Lad os løse det sammen

Vi deler de gode historier fra rådgiverbranchen, så flere kan se, hvordan rådgivere tilfører viden og nytænkning og bringer det videre på tværs af virksomheder, brancher og landegrænser.
Vi vil inspirere meningsdannere, beslutningstagere og kunder i den offentlige og private sektor, men også unge mennesker, som en dag i fremtiden kan vælge karriere som rådgiver.


Cases

Fremtidens vindmøllereparatør er robot 

På verdensplan er der de sidste to år blevet opsat et rekordstort antal vindmøller. Det øger behovet for nye løsninger i forhold til vedligehold og reparation. Ny robot skal gøre det arbejde mere sikkert og effektivt.  EGGS Design har været med til at bringe robotten fra koncept til produkt.

En digital indretning af arbejdspladsen giver færre sygedage

30 pct. af arbejdsstationerne i en almindelig vidensbaseret virksomhed bliver ikke brugt. Hvis man i stedet udnytter den plads, kan man både matche medarbejderes behov bedre, reducere økonomiske udgifter samt virksomhedens CO2-aftryk. Netop det har arkitektvirksomheden CEBRA hjulpet Energinet med, gennem en ny strategi for indretning af Energinets kontorer.

Digitale løsninger skaber bedre indeklima i folkeskolerne

Det er vigtigt at have et godt indeklima i de bygninger, vi færdes i til hverdag, og særligt i folkeskolen er et godt indeklima vigtigt for børns indlæring. Derfor blev de to søsterselskaber Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og New Nordic Engineering sammen med CEBRA Arkitekter hyret ind af Aarhus kommune til at forbedre indeklimaet på fire skoler i kommunen.

Underrepræsenterede gruppers følelse af at høre til i København kortlægges i nyt stort forskningsprojekt

Hvis vi skal designe socialt bæredygtige byer, er vi nødt til få mere nuancerede indsigter i, hvordan underrepræsenterede grupper oplever at høre til. For at udforske dette blev Urban Belonging-projektet igangsat med ambitionen om at kortlægge underrepræsenterede gruppers oplevelser i København med afsæt i egne levede liv, erfaringer, holdninger og blikke ved at tegne kort samt tage og fortolke fotos.

Medieindsigter skal bidrage til mindre stigmatisering af psykisk sygdom i medierne

Medier bidrager til en stigmatiserende offentlig debat, når de omtaler personer med psykisk sygdom i en ensidig og generaliserende negativ kontekst. Den problematik oplever de også i Landsindsatsen EN AF OS, der arbejder for at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Derfor har de siden 2017 samarbejdet med Infomedia om at lave analyser af, hvordan medierne omtaler psykisk sygdom.

Ny stor analyse viser, hvor danskerne med fordel kan skifte til fjernvarme

Danskernes interesse for at skifte til fjernvarme er stor ovenpå de stigende gaspriser og ønske om at blive uafhængig af russisk gas samt bidrage til den grønne omstilling. En ny stor analyse fra Sweco af samtlige boliger og bygninger i Danmark viser, at der er et stort potentiale for at udbygge fjernvarmenettet.

Hvordan kan vi få flere kvinder og unge etniske minoritetsdanskere ind på Forsvarets uddannelser?

I Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er de optaget af at skabe et mangfoldigt dansk forsvar, og de arbejder bl.a. med at rekruttere flere kvinder og unge etniske minoritetsdanskere til deres uddannelser. FPS gennemfører hvert år en evaluering af deres kampagne for værnepligten, og i 2021 havde de særligt fokus på, hvordan kampagnen appellerer til kvinder og etniske minoritetsdanskere. Analysevirksomheden Epinion hjalp dem med analysen.

Hvordan kan vi på tværs af sektorer skabe mere kønsdiversitet i Danmark?

Myten om ligestilling i Danmark har længe spændt ben for dedikerede indsatser til at øge kønsdiversiteten i erhvervslivet. Derfor har UN Women og Boston Consulting Group (BCG) siden 2016 samlet ledere på tværs af erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og samfund i et ’Gender Diversity Roundtable’. Gruppens arbejde har allerede resulteret i 11 rapporter, en bog og et manifest med anbefalinger til beslutningstagere.

En kortlægning af shipping branchens udfordringer med ligestilling fører nu til konkrete tiltag

Ligesom mange andre mandsdominerede brancher har den danske shippingbranche udfordringer med ligestilling mellem kønnene. Derfor indgik brancheorganisationen Danske Rederier og netværket WIS-Denmark (Women in Shipping) et samarbejde med konsulenthuset Damvad Analytics om at gennemføre en 360-graders kortlægning af shipping branchens udfordringer med ligestilling. Resultaterne har nu ført til konkrete branchetiltag.

Spike giver personer med fysisk handicap mulighed for at være eventyrlystne

Daglig motion er vigtig for os alle. Også for personer med fysisk handicap såsom benlammelse, cerebral parese og amputationer. Derfor satte den norske startup, Exero, i samarbejde med EGGS Design, sig for at designe ”Spike” - Et højkvalitets sportsudstyr, der giver brugeren mulighed for at være eventyrlysten på alt slags terræn, uanset deres fysiske handicap.

Ny vidensplatform skal få flere personer med handicap i beskæftigelse

I Danmark har personer med handicap generelt en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end andre. Der findes flere støttemuligheder på området, men desværre kan det være vanskeligt at få et overblik over de mange muligheder. Det er bl.a. grunden til, at Socialstyrelsen i samarbejde med VIVE og Implement Consulting Group nu har udviklet en ny stor vidensplatform for handicap og beskæftigelse.

Transport og mobilitet er ikke kønsneutralt

Selvom det kan være svært at se ved første øjekast, er der faktisk en stor sammenhæng mellem køn og valg af transportformer og trafikmønstre. Det viser en ny stor rapport, som rådgivningsvirksomheden Rambøll står bag.

Hvordan kan vi bruge droner til at fremtidssikre broer og veje?

Inspektioner af betonkonstruktioner er både tids- og ressourcekrævende. Derfor søgte Øresundsbro Konsortiet hjælp hos ingeniørvirksomheden COWI til at udføre inspektionen af Øresundsbroen ved hjælp af droner. Det har givet nye og bedre perspektiver på betonens tilstand.

I Roskilde gør chatbot borgerservice døgnåbent

Hver dag er mange borgere i kontakt med kommunen. Desværre opstår behovet ofte uden for borgerservices åbningstider. Den problemstilling ville Roskilde kommune gerne kigge nærmere ind i, og de indgik derfor i et samarbejde med Deloitte om at skabe den fælleskommunale chatbot, Kiri, efter inspiration fra Norge.

Et stærkt brand og visuel identitet er med til at promovere Danmark som en digital frontløber

Mulighederne for digital vækst er enorme i Danmark. Derfor gik aktører fra både den offentlige- og private sektor sammen i 2018 og skabte Digital Hub Denmark, hvis formål er at gøre Danmark til en europæisk digital frontløber. Undervejs i processen har det digitale designbureau 1508 hjulpet dem med at skabe et stærkt brand og visuel identitet.

Digital overvågning af vandstanden er en del af beredskabet mod oversvømmelser i Vejle Kommune

Gennem et digitalt overvågningssystem får Vejle Kommune oversvømmelsesvarsler på SMS, når de skal forholde sig til vandstanden i havet og de omkringliggende vandløb. Bag systemet står WSP, der deler deres flere hundrede målinger fra landets vandløb på udstillingsplatformen Vandportalen.dk.

Hvordan kan frivillig rådgivning til unge piger mindske udgifter i sundhedssektoren?

GirlTalk arbejder hver dag for at hjælpe piger og unge kvinder, der mistrives, gennem rådgivning, samtalegrupper og andre indsatser. Nu har rådgivningsvirksomheden COWI hjulpet dem med at beregne de samfundsøkonomiske potentialer ved indsatserne.

Intelligente skraldespande i Vejle Kommune reducerer antallet af tømninger med mindst 30 pct.

Databaseret affaldssortering i kommunerne kan nedbringe antallet af tømninger med mindst 30 pct. Det viser et nyt forsøg i Vejle Kommune, hvor Sweco har testet, hvordan sensorer monteret i 150 af kommunens 900 affaldsspande kan fortælle kommunen, hvornår de skal tømmes.

En times skoleskak om ugen giver en stor samfundsøkonomisk gevinst

Skoleskak øger indlæringen og koncentrationsevnen hos folkeskoleelever, hvis de deltager i systematisk skoleskak én time om ugen. På længere sigt kan det give samfundet en endnu større økonomisk gevinst. Det viser en ny rapport, som Damvad Analytics har lavet sammen med Dansk Skoleskak.

Hvordan forbedrer vi støtten til ordblinde elever?

I Danmark får ordblinde elever lavere karakterer end deres klassekammerater i alle fag, når man betragter de afsluttende karakterer i 9. klasse. Det vil de gerne ændre på i Esbjerg Kommune, og de er derfor i samarbejde med analysevirksomheden Moos-Bjerre gået i gang med at etablere en støttefunktion til ordblinde elever i kommunen.

Softwarerobot frigiver 50.000 timer til velfærdspersonalet

I Region Midtjylland er de mere end 35.000 medarbejdere i kontakt med op mod 1,3 mio. borgere om året. Det øger arbejdspresset i organisationen, og de søgte derfor hjælp hos Devoteam til at implementere Robotic Process Automation-teknologi og opbygge interne kompetencer indenfor automatisering.

Et mere fleksibelt uddannelsessystem gavner både samfundet og unge med et handicap

Der er en samfundsmæssig gevinst på hele 12,7 mia. kr., hvis bare 10 pct. af studerende med psykisk handicap løftes et uddannelsestrin. Det viser en ny rapport, som Det Centrale Handicapråd har lavet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI.

Hvordan kan vi hjælpe børn, der har svært ved at bestå folkeskolen?

Tal fra ROCKWOOL Fonden viser, at alene i 2019 opfyldte hver sjette folkeskoleelev i 9. klasse ikke adgangskravene til videre uddannelse. Derfor igangsatte de indsatsen ’Back in Business’ til elever i udskolingen, der er kørt trætte i skolen, med hjælp fra designvirksomheden EGGS Design.

Virker indsatsen, når Skyggebørn hjælper børn og unge, der har haft alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet?

Mere end hver fjerde af alle børn og unge under 25 år har haft alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet. Foreningen Skyggebørn hjælper disse børn gennem samtalegrupper, hvor børn og unge får et gratis, åbent og tidsubegrænset rum. I 2021 havde de brug for at få evalueret indsatsen, og analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre blevet derfor hyret ind til opgaven.

Hvordan kan borgernes affaldssorteringsvaner styrkes i en travl hverdag?

Der er meget at hente på klimafronten, hvis danskerne bliver bedre til at sortere deres husholdningsaffald. Derfor fik Københavns kommune hjælp fra analysevirksomheden Epinion til at kigge på brugervenligheden af en række af deres virkemidler for affaldssortering.

Naturlandskabet er en del af retspsykiatriske patienters behandling

Siden 2012 har OPLAND sammen med en række rådgivningsvirksomheder designet og skabt udearealerne ved den nye retspsykiatri på Sct. Hans i Roskilde. For OPLAND har det været meget givende at være med til arbejdet med at få en højsikret lukket psykiatrisk institution til at se og føles hjemlig for de indlagte.

BørneRiget forbedrer børnefamiliers hospitalsbesøg i hovedstaden

I 2024 forventes det nye BørneRiget at stå færdigt ved Rigshospitalet. Et nyt, innovativt hospitalsbyggeri for børn, unge, fødende og deres familier, som sætter helt nye standarder for behandlingen. Bag byggeriet står et stort team af rådgivervirksomheder sammen med Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Ole Kirks Fond.

Haraldsminde regnvandssø tilbageholder regnvand, så det ikke gør skade

I juli 2021 blev Haraldsminde regnvandssø indviet i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Novafos. Rådgivningsvirksomheden WSP, der står bag projektforslaget, har designet en regnvandssø og et oversvømmelsesareal som ved hjælp af en sluse, gør det muligt at tilbageholde 50.000 m3 regnvand, hvor det ikke gør skade.

Hvordan skaber vi byrum med respekt for det historiske, det bæredygtige og et moderne bymiljø?

Siden 2012 har Sweco været med som byrumsdesignere, landskabsarkitekter og ingeniører på projektet ”Fra Gade til By”, der forvandler den firesporede gennemgående Thomas B. Thriges Gade, der gennem 50 år skar Odense over i to, til en sammenhængende bydel.

Udvindingen af græsprotein til dyrefoder har store klimamæssige gevinster

Udvindingen af græsprotein kan være med til at mindske den store klimabelastning, som importen af sojaproteinfoder til dansk landbrug ellers giver. Det kræver et produktionsanlæg, og NIRAS blev derfor sammen med Stecao hyret ind af BioRefine til at stå for rådgivningen, udarbejdelsen og udviklingen af anlægget, der omdanner græs og lucerne til protein i dyrefoder.

Hvordan kan vi bruge data til at minimere forbruget i forsyningssektoren?

Mjølner Informatics’ mange års erfaring med forsyningsvirksomheder var afgørende, da MidtVest Gruppen søgte ekstern rådgivning til deres it-system, der overvåger forsyningsnetværket i Vestjylland. Software- og designhuset fik stor ros for deres evne til at inddrage digitaliseringen i den grønne omstilling af forsyningssektoren, og samarbejder i dag med en lang række aktører i sektoren.

En ny energieffektiv løsning sparer Tårnby kommune for op mod 100 mio. kr.

Det kan være udfordrende at navigere i krydsfeltet mellem lovgivning, innovation og bæredygtighed. Det oplevede Tårnby Forsyning på egen hånd, da de gik i gang med arbejdet med at forbedre deres erhvervsområde ved Kastrup metrostation med energieffektive løsninger. Derfor blev Rambøll også koblet på projektet som rådgiver med stor succes.

Hvordan skaber vi de bedste rammer for vores børns velfærd?

Med MOE som rådgiver er børnehaven Karolinelund i Aalborg som den første institution blevet DGNB platin-certificeret som et exceptionelt bæredygtigt byggeri. Et byggeri, der samtidig sætter børnenes behov og læring i centrum.

Det nye Søndre Campus løser en række grønne udfordringer på elegante og nytænkende måder

Siden 2008 har EKJ Rådgivende Ingeniører været involveret i transformationen af det gamle KUA på Amager til det Søndre Campus, vi kender i dag. Udover at skabe et uddannelse- og forskningsmiljø, som kan dygtiggøre de studerende, er udfordringer med klimasikring, grøn transport, logistik og funktion i byrummet også blevet løst. Det har resulteret i flere priser til projektet.

Energiøen i Nordsøen bliver en teknologisk løftestang for den grønne omstilling

Opførelsen af verdens første energiø i Nordsøen skal bidrage til Danmarks opfyldelse af Parisaftalen. Opgaven skal løses med lige dele erfaring og nyskabelse, og den vækker derfor også stor begejstring hos Sweco. Ingeniør- og arkitektvirksomheden vandt nemlig i forsommeren 2021 opgaven som teknisk rådgiver for Energistyrelsen ifm. det forberedende arbejde med at udbyde opgaven med ejerskab og anlæg af energiøen.

Hvad er de grønne løsninger på fremtidens trafikale udfordringer?

Når byer og kommuner skal designe fremtidens infrastruktur, er det vigtigt, at den grønne omstilling indtænkes .Med Green Dash leverer COWI og Infotiles et dataredskab til beslutningstagere med indsigter, som viser vejen for en grøn omstilling af infrastrukturen og grønnere alternativer i trafikken.

Hvordan kan vi ud fra en bæredygtig tilgang pladsoptimere og forbedre arbejdsmiljøer?

Når SIGNAL, workplace advisory brandet i ISS, rådgiver deres kunder, er det centralt, at mulighederne i de eksisterende bygninger undersøges, før der bygges nyt og tilføjes flere kvadratmeter. Det var også tilfældet, da en stor dansk virksomhed ønskede at afdække eventuelle uudnyttede potentialer på fem af deres lokationer.

Nyt stort regnvandsanlæg skal reducere oversvømmelser for beboerne i Kagsåparken

I 2012 udarbejdede Rambøll den første designskitse til ’Kagsåparken Regnvandsprojekt’, der forventes at blive et af de største anlæg på landsplan inden for vand- og klimatilpasning. Omlægningen af parken betyder blandt andet, at regnvandet bliver nemmere at kontrollere, og det vil også være muligt at styre overskydende regnvand derhen, hvor det gør mindst skade.

Effektiv affaldssortering på Esbjerg Havn nedsætter CO2-udledningen

På Esbjerg Havn er bæredygtighedsambitionerne store. Derfor udviklede havnen sammen med EGGS Design et first-in-class affaldssorteringssystem, der tænkte de menneskelige variable ind, øgede kapaciteten og var simpelt og omkostningseffektivt. En løsning, der fik projektet nomineret til Danske Havnes Bæredygtighedspris.

Coronaprøver.dk gjorde det let at bestille tid til test

Det digitale bureau Adapt var på en samfundskritisk opgave, da de i foråret designede en mere brugervenlig og intuitiv coronahjemmeside, der gav flere danskere adgang til test. Det blev til Coronaprøver.dk, som er blevet benyttet af flere millioner borgere.

Katrine Ellersgaard Nielsen

Katrine Ellersgaard Nielsen

Branchedirektør