Kvalitetskrav

Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-inspektion (KTVI) drives af Kloaksektionen DI Byggeri.

KTVI er stiftet af brancheorganisationerne Kloaksektionen under DI Byggeri, Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer & Entreprenører med henblik på, at TV-inspektion af afløbsledninger udføres med en høj faglighed og ensartet kvalitet, af certificerede virksomheder med autorisation som kloakmester.

Certificeringsordningen hviler på følgende tre hovedsøjler:

 1. Autorisation som kloakmestervirksomhed
 2. Uddannelse og efteruddannelse
 3. TV-inspektionsudstyr som opfylder nærværende kravspecifikation

Kravspecifikation
Kravspecifikationen omhandler kvalitetskrav til brug for certificering af virksomheder, der sælger ydelser til brug for TV-inspektion af kloakledninger indenfor det kloakautoriserede område. 

Kravspecifikationen er trådt i kraft 16. februar 2021.

Kravspecifikationen omhandler følgende:  

 • Certificeringens gyldighedsområde
 • Krav til virksomheden
 • Krav til virksomhedens medarbejdere
 • Virksomhedens eventuelle brug af leverandører
 • Ansøgning om certificering
 • Registrering hos relevante myndigheder
 • Bilagsliste

Læs om de enkelte punkter nedenfor eller download et samlet dokument med hele kravspecifikationen her.

Gyldighedsområde

Nærværende kravspecifikation gælder for autoriserede kloakvirksomheder, der som ydelse udfører TV inspektion af afløbsledninger, under certificeringsordningen KTVI.

Kravspecifikation

Gældende kravspecifikation inklusive bilag pr. 16. februar 2021.
Hent kravspecifikationen med tilhørende bilag som pdf

Krav til virksomheden

Virksomheden skal have autorisation kloakmestervirksomhed og have fast forretningssted indenfor den Europæiske Union.

Al kommunikation skal kunne foregå på dansk.

Certificerede virksomheder kan i sin markedsføring og kommunikation anvende certificeringsordningens mærke/logo jf. bilag 5.

Hvis en certificering inddrages eller stilles i bero skal virksomheden omgående fjerne alt markedsførings- og kommunikationsmateriale, der kan vække forestilling om, at virksomheden er certificeret i henhold til nærværende kravspecifikation.

Virksomheden skal meddele sekretariatet for KTVI, hvem der til enhver tid tegner virksomheden juridisk, samt navne på virksomhedens TV-operatører.

TV-inspektion af skal udføres af personer med et gyldigt TV-operatørbevis jf. pkt. 4.

Virksomheden skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for TV-operatørers uddannelse og løbende efteruddannelse.

En TV-inspektionsopgave skal udføres efter kundens ønsker og krav i overensstemmelse med nærværende kravspecifikation. TV-inspektion skal desuden udføres iht. til retningslinjerne i gældende fotomanual (Dandas).

KTVI kan til enhver tid indkalde virksomhedens optagelse af en TV-inspektion samt øvrig dokumentation til en ekstraordinær kontrol.

Acceptkriterier for TV-inspektion er fastsat i bilag 7.

Sporbarhed
TV-optagelser, TV-rapporter, tegninger/skitser, egenkontrolskemaer og foto/videoprint skal arkiveres på en sikker måde, som sikrer genfinding. TV-optagelser skal kunne afspilles på almindeligt standard medieudstyr.

Data og observationer foretaget ved en TV-inspektion registreres på certificeringsordningens TV-rapport jf. bilag 1 eller anden rapport jf. fotomanualens standard, herunder TV-udstyrets software.

TV-rapport udarbejdes i følgende tilfælde:

 • Når det er en del af aftalegrundlaget med kunden
 • Ved behandling af klager eller ekstraordinær kontrol af medier jf. pkt. 3

Endvidere skal fotografering/videoprint udføres ifølge aftalegrundlaget med kunden.

I forbindelse med en TV-inspektionsopgave skal der på skærmen som minimum indtastes og beskrives:

 • Start og slut for hvert stræk
 • Dato- og tidsfastsættelse
 • Stedsangivelse
 • Meterangivelse min. pr. 0,5 meter

Udstyr
TV-inspektionsudstyret skal som minimum opfylde følgende specifikationer:

 • Farveoptagelser
 • Skarpe retvendte billeder, også i fleksible rør
 • Metervisning, med angivelse af afstand pr. 0,5 meter.
 • Tastatur
 • Meterangivelse på observationer
 • Optages og lagres på anerkendt læsbart medie
 • Tekst på skærm

Kravspecifikation

Gældende kravspecifikation inklusive bilag pr. 16. februar 2021.
Hent kravspecifikationen med tilhørende bilag som pdf

Krav til medarbejdere

For at sikre de fornødne kompetencer i forbindelse med TV-inspektion af afløbsledninger, skal virksomheden have heltidsansat en eller flere medarbejdere, der har gennemgået og bestået følgende uddannelse:

 1. Kloakmestereksamen
 2. TV-operatøruddannelsen

Personer der ønsker uddannelse som godkendt TV-operatør, skal kunne dokumentere en uddannelse som kloakrørlægger, anlægsstruktør, kloakmester eller tilsvarende kvalifikationer godkendt af KTVI.

Grunduddannelsen som TV-operatør består af en 4-dages AMU uddannelse – TV-inspektion af afløbsledninger. Grunduddannelsen skal gennemføres på uddannelsesinstitutioner som er godkendt af KTVI.

Selve godkendelsen af TV-operatører består af KTVI's godkendelsesdag som er et 1-dages kursus, der afsluttes med en prøve jf. bilag 2. Personer der har gennemført 4-dages AMU uddannelse samt bestået prøven på KTVI's et-dagskursus modtager et TV-operatørbevis (bilag 6a).

For at TV-operatøren kan opretholde sin godkendelse, skal operatøren mindst én gang årligt deltage i et efteruddannelseskursus jf. bilag 3.

Kravspecifikation

Gældende kravspecifikation inklusive bilag pr. 16. februar 2021.
Hent kravspecifikationen med tilhørende bilag som pdf

Virksomhedens eventuelle brug af leverandører

Leverandører (underleverandører) med selvstændigt CVR-nummer, der foretager TV-inspektion indenfor certificeringens gyldighedsområde, skal være særskilt certificeret i henhold til nærværende kravspecifikation eller anden tilsvarende ordning.

Kravspecifikation

Gældende kravspecifikation inklusive bilag pr. 16. februar 2021.
Hent kravspecifikationen med tilhørende bilag som pdf

Ansøgning om certificering

I forbindelse med ansøgning om certificering, indgås der en juridisk bindende aftale mellem den ansøgende virksomhed og Kloakmestrenes TV-Inspektion – KTVI.

En certificeret virksomhed er forpligtet til at lade sig certificere på samtlige af virksomhedens arbejdsområder, der er omfattet af denne kravspecifikation.

Kravspecifikation

Gældende kravspecifikation inklusive bilag pr. 16. februar 2021.
Hent kravspecifikationen med tilhørende bilag som pdf

Registrering hos relevante myndigheder

Oplysninger om en certificerings gyldighedsområde og virksomhedens geografiske placering, der er certificeret i henhold til nærværende kravspecifikation, offentliggøres på KTVI's hjemmeside.

Oplysninger, der er reguleret ved lov kan videregives til relevante offentlige myndigheder.

Kravspecifikation

Gældende kravspecifikation inklusive bilag pr. 16. februar 2021.
Hent kravspecifikationen med tilhørende bilag som pdf

Bilagsliste

1.   TV-rapport
2.   Procedure for godkendelse af TV-operatører
3.   Procedure for efteruddannelse for godkendte TV-operatører
4.   Eksempel på skema til slutkontrol ved udførelse af TV-inspektion
5.   Certificeringsordningens mærke/logo
6a. TV-operatørbevis (til godkendte TV-operatører)
6b. Certifikat (til certificerede virksomheder)
7.   Acceptkriterier (anvendes ved eventuel kontrol af en TV-inspektion)
8.   Procedure for inddragelse og berostillelse af et certifikat/bevis samt overgangsordning
9.   Klagevejledning

Kravspecifikation

Gældende kravspecifikation inklusive bilag pr. 16. februar 2021.
Hent kravspecifikationen med tilhørende bilag som pdf