The Gender Diversity Pledge

DI inviterer hele erhvervslivet til at arbejde målrettet for at skabe en mere ligelig kønsfordeling i erhvervslivets ledelser og bestyrelse.

Skriv under nu

Vi har brug for flere kvinder i erhvervslivet, på ledelsesgangene og i bestyrelserne

Derfor samler DI nu danske virksomheder i et fælles løfte, hvor vi forpligter hinanden til at arbejde målrettet mod, at erhvervslivet opnår en langt mere ligelig kønsfordeling i ledelser og bestyrelser. Vær med til at gøre en forskel, og skriv under på The Gender Diversity Pledge i dag.

Danmark skal være verdens bedste land at leve og drive virksomhed i. Det er store ambitioner, der kun kan indfries, hvis vi sikrer danske virksomheder adgang til de mest talentfulde medarbejdere.

Kvinder udgør halvdelen af Danmarks talentpulje – men blot en tredjedel af de fuldtidsansatte i den private sektor. Og andelen falder støt, jo længere op i ledelseslagene, man kommer. Vi har et kønsskævt arbejdsmarked, og generelt halter det med diversiteten i dansk erhvervsliv. Det bremser virksomhedernes og samfundets udvikling.

Det er der brug for at tage et opgør med nu.

Dansk erhvervsliv skal gå forrest
Erhvervslivet har både musklerne og evnerne til at spille en aktiv og progressiv rolle i kampen for et inkluderende samfund.

Derfor inviterer DI alle danske virksomheder til at støtte op om og skrive under på The Gender Diversity Pledge.

Principper

Du tilslutter dig erhvervslivets 16 principper for at fremme kønsdiversitet.

Underskrivende virksomheder tilslutter sig de principper, som The Gender Diversity Pledge dækker over i deres arbejde med lighed, retfærdighed og diversitet, og forpligter sig til at efterleve disse principper.

Læs de 16 principper

Måltal

The Gender Diversity Pledge opstiller overordnede målsætninger og specifikke måltal for ledelse og bestyrelse, som erhvervslivet skal opnå i fællesskab inden 2030. 

Virksomheder, der skriver under, arbejder for at nå deres egne konkrete måltal, der afspejler deres situation, udgangspunkt, branche og udviklingspotentiale.

Læs mere om The Gender Diversity Pledge overordnede målsætninger

Som underskrivende virksomhed forpligter du dig til at understøtte, overholde og efterleve følgende principper i jeres arbejde for større kønsdiversitet i virksomheden.

Vi mener, at diversitet gør os klogere som virksomhed

Forskellige medarbejdere bringer forskellige erfaringer og perspektiver med sig, som vi som virksomhed kan få gavn af. En mere mangfoldig palet af perspektiver øger virksomhedens intelligens og muliggør, at vi kan træffe bedre beslutninger

Vi ser diversitet som et konkurrenceparameter

Arbejdet med diversitet er en konkurrenceparameter og fungerer som katalysator for vores udvikling, succes og vækst, både lokalt og globalt.

Vi ser lige muligheder som en forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde de bedste talenter

Ligestilling handler om lige muligheder, retfærdighed oglige vilkår for alle medarbejdere. Alle kompetencer og ressourcer skal bringes i spil, for at vi kan tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft og de bedste talenter.

Vi deler data om vores egen kønssammensætning

Erhvervslivet skal dele data om kønssammensætning i virksomhederne – også om emner, der kan være vanskelige og udfordrende, f.eks. i forhold til at øge andelen af kvinder i ledelsen og i bestyrelser.

Vi fastsætter specifikke mål

Vi vil fastsætte specifikke mål, hvor måltal og KPI’er vedrørende kønsdiversitet kan bruges som et styringsværktøj.

Vi anerkender, at den skæve kønsfordeling i danske virksomheder er en udfordring

Det faktum, at halvdelen af befolkningen og arbejdsstyrken er kvinder, bør afspejle sig bedre i kønsfordelingen på alle ledelsesniveauer.

Vi mener, at erhvervslivet skal gå forrest

Erhvervslivet må gå forrest, vise vejen og gøre en forskel,hvor vi kan. Der må ikke herske nogen tvivl om,at hvis du har kompetencerne, evnerne og motivationen, så kan du skabe en karriere i den private sektor,uanset dit køn

Vi ønsker, at flere kvinder skal finde vej til den private sektor

Vi vil medvirke til at skabe større mobilitet mellem det offentlige og private arbejdsmarked, bl.a. ved at flere kvinder skal finde vej ind i den private sektor. Derfor skal vi synliggøre de karrieremuligheder, der er i danske og internationale virksomheder.

Vi opfordrer til, at forældreorlov deles mere ligeligt

Det er nødvendigt, at forældre i langt højere grad deler forældreorloven mere ligeligt imellem sig, da det vil fremme mulighederne for mere kønsdiversitet på ledelsesgangene. Vi bifalder desuden medarbejdere, der tager forældreorlov, da det giver noget, som vi som virksomhed kan drage nytte af.

Vi går ind for øremærket barsel til mænd

Opbakning til og implementering af EU’s orlovsdirektiv, herunder øremærkning af forældreorlov til mænd, vil være en medvirkende faktor til at skabe mere ligestilling mellem kønnene.

Vi vil nedbryde kønsstereotype uddannelsesvalg

Vi vil medvirke til at nedbryde kønsstereotypiske uddannelsesvalg, da det er afgørende for at sikre en større kønsdiversitet på arbejdsmarkedet og dermed også i ledelsesstillinger. Køn må ikke være en begrænsende faktor på noget tidspunkt i en persons liv.

Vi går forrest med ledelse og adfærd, der skaber forandring

Flere af udfordringerne med øget kønsdiversitet er relateret til adfærdsmæssige og kulturelle aspekter. Derfor må vi udvise og engagere til ledelse og adfærd, der skaber forandring.

Vi skaber en ny fortælling om lederrollen

Vi forpligter os til at skabe en ny fortælling om lederrollen velvidende, at den øverste lederrolle er krævende, men at det også kan være befriende ved at komme længere op i ledelseshierarkiet, da det giver større spillerum og fleksibilitet. Desuden udfordrer vi fejlfortolkede opfattelser om kvinder i ledelse ved bl.a.at fremhæve kvindelige rollemodeller.

Vi fejrer menneskelig forskellighed

Vi forpligter os til at fejre den menneskelige forskellighed – også når det kommer til ledelse. Mænd og kvinder er forskellige, og det er ikke meningen, at alle skal have den samme ledelsesstil. Ledelsesrollen er under forandring, og en større andel af kvinder i ledelse kan være en katalysator for, at andre typer af mandlige ledere også finder fodfæste på ledelsesgangene.

Vi har en inkluderende tilgang til minoriteters perspektiver

Det kræver mod at sige sin mening og inddrage sine erfaringer og perspektiver som minoritet på en arbejdsplads. Ledere skal anerkende det følelsesmæssige aspekt, der ligger i at være del af en minoritet, og skal bifalde de bidrag, som forskellige synspunkter kan give til virksomheden.

Vi nedbryder misforståede opfattelser af det offentlige og private arbejdsmarked

Vi vil medvirke til at brande det private arbejdsmarked på nye måder. Vi skal blive bedre til at fremhæve de forskellige måder, hvor vi som privat virksomhed kan gøre en forskel for de større samfundsmæssige udviklinger– f.eks. klimaforandringer og bæredygtighed.

Læs hele strategien her

Læs konkretisering og best practice og få værktøjer

 

 

The Gender Diversity Pledge præsenterer en overordnet målsætning om, at erhvervslivet i fællesskab når en målsætning om en 40/60-kønsfordeling i 2030.

Desuden præsenteres nogle konkrete måltal for andelen af det underrepræsenterede køn blandt generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og i virksomheders ledelse.
Virksomheder forpligter sig til at arbejde med egne måltal, som afspejler virksomhedens situation, udgangspunkt, branche og udviklingspotentiale, og som kan medvirke til, at erhvervslivet samlet set kan nå 40/60-målsætningen.

Som enkelt virksomhed skal man derfor ikke nødvendigvis nå en 40/60 pct. kønsfordeling, men man skal bevæge sig i en positiv retning mod en bedre balance.

Læs mere om de overordnede måltal og beregninger i strategien

Gode råd - til at få flere kvinder i bestyrelser

Hvad kan din virksomhed gøre?

* Stille krav til at headhuntere præsenterer kvindelige kandidater på shortlisten til (leder)stillinger

* Stræbe efter at en af de sidste to kandidater er en kvinde

* Arbejde med KPI’er og tjeklister for at holde virksomheden på sporet

HVAD GØR DANSK INDUSTRI?

* Identificerer og formidler best practice fra store virksomheder til SMV’er

* Tilbyder vejledning ift. konkrete diversitetsindsatser og fastsættelse af måltal

* Tilbyder netværk og kurser

* Stiller bestyrelseskandidat-databasen Women on Board til rådighed, hvor virksomheder kan finde erhvervskvinder, der står klar til at påtage sig bestyrelsesarbejde

Gode råd - til at få flere kvinder i ledelser

HVAD KAN DIN VIRKSOMHED GØRE?

* Sikre at dem, der ansætter en ny medarbejder, repræsenterer mangfoldigheden i virksomheden

* Sprogbrug i jobannoncer skal være inkluderende og ikke kun henvende sig til ét køn

* Stille krav til at headhuntere præsenterer kvindelige kandidater på shortlisten til (leder)stillinger

* Stræbe efter at en af de sidste to kandidater er en kvinde

* Modarbejde holdningen/tilgangen ”der var ingen kvinder, der søgte jobbet, så der er ikke nogen relevante
kvindelige kandidater til jobbet”

* Arbejde med KPI’er og tjeklister for at holde virksomheden på sporet

* Sikre at ledere bliver trænet i at nedbryde ubevidste bias

HVAD GØR DANSK INDUSTRI?

* Identificerer og formidler best practice fra store virksomheder til SMV’er

* Tilbyder vejledning ift. konkrete diversitetsindsatser og fastsættelse af måltal

* Diversitet bliver adresseret i DI kurser/uddannelsesforløb/projekter/netværk mv., hvor det findes relevant

* Indgår strategiske partnerskaber med udvalgte interesseorganisationer (f.eks. Lederne) og/eller andre relevante
forretningspartnere med en forventning om at udvikle forskellige produkter/services/løsninger

Anna Leclercq Vrang

Anna Leclercq Vrang

Fagleder, Mangfoldighedsområdet