Udbud

BVT ønsker en fair konkurrence mellem offentlige og private leverandører. Samtidig er det væsentligt at udbudsprocessen sker på klare og rimelige vilkår.

DI opfordrer

BVT´s medlemmer opfordres til at kontakte BVT´s sekretariat, når man støder på uklare eller urimelige udbudsbetingelser og kontraktvilkår.

Tøjvask til ældre i eget hjem

På baggrund af en medlemshenvendelse rettede BVT i 2016 henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få svar på, hvilken CPV-kode under light-regimet, der kan rumme ydelsen for tøjvask som praktisk hjælp, herunder hjemmehjælpsydelsen for tøjvask til ældre i eget hjem.

I en mailkorrespondance svarer den relevante kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bl.a., at CPV-koden for sundhedsvæsen- og sociale foranstaltninger kan beskrive mange forskelligartede opgaver, herunder også vaskeservice i regi af en social foranstaltning. I forlængelse af dette vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at ydelsen for tøjvask som praktisk hjælp mest nærliggende kan rummes af CPV-koden om husligt arbejde. 

Det betyder dermed, at ydelsen kan udbydes efter light-regimets mindre byrdefulde udbudsregler, såfremt opgaven beskrives med koden for sundhedsvæsen- og sociale foranstaltninger (85000000) og/eller den mere snævre kode for husligt arbejde (98514000-9).

Tøjvask til ældre på plejecentre

I forlængelse af svaret fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende tøjvask til ældre i eget hjem har der været tvivl om, hvorvidt vask af linned på plejecentre og vask af privat tøj for borgere, der bor på et plejecenter, ligeledes kan beskrives med en CPV-kode under light-regimet. På den baggrund har BVT endnu engang rettet henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen svarer, at de i forbindelse med deres tidligere svar vurderede, at bistand til vask af tøj for borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet, var omfattet af CPV-kode: 98514000-9 Husligt arbejde. Det er deres vurdering, at vask af linned på plejecentre og vask af privat tøj for borgere, der bor på et plejecenter, ikke vil kunne rummes inden for den samme CPV-kode. Dette skyldes, at vask mv. på et plejecenter ikke kan defineres som husligt arbejde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at kategorien 98310000-9 Vask og rensning, med underkategorier vil være mest dækkende i forbindelse med vask mv. af tøj og linned. Disse kategorier hører ikke under light-regimet.

CPV-kode vurderes af ordregiver

Vurderingen af hvilke CPV-koder, der er relevante for de enkelte indkøb, er altid en konkret vurdering, der afhænger af de konkrete forhold. Det er ordregiver, der skal foretage de endelige vurderinger, og svarene fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan således alene bruges som inspiration i forbindelse med kategorisering af de nævnte ydelser.

Formålet med de fælles koder for offentlige kontrakter (Common Procurement Vocabulary - CPV) er at standardisere de referencer, der anvendes af ordregiverne til at beskrive opgaven og dermed gøre det mere enkelt og entydigt for leverandører at finde og identificere de ydelser, ordregiver udbyder.