter

Når virksomheden betaler medarbejderen løn under efteruddannelsen, vil der i de fleste tilfælde være udgifter forbundet hermed for virksomheden. Dette bør naturligvis indgå som et element, når virksomheden beslutter, hvilke aktiviteter som skal sættes i værk.

På nogle overenskomstområder har medarbejderne ret til at holde fri uden løn for at deltage efteruddannelse. Medarbejdernes vil så typisk søge om støtte i kompetenceudviklingsfonden for at opnå (delvis) kompensation for løntabet. Det er dog ikke på alle områder muligt at opnå støtte fra kompetenceudviklingsfonden til fjernundervisning.

Benyttes en række af de offentlige efteruddannelsestilbud, vil der i en lang række tilfælde være adgang til at søge om VEU-godtgørelse er Statens Voksenuddannelsesstøtte svarende til kr. 119,05 pr. time dog ikke for perioder, hvor der søges lønkompensation for medarbejderens løn. Adgangen til denne støtte vil dog afhænge af, om medarbejderne indgår i målgruppen for godtgørelsen samt af tilrettelæggelsen af forløbet.

E-vejledningen

Der er endvidere mulighed for at hente vejledning om og eventuel hjælp til at få etableret fjernundervisning gennem kontakt til E-vejledningen, som træffes på tlf.: 7022 2207 eller mail: voksen@evejledning.dk.

Læs mere:

Om lønkompensationsordningen på FAQ om lønkompensation ved hjemsendelse

Om VEU-godtgørelse på www.virk.dk/veu

Om Statens Voksenuddannelsesstøtte på www.svu.dk

Om Omstillingsfonden på https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-omstillingsfond.

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lone Folmer Berthelsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk

Relateret