Om Køkken Garantiforeningen

- en ekstra sikkerhed

Medlemmer af garantiforeningen er også medlem af Køkken Anke Foreningen (KAF). KAF har en sekretariatsaftale med Byggeriets Ankenævn om behandling af klager over køkkenleverancer, herunder elementer m.v. til bad og garderobe.

Ved afgørelsen i Byggeriets Ankenævn eller ved en civil retssag kan man opleve at vinde en sag uden at få sin erstatning. Fx i tilfælde af konkurs, dødsfald, ophør eller lignende. Men også her stiller medlemmer af Køkken Garantiforeningen forbrugerne bedre.

I disse tilfælde træder Køkken Garantiforeningen - som hovedregel - til og sørger for, at et andet medlem af foreningen udbedrer fejl og mangler op til 60.000 kr. indenfor den afgørelse, som Byggeriets Ankenævn har truffet. (Der ydes dog ikke dækning for tab af forudbetaling eller anden deposita.)

Det er en betingelse at der er handlet med et medlem af Køkken Garantiforeningen.

Om Køkken Anke Foreningen

Et medlem af Køkken Garantiforeningen er også medlem af Køkken Anke Foreningen.

Køkken Anke Foreningen blev stiftet den 23. oktober 1997. Foreningens formål er: “… at varetage producenters og forhandleres interesser vedrørende forbrugerklager på køkkenområdet, herunder elementer m.v. til bad og garderobe, via samarbejde med Byggeriets Ankenævn.”

Dette gør vi blandt andet via et samarbejde med DI Byggeri, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening, som gør det muligt for forbrugerne at klage til Byggeriets Ankenævn over køkkenprodukter og elementer til bad og garderobe.

Byggeriets Ankenævn er godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Samarbejde
Køkken Anke Foreningen KAF har via et samarbejde med DI Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening gjort det muligt for forbrugere at klage over køkkenleveracer, herunder elementer m.v. til bad og garderobe, til Byggeriets Ankenævn.

Ankenævnet er et godkendt ankenævn (det vil sige godkendt af Forbrugerstyrelsen).

Køkken Garantiforeningen
Køkken Garantiforeningen er en ekstra sikkerhed for de forbrugere, som indgår en aftale med et medlem af foreningen.

Køkken Garantiforeningen dækker fejl og mangler op til 50.000 kr.

Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn består af Sekretariatet og Nævnet.

Sekretariatet modtager klager, rådgiver forbrugerne om sagsbehandlingen, tager kontakt til virksomheder der klages over, sender skønsmænd ud osv.

Når sagen er tilstrækkeligt belyst, sendes den til afgørelse i Nævnet.

Nævnet består af 2 forbrugerrepræsentanter og 2 fagdommere samt en formand, som er landsdommer. Nævnet holder møde ca. 1 gang om måneden.

Læs mere på www.byggerietsankenaevn.dk