Fugeguiden

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøloven sigter mod at skabe sikre og sunde arbejdspladser og forebygge skade på helbred, ulykker og sygdomme.

arb.jpgArbejdsmiljøforhold handler primært om arbejdet på byggepladsen,  adgangsforhold, sikring af stilladser mv. skur- og badeforhold mv. samt emballage, mærkning, kodning og om sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdets udførelse.Der må derfor skelnes mellem arbejdsmiljø under udførelsen af arbejdet og de indeklimaforhold, der efter arbejdet påvirker rummet og dets brugere.

Stoffer og materialer

Fuger skal udføres af materialer, der er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarlige og efter lovgivningen ikke er til skade for arbejdsmiljøet. Ved vurderingen af arbejdsmiljøet bør der tages et samlet hensyn til fugens udførelse herunder de anvendte materialer, hæftefladernes forbehandling f.eks. støvgener i forbindelse med afrensning, kemiske forhold i forbindelse med affedtning, primning og anvendelse af afrensningsmidler. Der henvises til det anviste kode-nummer og arbejdshygiejniske leverandørbrugsanvisninger for de enkelte produkter. 

For arbejde med stoffer og materialer gælder at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Heri ligger at, 

  • Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås
  • Påvirkninger fra stoffer og materialer under arbejdet skal nedbringes så meget, som det er teknisk rimeligt
  • Fastsatte grænseværdier skal overholdes

Der henvises til leverandørernes datablade og sikkerhedsdatablade (arbejdshygiejniske brugsanvisninger) for konkrete oplysninger om de enkelte produkter. Forhold omkring indeklima og afgasning, se indeklima. For PCB henvises til Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Kodenummer (MAL-kode) og produktmærkning

Fugemasser, primere og hjælpestoffer skal efter lovgivningen være kodet og mærket, og der er veldefinerede forholdsregler for anvendelsen. Såfremt der anvendes højt kodenummereret produkter er der krav om dokumentation for den tekniske anvendelse. Ansvaret for oplysning om materialer og deres anvendelse påhviler såvel leverandør, bygherre, bygherres repræsentant, den projekterende, den rådgivende som den enkelte entreprenør.

Særligt om arbejde fra stiger, stillads, lift eller terræn

Fugearbejde kan ofte udføres fra terræn eller stige. Dog må man være opmærksom på at visse arbejder kan kræve stillads eller lift jf. 

Læs om Arbejdstilsynets regler om arbejde fra stige her

Relateret indhold