07.03.23 DIB Nyheder

Fakta: Hovedelementer i ny overenskomst for byggeriet

Her er overblikket over hovedelementerne i overenskomstfornyelsen mellem 3Fs Byggegruppe og DI om nye 2-årige mindstelønsoverenskomster på byggeriets område.

Tirsdag blev arbejdsmarkedets tredje store forlig indgået, nemlig overenskomstaftaler, der gælder for cirka 80.000 medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen.

Hovedelementer i aftale mellem 3Fs Byggegruppe og DI om mindstelønsoverenskomster:

Timeløn, lærlingesatser, pension, særlig lønopsparing, genebetalinger og ret til at akkumulere uddannelse.

 • Mindstelønnen stiger med 4,50 kr. pr. 1. maj 2023 og med 4,50 kr. pr. 1. januar 2024
 • Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024
 • Betalingssatserne til lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024
 • Bidraget til den særlig lønopsparing stiger med 1,8 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 14,7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn. Dog stiger den 2 procentpoint for lærlinge.
 • Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.

Mere fleksible arbejdstidsregler

 • Det er blevet indført mulighed for at aftale en 4 dages arbejdsuge under visse betingelser.

Styrkelse af det lokale samarbejde

 • Aftalen giver tillidsrepræsentanten bedre adgang til at mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne. Desuden kan valg af tillidsrepræsentanter foregår i arbejdstiden.

Nye regler for betalt barsel

 • Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem. For alle ugerne er der arbejdsgiverbetalt løn, dog med et loft på 225 kr. pr. time.
 • Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Bedre muligheder for uddannelse

 • Der er indført mulighed for at akkumulere ret til fravær til uddannelse, så ugerne kan overføres fra år til år, dog maks. op til 6 uger.
 • De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant
 • Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

 • Overenskomstfornyelsen ændrer i parternes bestemmelser om ansættelsesbeviser, så der tages højde for de nye regler i arbejdsvilkårsdirektivet. Ændringen erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.

Boligtillæg

 • Der betales et boligtillæg til medarbejdere, som ikke er bosiddende i Danmark ved ansættelsen eller udstationeringens start. Ordningen gælder fra 1. januar 2024. Tillægget udgør 25 kr. per time. Boligtillægget bortfalder i den udstrækning medarbejderens timeløn overstiger mindstebetalingssatsen med tillæg af boligtillæg.
 • Boligtillægget betales i op til 12 måneder.

Fokus på natarbejderes helbred                          

 • NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Byggeriets 5 overenskomster.
 • Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

OBS

 • Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft.
 • Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.
 • Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.
 • Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Læs også: Nyt ansvarligt byggeforlig fornyr overenskomster

Få alle nyheder og informationer om OK2023 her

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Relateret indhold