Guide til EU´s genopretningsplan

Styrk eksporten – Vind ordrer via EU’s mere end 800 mia. euro store genopretningsplan.
DI guider dig til hvor, hvornår og hvordan.

Sådan vinder du eksportordrer

EU har iværksat en genopretningsplan på hele 806,9 mia. euro. Investeringerne vil blive foretaget i perioden 2021-2026 og vil især gå til grøn omstilling, digitalisering, sundhed og infrastruktur. Det kan efter DI's vurdering føre til en stigning i dansk eksport på 11 mia. kr. om året frem mod 2026. 

DI står klar til at hjælpe medlemmer med at vinde kontrakter og dermed indfri det enorme eksportpotentiale.

Via EU’s genopretningsplan vil EU-landene foretage massive investeringer i blandt andet vedvarende energikilder, energieffektivisering, digitalisering, vandforsyning, bæredygtig fødevareproduktion, infrastruktur og sundhedsteknologi.

Investeringerne er i fuld gang. Som dansk virksomhed skal man derfor snarest muligt undersøge markedsmulighederne for at komme i betragtning som leverandør til de mange attraktive projekter.

Investeringerne vil blive foretaget via offentlige udbud og ikke som direkte tilskud til virksomheder. For at opnå eksportordrer skal man derfor deltage i de nationale udbud, som hvert af EU-landene gennemfører, eller private udbud fra hovedleverandører, som har brug for underleverandører.

Det er et stort og komplekst investeringsprogram, der bliver rullet ud, og det kan være svært at få overblik. Her på siden får du svar på spørgsmål som:

 • Hvad er prioriteringerne i de enkelte EU-landes genopretningsplaner?
 • Hvornår og hvordan kan man byde på relevante projekter eller komme i betragtning som underleverandør?
 • Hvordan etablerer man sig på nye markeder i EU, og hvordan kommer man i kontakt med lokale partnere?
 • Hvor og hvornår kan man deltage i erhvervsfremstød og andre relevante aktiviteter?
 1. 1

  Vælg marked

  Få overblik over hovedpunkterne i de enkelte landes genopretningsplaner og brug det til at vurdere, hvilke markeder du skal fokusere på.

  Måske ved du præcis, hvor du skal satse på at øge eksporten, eller måske er du parat til at kigge mod nye markeder, hvor der særligt prioriteres områder og projekter, og hvor der som følge af de mange EU-midler er opstået helt nye muligheder, som er relevante for din virksomhed.

  Se hvordan EU-landende vil prioritere EU-midlerne inden for de fire hovedområder; Grøn omstilling, Digitalisering, Sundhed og Infrastruktur.


 2. 2

  Find relevante udbud

  Se udbudsvilkår for udvalgte EU-lande og få vejledning i, hvordan du navigerer i EU's udbudsportal.

  Dan overblik over udbud, som er relevante for din virksomhed, og få vejledning om udbudsprocesser på tværs af EU-lande.

  Størstedelen af projekterne under EU’s genopretningsplan udmøntes via nationale udbud. For at få del i midlerne skal man derfor deltage i udbuddene og afgive tilbud på projekterne.

  Her på siden finder du vejledning om:

  1. Hvordan man bruger Kommissionens udbudsdatabase til at finde relevante udbud.
  2. Udbudsprocesser og klageadgang i de enkelte EU-lande.

  TED - Tenders Electronic Daily er EU’s udbudsportal, hvor mere end 2.000 nye udbud dagligt tilføjes.
  Nedenfor finder du vejledning i, hvordan du anvender og finder rundt i portalen. 

  DI står klar til at vejlede din virksomhed om, hvordan man byder på projekter på tværs af EU-lande. Desuden anbefaler vi at søge vejledning hos Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen og den danske ambassade i det pågældende EU-land.

   

  Gå til TED - Tenders Electronic Daily

  Italien

  Regler og vilkår

  • De italienske udbudsregler er reguleret i Codice dei contratti pubblici ("Code of public contracts") og afspejler gældende EU-direktiver på området. Reglerne omfatter således kontrakter i staten, regionerne, metropolerne, øvrige lokale myndigheder og offentligt ejede organisationer.
  • Offentlige udbud over tærskelværdierne offentliggøres i EU's databaser, mens også på de enkelte indkøbsmyndigheders hjemmesider og i to nationale databaser: Official Journal of the Italian Republic (Gazzetta Ufficiale) samt Italian Anti Corruption Authority (ANAC).
  • Ved ordrer under tærskelværdierne (særligt under 40.000 euro) er der friere rammer for at indgå kontrakter uden at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse, jævnfør artikel 35 i udbudsloven. Ved indkøb under udbudsgrænsen vil den indkøbende myndighed typisk indgå i en uformel dialog om tilbudsgivning med ca. 3-5 mulige leverandører over en måneds tid og skal i den forbindelse sikre sig en vis variation i forhold til, hvilke leverandører der inviteres.
  • For mere komplekse kontrakter anvendes typisk alternative udbudsformer som udbud med forhandling (art. 64), konkurrencepræget markedsdialog (art. 64) eller innovationspartnerskaber (art. 65). I udbud med forhandling prækvalificeres muligheder over en ca. 10 uger lang periode, hvorefter forhandlingsprocedurerne går i gang. Denne del kan tage mellem 24 uger og 8-12 måneder alt afhængigt af antallet af forhandlingsrunder. I alle tilfælde gælder generelle forvaltningsprincipper om upartiskhed, ligebehandling og non-diskrimination.
  • Et estimat fra 2016 lyder, at 21,3 pct. af de offentlige kontrakter er blevet tildelt gennem åbne udbud, mens 65,6 pct. er tildelt gennem forhandlingsprocedurer eller direkte tildeling.
  • Ifølge EU-reglerne har medlemslandene mulighed for at begrænse brugen af "laveste pris" som det eneste udbudskriterium og i stedet prioritere andre kriterier som ”bedste forhold mellem pris og kvalitet". Det er dog værd at bemærke, at prisen alene oftest er det eneste tildelingskriterie i italienske udbud (art. 95)
  • Klageadgang: Inden for 30 dage efter kontrakttildeling kan tabende tilbudsgivere bede om en juridisk gennemgang af udbuddet ved den regionale administrative domstol og kan i den forbindelse også søge om erstatning. Dommeren beslutter om der (i sjældne tilfælde) kan udbetales erstatning eller (oftere) om udbuddet skal gå om.

   

  Relevante myndigheder

  Nyttige værktøjer

  • MePA-systemet ("elektronisk marked for offentlig administration"). Et virtuelt marked, hvor offentlige indkøbere og leverandører kan mødes. Virksomheder kan registrere sig og tilbyde deres produkter og services til de offentlige indkøbere.
  • Italiens nationale udbudsdatabase: Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.

  Spanien

  Regler og vilkår

  • De spanske udbudsregler er reguleret i The Public Sector Contracts Act (Ley de Contratos del Sector Público) og omfatter alle indkøb foretaget af institutioner med mere end 50 pct. offentligt ejerskab
  • Der gælder forsimplede procedurer for mindre kontrakter under 15.000 euro (40.000 for bygge- og anlægsprojekter). Her findes blot basale krav om politisk/administrativ godkendelse af udgiften samt fakturaregistrering og (om muligt) indhentning af minimum tre tilbud. Derudover anvendes de kendte EU-udbudsprocedurer, herunder åbne, begrænsede, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber.
  • Langt de fleste offentlige udbud i Spanien (omkring 80 pct.) bliver gennemført som almindelige, åbne udbud. Der tildeles flest kontrakter mht. indkøb af medicin, medicinsk udstyr samt plejeprodukter. De største kontrakter findes imidlertid inden for bygge- og anlægssektoren.
  • Det spanske politiske system har en decentral struktur, hvor en del regioner har udpræget uafhængighed fra centraladministrationen. Dette afspejler sig også i de offentlige udbud. Omkring 40 pct. af de offentlige kontrakter bliver således indgået af de regionale og lokale myndigheder, hvorfor det kan være relevant at orientere sig i de mere lokale offentlige indkøb
  • Klageadgang: Spanien har etableret en national institution til at gennemse klager over udbudsprocesser: Central Administrative Court for Procurement Remedies (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales). De autonome regioner har ligeledes etableret deres egne uafhængige instanser til formålet. Der kan appelleres inden for 15 dage efter kontrakttildeling.

  Relevante myndigheder

   

  Nyttige værktøjer

  Kilder

  Guide to country specific elements on public procurement: Spain

  Public procurement regulation and law in Spain | CMS Expert Guides

  Public Procurement in Spain - Lexology

   

  Frankrig

  Regler og vilkår

  • De franske udbudsregler er reguleret i Code de la commande publique (The French Public Procurement Code).
  • Udbudslovgivningen finder som udgangspunkt ikke anvendelse for ordrer på mindre end 40.000 euro. Her kan kontrakter indgås uden forudgående annoncering. Dog skal de offentlige indkøbere fortsat sikre ansvarlighed, vælge det bedste tilbud og undgå at favorisere bestemte leverandører. Der gælder samtidig et krav om e-handel og fuld offentlig adgang til oplysninger om udbudsprocessen ved alle kontrakter, der er større end denne tærskelværdi.
  • Der gælder endvidere relativt frie rammer for udbudsproceduren - herunder især i forhold til krav om annoncering i den nationale udbudsdatabase - for kontrakter, der ikke overstiger de nationale tærskelværdier for "formelle procedurer". Det vil sige for kontraktværdier op til 90.000 euro. Fra 90,000 euro og op til EU's tærskelværdier har indkøberen fortsat frie rammer for at fastlægge udbudsproceduren, men der er til gengæld krav om annoncering i den nationale udbudsdatabase "BOAMP" - se linket nedenfor. Overstiger kontraktværdien EU's tærskelværdier, gælder EU's krav for udbudsprocedurer.
  • Klageadgang: I løbet af udbudsprocessen kan klager i første instans indgives til de lokale administrative domstole. Herefter kan klager indgives til den højeste franske administrative domstol, Conseil d’Etat. En lignende administrativ rekurs gælder for klager over kontraktens validitet (“Tarn-et-Garonne”). De nærmere vilkår for klageadgangen, herunder i forhold til tidsfrister, er beskrevet her.

   

  Relevante myndigheder

   

  Nyttige værktøjer

  Kilder

  CMS Expert Guide to Public Procurement in France

  BOAMP: Seuils de procédure et seuils de publicité

   

  Portugal

  Regler og vilkår

  • De portugisiske udbudsregler er reguleret i The Portuguese Public Contracts Code (PCC).
  • Udbudsloven beskriver en række udbudsprocedurer udover dem, der følger af EU-reglerne For det første er der mulighed for, så længe få substantielle kriterier er mødt, at anvende direkte kontrakttildeling ved kontraktværdier på under 20.000 euro for varer og tjenesteydelser, 30.000 euro for bygge/anlægskontrakter og 50.000 euro for øvrige kontrakter. I den forudgående konsultation med leverandører bør de offentlige indkøbere dog inddrage mere end én leverandører.
  • Ved kontrakter på under 5.000 euro (10.000 euro for bygge- og anlægsprojekter) kan der anvendes en simplificeret direkte tildeling, hvor der er endnu friere rammer for proceduren.
  • Derudover er der mulighed for at anvende forudgående konsultation, hvor den offentlige indkøber inviterer mindst tre tilbudsgivere og kan forhandle kontrakten med dem. Denne procedure kan anvendes ved ordrer under 75.000 euro for varer og tjenesteydelser, 150.000 euro for bygge- og anlægsprojekter og 100.000 euro for øvrige kontrakter. I alle tilfælde skal kontrakttildelinger annonceres på BASE-platformen.
  • Omtrent halvdelen af de offentlige kontrakter tildeles på baggrund af åbne udbud, mens de resterende kontrakter er fordelt ud på øvrige procedurer
  • Ved kontrakttildeling anvendes "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", hvilket kan antage to former:
   1. Bedste forhold mellem pris og kvalitet
   2. Laveste pris
  • Klageadgang: Som hovedregel skal klager over den administrative proces indgives inden for fem dage til kontraktmyndigheden selv eller en overordnet myndighed, mens klager over den juridiske proces skal indgives inden for en måned til de særlige udbudsdomstole. Juridiske klager inden for 10 dage efter kontrakttildeling medfører automatisk midlertidig suspendering af kontrakten.

  Relevante myndigheder

  Nyttige værktøjer

  • Nationale udbudsoversigter
   • Portuguese Electronic Official Journal (Diário da República Eletrónico): dre.pt.
   • BASE – the Portuguese public procurement portal: base.gov.pt.

  Kilder

  Tyskland

  Regler og vilkår

  • De tyske udbudsregler er reguleret i lov om bekæmpelse af konkurrencebegrænsninger (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, art. 4). Derudover er der vedtaget yderligere lovgivning til regulering af offentlige indkøb under EU’s tærskelværdier, som er gældende for byggeriet, varer og tjenesteydelser på både føderalt og delstatsniveau.
  • De lokale tærskelværdier for direkte ordretildelinger eller begrænsede udbudsprocedurer varierer på delstatsniveau.
  • Klageadgang: På nationalt plan er der kun etableret et formelt juridisk framework for klager over udbudsprocedurer ved ordrer over EU’s tærskelværdier, mens visse delstater også har etableret egentlige lokale klageorganer. Processen for at klage over en udbudsproces er opdelt i tre stadier:
   1. Klage over for kontraktmyndighed (Rüge) – skal indgives inden for 10 dage. Hvis overtrædelsen fremgår af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsdokumenterne, skal indsigelsen indgives inden fristen for indgivelse af et tilbud udløber som specificeret i udbudsbekendtgørelsen.
   2. Evaluering (Nachprüfungsverfahren). Hvis kontraktmyndigheden ikke retter sig efter klagen, skal det offentlige udbudskammer (Vergabekammer) indlede en evaluering inden for 15 dage efter modtagelse af kontraktmyndighedens afgørelse.
   3. Som et sidste skridt kan klagen indgives ved den højere regionale domstol (Oberlandsgericht) inden for to uger efter udbudskammerets afgørelse.

  Relevante myndigheder

  Nyttige værkøjer

   

  Kilder

  ICLG – Public Procurment Laws and Regulations: Germany

  Public procurement regulation and law in Germany | CMS Expert Guides

   

  Polen

  Regler og vilkår

  • De polske udbudsregler er reguleret i The Public Procurement Act (PPL), der senest er blevet ændret i januar 2021.
  • Ved udbud under EU's tærskelværdier kan anvendes tre procedurer:
   • Basalt udbud, som er en kombination af åbne udbud og udbud med forhandling og hvor der er krav om forudgående annoncering.
   • Innovationspartnerskaber.
   • Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.
  • Langt de fleste af udbuddene i Polen er åbne (omkring 76 pct. i 2015).
  • Udbudslovgivningen finder som udgangspunkt ikke anvendelse ved ordrer (varer og tjenesteydelser) på mindre end ca. 30,000 euro, hvorfor der her er friere rammer for at indgå offentlige kontrakter.
  • De offentlige udbud gennemføres hovedsageligt af lokale myndigheder (omkring to ud af tre), hvilket vil sige de 16 "voivodeships", de 380 "poviats" og de 2.478 kommuner.
  • Polske offentlige udbud er gennem en årrække blevet kritiseret for stort set udelukkende at skele til laveste pris som udbudskriterium. Efter en revision af udbudsloven i 2016 må prisen alene ikke længere vægtes højere end 60 pct.
  • Klageadgang: Der kan typisk appelleres inden for 15 dage efter kontrakttildeling (pr. post), 10 dage pr. elektronisk henvendelse. I første instans er det National Appeal Chamber (NAC), der behandler appellen.

  Relevante myndigheder

  Nyttige værktøjer

  • National udbudsdatabase. Her bliver udbud under EU's tærskelværdier også registrerede (dog minimum på 30,000 euro hvorfra udbudsloven finder anvendelse).
  • Herinde findes også de årlige udbudsplaner fra offentlige myndigheder, som de er forpligtede til at offentliggøre efter udbudslovgivningen (Art. 23). For hvert udbud skal myndigheden/institutionen som minimum beskrive: 1) Udbuddets overordnede indhold, 2) udbuddets type (arbejde, varer, tjenesteydelse), 3) plan for proces, 4) estimeret kontraktværdi og 5) planlagt tid til opstart af proceduren.

  Kilder

  Public procurement in Poland (EN) - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

  Public procurement regulation and law in Poland | CMS Expert Guides

  Participating in Public Rules and Procedures

  https://iclg.com/practice-areas/public-procurement-laws-and-regulations/poland

  Tjekkiet

  Regler og vilkår

  • De tjekkiske udbudsregler er reguleret i "The Public Procurement Act". Kontrolmyndigheden på området er Kontoret for Konkurrencebeskyttelse.
  • Udbudsloven finder som udgangspunkt først anvendelse ved kontraktværdier på over 80.000 euro for varer og tjenesteydelser og 240.000 euro for bygge- og anlægsprojekter. Kontrakter, der ikke overstiger disse nationale tærskelværdier, skal ikke tildeles ved de procedurer, der beskrives i lovgivningen, men alene leve op til basale forvaltningsprincipper om transparens, ikke-diskrimination og ligebehandling.
  • Ved kontrakter under EU's tærskelværdier er der derudover mulighed for at følge en fleksibel tildelingsprocedure, som blandt andet giver mulighed for at anvende kortere tidsfrister, kombinere elementer fra forskellige udbudsformer og sætte anderledes tildelingskriterier.
  • Langt de fleste (76 pct.) af de offentlige kontrakter ligger under EU's tærskelværdier
  • Tildelingskriterierne er rettet mod det mest økonomisk fordelagtige tilbud, hvorunder der kan inddrages følgende delelementer:
   • Laveste pris (inklusiv eventuelt fokus på livscyklusomkostninger).
   • Bedste forhold mellem pris og kvalitet.
  • Klageadgang: Tabende tilbudsgivere kan klage til kontraktmyndigheden inden for 15 dage efter annoncering, hvilken skal besvares inden for 15 dage. Hvis denne afvises, kan der anmodes om en gennemgang hos de tjekkiske konkurrencemyndigheder, og der er herefter yderligere muligheder for at appellere til domstolene.

   

  Relevante myndigheder

   

  Nyttige værktøjer

   

  Kilder

  Public Contracts Procurement – Business Info CZ

  Czech Republic: Public Procurement – Legal 500

  Country specific guide to public procurement – Czech Republic

   

  .

  Torkil Schrøder-Hansen

  Torkil Schrøder-Hansen

  Fagleder, Udbudsret Byggeri

  Morten Qvist Fog

  Morten Qvist Fog

  Fagleder, Udbudsret

 3. 3

  Læg en strategi

  DI hjælper dig på markeder i EU med alt fra strategi til eksekvering.

  For at komme i betragtning som leverandør er det eksempelvis vigtigt at have indsigt i gældende regler og etablering af gode relationer til de rigtige lokale partnere. DI kan hjælpe dig og din virksomhed med at få overblik over erhvervsreguleringen, distributører og leverandører på de EU-markeder, du vil prioritere. Nogle gange giver det mening at have egne ansatte til at varetage markedsudviklingen, andre gange er det bedre at gøre det gennem tredjepart. I alle tilfælde kan DI hjælpe med at finde og etablere den helt rigtige løsning for din virksomhed.

  DI tilbyder hjælp til:

  Forberedelse

  • Komparative analyser
  • Regulativt landskab
  • Markedsprioritering
  • Kunde-/markedssegmentering
  • Partner-/konkurrentoverblik
  • Adgangsstrategi og -model
  • Investeringstilgange

  Tilgængelighed

  • Medarbejdermobilitet
  • Eksportregler og afgifter
  • Partnermøder
  • Kundemøder
  • Lead generation
  • Netværksudvikling

  Etablering

  • Virtuel repræsentation
  • Rekruttering
  • Ansættelse uden datterselskabsetablering
  • Lønadministration
  • Kontorfaciliteter
  • Virksomhedsetablering
  • Datterselskabsstyring

  Events

  • Seminarer
  • Workshops
  • Konferencer
  • Roundtables
  • Messer
  • Markedsbesøg

  Brug gerne nedstående kontaktformular for at stille spørgsmål eller tale med vores eksperter om et eller flere af overstående områder. Så kontakter vi dig i det tidsrum, som passer dig bedst:

  • 8-11
  • 11-14
  • 14-17
  Jeppe Falck

  Jeppe Falck

  Seniorchefkonsulent

 4. 4

  Afsted til markedet

  Kontakt DI og hør nærmere om kommende erhvervsfremstød, messestande og storkundebesøg.

  Når I har valgt markeder og lagt en strategi, kan I med fordel benytte jer af DI's mange tilbud, som bringer jer i kontakt med lokale beslutningstagere, udviklere, indkøbere og distributører.

   

  DI tilbyder:

  Storkundebesøg, fælles messestande og erhvervsfremstød

   • DI arrangerer fælles danske pavilloner på messer rundt omkring i Europa, hvor I kan møde partnere, kunder og høre nærmere om lokale fokusområder.
   • DI afholder storkundebesøg, hvor I kan møde europæiske udviklere, beslutningstagere og komme ud at besøge de projekter, som I planlægger at være underleverandør til. Vi arrangerer også VIP-besøg fra europæiske statsoverhoveder, ministre, ambassadører og virksomhedsdelegationer til Danmark, som I kan deltage i.
   • DI afholder i samarbejde med The Trade Council tilskudsberettigede erhvervsfremstød, hvor I til nedsat pris kan komme ud at møde centrale beslutningstagere, udenlandske partnere og lokale virksomheder.

  Hjælp til etablering gennem DI’s kontorer i udlandet

   • DI hjælper jer lokalt ved at være til stede med regionale og lokale kontorer rundt omkring i Europa. Vores kontor i Bruxelles står ligeledes til rådighed med at holde jer opdateret på de seneste initiativer i forlængelse af genopretningsplanerne.

  Repræsentation af din virksomhed via DI’s kontorer i udlandet

   • DI's kontorer i Europa varetager medlemmernes interesser i forbindelse med udmøntningen af nationale genopretningsplaner og konkrete udbudsmuligheder. Vi hører meget gerne nærmere om, hvilke projekter der har jeres interesse, og hvad der giver udfordringer i kampen om at blive leverandører.

  Netværk til erhvervsorganisationer i EU

  • DI’s netværk på tværs af EU-lande arbejder på at øge samhandlen og forbinder virksomheder og beslutningstagere.

  Officielle erhvervsfremstød med Kongehus og ministre

   • DI er centrale partnere i forbindelse med statsbesøg på tværs af EU-lande.

  I kan følge med i, hvilke arrangementer DI afholder om projekter tilknyttet EU-landenes nationale genopretningsplaner. DI har i 2021 afholdt 15 arrangementer, som har sat fokus på konkrete eksportmuligheder.

  Arrangementer EU's Genopretningsplan - DI (danskindustri)

  Kontakt DI og hør nærmere om, hvordan du kommer i betragtning som leverandør og møder lokale udviklere og partnere.

 • 8-11
 • 11-14
 • 14-17Lars Sandahl Sørensen, Adm. Direktør i DI
“Danmark tager en meget lille bid af den samlede kage i genopretningsfonden, og de helt store summer står til at blive investeret i de andre medlemslande. Det giver danske virksomheder en gylden mulighed for at fylde ordrebøgerne, der er blandt de førende inden for klima- og digitaliseringsløsninger” Lars Sandahl Sørensen, Adm. Direktør i DIEmilie Mørup

Emilie Mørup

Konsulent