Der vil være virksomheder, som ikke lever op til måltallet, og som bør overveje at tage flere lærlinge og elever, hvis de skal undgå at betale til Praktikplads-AUB, siger viceadm. direktør Kim Graugaard, DI.

Foto: Hans Søndergaard
11.01.18 DIB Nyheder

Brev i indbakken: Alle virksomheder får nu mål for lærlinge og elever

I denne uge har alle landets virksomheder fået et brev, der introducerer indførslen af Praktikplads-AUB, som sætter et minimumstal på, hvor mange elever og lærlinge virksomheder bør ansætte. DI opfordrer alle virksomheder til at bruge brevet som anledning til at vurdere, om de har plads til flere elever.

Danske virksomheder har brug for flere dygtige faglærte – og derfor er der også brug for flere praktikpladser til dygtige lærlinge og elever.

Med dét udgangspunkt indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale i august 2016, som indfører et minimumstal for uddannelsesindsatsen i virksomhederne. Den nye ordning betyder, at finansieringen af en del af udgifterne til skolepraktikydelsen bliver omfordelt mellem virksomhederne, så virksomheder med mange praktikpladser skal betale mindre, mens andre virksomheder skal betale mere, hvis de ikke opretter flere praktikpladser.

- Minimumstallet her er et signal til de virksomheder, som bidrager mindst til uddannelsesindsatsen, om, at de bør løfte deres uddannelsesindsats. Men det er også vigtigt at se på tallet som netop et minimum. De øvrige virksomheder bør bestemt også overveje at løfte deres uddannelsesindsats - og i hvert fald ikke slække den, siger viceadm. direktør Kim Graugaard, DI.

Han understreger, at de virksomheder, som uddanner over niveauet for minimumstallet, skal fastholde eller forøge deres uddannelsesindsats, hvis målet om at få flere faglærte skal opfyldes.

- Vi har et stort behov for, at mange flere dygtige unge får øjnene op for en karriere som faglært. Det kræver selvfølgelig også, at virksomhederne sammen løfter opgaven med at sikre, at der er praktikpladser nok på alle de områder, hvor vi får brug for faglærte, siger Kim Graugaard.

Vi vil opfordre alle virksomheder til at sætte sig ind i, hvad de skal gøre for at leve op til måltallet. Og i øvrigt vurdere, om de ikke kan have plads til lidt flere. Hvad enten de opfylder måltallet eller ej. Kim Graugaard, Arbejdsmarked og personalejura viceadm. direktør

Merbidrag pr. manglende elev


Som en del af trepartsaftalerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter bliver alle danske virksomheder pr 1. januar 2018 forpligtet til at betale en større del af udgiften til at uddanne elever og lærlinge i praktikcentrene, hvis de ikke ansætter elever eller lærlinge, så de kan leve op til minimumskravet for virksomheder i deres branche.

Det bestemte antal afhænger af, hvor mange erhvervsuddannede medarbejdere, der arbejder i virksomheden - og en vurdering af, om virksomheden arbejder på et område med større eller mindre behov for faglært arbejdskraft. Det er ikke medarbejdernes arbejdsfunktion, som afgør, om de indgår i beregningsgrundlaget, men derimod om de har en erhvervsuddannelse som deres højst fuldførte uddannelse. Hvis virksomheden ikke lever op til minimumsniveauet for at uddanne elever, skal den betale et merbidrag på 27.000 kr. pr. manglende elev. Dog med et fradrag på 295 kr. pr. ansat i virksomheden, som har en erhvervsuddannelsesmæssig baggrund.

- Vi forventer, at mange virksomheder vil leve op til deres måltal, og de kan nu se frem til at betale mindre i AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) end tidligere. Men der vil også være virksomheder, som ikke lever op til måltallet, og som bør overveje at tage flere lærlinge og elever, hvis de skal undgå at betale til Praktikplads-AUB, siger Kim Graugaard.

Læs også: Mange forældre har et billede af insutrien som et sted med røg, mød og ondt i ryggen


25.000 kr. praktikbonus pr. elev

For at skabe ekstra incitamenter for de virksomheder, som allerede uddanner over minimumsniveauet, til at løfte deres uddannelsesindsats, er der indført en praktikbonus, som belønner de virksomheder for at forøge deres uddannelsesindsats. Praktikbonussen udgør 25.000 kr. for hver praktikårselev, som virksomheden forøger sin indsats med i forhold til gennemsnittet for de forudgående tre år.

- Mange virksomheder vil samlet set opleve, at deres bidrag til AUB vil blive mindre. Det følger blandt andet af, at det med trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse også er aftalt at reducere AUB-bidraget for alle medarbejdere. Dels i form af, at der er tilbageført ca. 520 kr. pr. fuldtidsmedarbejder til virksomhederne i 2017, og dels ved at VEU-bidraget til AUB i 2018 er reduceret med 192 kr. i forhold til niveauet i 2016, siger Kim Graugaard.

Læs også: Mange flere virksomheder burde se lyset i it-lærlinge

Har I plads til lidt flere?


Praktikplads-AUB-ordningen blev aftalt i forbindelse med trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016. I denne uge får alle virksomheder i Danmark et brev med en orientering om de nye regler, som samtidig oplyser, at de endelige måltal for virksomhederne vil blive sendt ud i april.

Fakta

Tidsplan for indførelsen af Praktikplads-AUB

Primo januar 2018 udsendelse af brev til alle virksomheder med information om de vejledende måluddannelsesratioer for virksomhederne i de forskellige brancher

April 2018 udsendelse af foreløbig opgørelse over den enkelte virksomheds bidrag til Praktikplads-AUB for 2018 med den aktuelle medarbejder- og elevsammensætning

Juni 2019 udsendelse af opgørelse over virksomhedens bidrag til Praktikplads-AUB samt opkrævning heraf via Samlet betaling (fra ATP).

DI vil løbende lægge information om ordningen på di.dk 

Samtidig med at brevet bliver sendt ud, bliver der åbnet for information på www.virk.dk, hvor man som virksomhed kan se, hvor mange elever man nogenlunde skal have for at opfylde måltallet for 2018.

- Vi vil opfordre alle virksomheder til at sætte sig ind i, hvad de skal gøre for at leve op til måltallet. Og i øvrigt vurdere, om de ikke kan have plads til lidt flere. Hvad enten de opfylder måltallet eller ej, siger viceadm. direktør Kim Graugaard, DI.

Det er vigtigt, at virksomhederne opretter flere praktikpladser for at sikre den nødvendige arbejdskraft til fremtiden. Det gælder både virksomheder, som lever op til måltallet, og virksomheder, som ikke gør det. Ydermere ligger det i trepartsaftalen, at der skal ske et løft i antallet af praktikpladser. I 2018 er der således et krav om, at der skal være oprettet 2.100 flere praktikpladser end i 2016.

Husk at slå stillinger op på praktikpladsen.dk


Den ny ordning kan komme til at ramme visse brancher uhensigtsmæssigt. Det kan ske på fagområder, hvor det er svært at få nok elever. Her er der dog indbygget en forholdsregel, så en virksomhed ikke skal betale merbidraget, hvis den kan dokumentere, at virksomheden forgæves har søgt elever.

- Helt generelt opfordrer vi virksomhederne til at slå alle stillinger op på praktikpladsen.dk, men det er blevet endnu vigtigere nu. For hvis det ikke er sket, kan man risikere at komme til at betale, selv om man har forsøgt at få elever, siger Kim Graugaard.

Han håber, at virksomhederne vil tage godt imod den nye ordning, der skal hjælpe med at skaffe virksomhederne de medarbejdere, de får brug for i fremtiden.

– Hvis vi skal gøre os håb om at have nok dygtige faglærte i fremtiden, har vi brug for, at hver eneste virksomhed, som kan uddanne, medvirker til at løfte indsatsen, siger Kim Graugaard.

Find mere information om Praktikplads-AUB fra DI

Fakta

For alle brancher er der udarbejdet et mål for, hvor mange elever og lærlinge hver enkelt virksomhed skal have for ikke at skulle betale merbidrag til Praktikplads-AUB. F.eks. har en industrivirksomhed en måluddannelsesratio på 0,024. Det betyder, at virksomheder i denne branche skal have 2,4 praktikårselever for hver 100 erhvervsuddannede medarbejdere. Find mere information på www.virk.dk/praktikplads-AUB.

Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,034

Råstofindvinding  0,021

Industri  0,024

Energiforsyning  0,021

Vandforsyning og renovation  0,021

Bygge og anlæg  0,034

Handel  0,026

Transport  0,022

Hoteller og restauranter  0,032

Information og kommunikation  0,023

Finansiering og forsikring  0,020

Ejendomshandel og udlejning  0,022

Videnservice  0,024

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service  0,021

Off. administration, forsvar og politi  0,025

Undervisning   0,023

Sundhed og socialvæsen      0,022

Kultur og fritid 0,024

Andre serviceydelser mv.  0,026

Uoplyst  0,035

 

*: Når virksomhedens egne tal beregnes, vil lærlinge, elever og medarbejdere med en erhvervsuddannelse som deres højst fuldførte uddannelse indgå med vægte, som afhænger af hvilken uddannelse, de er i gang med eller har gennemført. 

Inge Steen Mikkelsen

Inge Steen Mikkelsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3851
  • Mobil +45 2949 4613
  • E-mail inm@di.dk

Relateret indhold