03.10.17 DIB Nyheder

Ny skattelov fjerner stor byrde fra Højesteretsdom

Nyt lovforslag skal med tilbagevirkende kraft sikre virksomheder fradrag for lønudgifter til medarbejdere generelt. Det er afgørende for at fastholde jobs i Danmark, og DI mener, det bør gælde længere tilbage end foreslået.

Først kom Landsretten i juni 2016 frem til, at Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar Bank gerne måtte trække lønudgifter fra for medarbejdere, der havde arbejdet med opkøb af andre banker. Det måtte de ifølge dommen, fordi SKAT ikke havde meddelt, at den årelange administration af reglerne var blev skærpet.

Dernæst nåede Højesteret dog frem til, at virksomhederne efter de gældende regler ikke måtte trække udgifterne fra, og at SKAT ikke behøvede meddele noget, fordi der ikke i forvejen var nogen fast praksis på området.

Nu kommer et lovforslag, der skal give virksomhederne ret til fradraget, til behandling i Folketinget. Lovforslaget vil betyde, at den principielle afgørelse fra Højesteret ikke kommer til at give virksomhederne det fremadrettede store besvær som frygtet.

- DI ser særdeles positivt på lovforslaget, som er afgørende for at fastholde job i Danmark. Dommen fra Højesteret slog fast, hvad den gældende lovgivning havde af betydning, og med forslaget bliver rammevilkårene på området tidssvarende og på linje med andre lande, siger vicedirektør Kent Damsgaard, DI.

DI ser særdeles positivt på lovforslaget, som er afgørende for at fastholde job i Danmark. Dommen fra Højesteret slog fast, hvad den gældende lovgivning havde af betydning, og med forslaget bliver rammevilkårene på området tidssvarende og på linje med andre lande Kent Damsgaard, Politisk direktør

Fradragsretten bør udvides

Udkast til lovforslaget har været i høring siden august 2017, og DI påpeger i sit høringssvar, at fradraget for interne lønudgifter bør gælde generelt, uanset om arbejdet udføres for andre koncernselskaber. Derudover bør forslaget ændres, så det også gælder sager, der er op til ti år gamle.

- Som lovforslaget er skruet sammen, kan visse sager vedrørende tidligere år kun blive omfattet af de nye regler, hvis virksomhederne har anmodet om genoptagelse inden maj i år. Lovforslaget bør udvides, så sager, hvor virksomheden har tilkendegivet at være uenig i skattemyndighedernes afgørelse for tidligere år, også bliver omfattet. Alt andet vil være klar forskelsbehandling, siger Kent Damsgaard.

Desuden mener DI, at fradraget også bør gælde for bestyrelseshonorarer samt eksterne rådgivere og konsulenter.

- Mindre virksomheder har ikke samme mulighed for at ansætte specialister, som store virksomheder har, og derfor vil de ofte være nødt til at hyre ekstern hjælp ved større ændringer i virksomheden. Derfor bør disse udgifter også omfattes, så der ikke sker vilkårlig forskelsbehandling af små og store virksomheder, siger Kent Damsgaard.

Virksomheder glæder sig til afklaring

Går lovforslaget igennem vil det også vække glæde hos en række virksomheder, der i forlængelse af landsrettens afgørelse sendte et brev til skatteministeriet for at få afklaret situationen. Skattechef i ISS Mads Kristensen var initiativtager til brevet, fordi usikkerheden omkring reglerne gjorde det vanskeligt for virksomheden at agere, gav væsentlige administrative byrder og sandsynligvis også ville føre til flere retstvister.

- Vi har heldigvis ikke haft nogen sager, hvor der var tvivl om, hvorvidt vi kunne trække lønudgifter fra eller ej. Men vi kunne se, at det kunne blive tilfældet, og derfor er vi meget glade for, at der nu er udsigt til, at usikkerheden bliver afløst af klare regler. Vi opfordrer samtidig skatteministeren og Folketinget til at tage høringssvaret fra Dansk Industri i betragtning i forbindelse med fremsættelse af det endelige lovforslag, siger Mads Kristensen.

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk