Velkommen til medlemsdelen

Her ligger alt det info som kun er for medlemmer. Alt indhold er medlemsbeskyttet og kræver derfor login for at kunne downloades.

Træværk

Her vil komme al relevant information som vi kan finde om træværk til stråtækte huse, som tækkemanden kan have brug for. Foreslag modtages gerne.

Træinformation

Her finder du aktuelle håndbøger om træ, spær, lægter, Skadedyr i træ, etc.

Logind til gratis digital adgang til 12 håndbøger fra Træinformation. Materialet kan læses via webbrowser (samme login som her på siden). Træinformation

Kvalitetssikring

Dansk Tækkemandslaug har i 2004 fået udarbejdet en skabelon til en Kvalitets Styrings Håndbog som kan tilpasses den enkeltes virksomhed.

Herunder er forklaring til den som udsendt til alle medlemmer i 2004.
Links til dokumenterne i WORD format ligger i boksen nedenfor.

Da alle håndværkere har 10 års ansvar for deres arbejde - uanset organisatoriske tilhørsforhold - er det vigtigt at påpege at brug af kvalitets Sikring af ens arbejde gør det nemmere i evt klagesager at dokumentere at man har fulgt gældende vejledninger.

Kvalitetssikring af tækkearbejdet

Det tekniske grundlag for et korrekt tækkearbejde er den til enhver tid gældende tækkevejledning med tilhørende forskelle og kutymer vedr. egnsskikke mv.

 

Skemaer til kvalitetssikring

Det tekniske grundlag for et korrekt tækkearbejde er den til enhver tid gældende tækkevejledning med tilhørende forskelle og kutymer vedr. egnsskikke mv.

Det fremsendte materiale indeholder:

  1. En master til en kvalitets Stryrings Håndbog for en mindre tækkevirksomhed med få ansatte og hvis arbejdsområde er almindeligt tækkearbejde inden for reparation, nyanlæg i tilbud eller regning men ikke for sager hvor der afholdes licitation. Kvalitetshåndbogen beskriver målsætning og faglige holdninger til tækkearbejdet samt procedure til hvordan en sag styres og følges op.
    Håndbogen indeholder skemaer til hjælp for beslutning om tilbud, planlægning, kvalitetssikring samt opfølgning af sagerne.
  2. Et eksempel på en tækkemandsvirksomheds kvalitetshåndbog med tilhørende eksempel på et udfyldt proceskontrolskema.
  3. En kvalitetssikringshåndbog for en mindre eller mellemstor tækkemandsvirksomhed til anvendelse i licitationssager. Kvalitetssikringshåndbogen beskriver hvordan virksomheden vil udføre og kvalitetssikre arbejdes udførelse, herunder planlægge og sikre arbejdsmiljø og ekstern miljø.
  4. Et sæt skemaer, der indeholder 9 generelle skemaer og 3. specifikke tækkemandsskemaer.

 

Skemaerne kan anvendes til:

Skema 1

Procesgranskningsskema og DTL-chekliste.

Procesgranskningsskema

Et hjælpeskema til at sikre dokumentation for evt. rejste spørgsmål ved projektgennemgangsmødet.

DTL-chekliste

Til hjælp for vurdering af om taget elle omgivelserne er egnet til et stråtækket tag.

Procesgranskningsskema

Hent

DTL-chekliste

Til hjælp for vurdering af om taget elle omgivelserne er egnet til et stråtækket tag.

DTL-chekliste

Hent

Skema 2

Modtagekontrolplan.

Skema for udarbejdelse af en modtagekontrolplan, et skema der skal beskrive hvilke materialer der skal anvendes, hvordan og hvem der skal udfører modtagekontrollen.

Modtagekontrolplan

Hent

Skema 3

Proceskontrolplan.

Skema for udarbejdelse af en proceskontrolplan, et skema der skal beskrive hvilke konstruktioner og processer der skal udføres og kontrolleres samt hvordan og hvem der skal udfører proceskontrollen.

Proceskontrolplan

Hent

Skema 4

Modtagekontrolskema og DTL modtagekontrolskema.

Modtagekontrolskema

Modtagekontrolskema, kan for tækkevirksomheder bedst anvendes ved tilknyttede arbejder, herunder tømrerarbejde som lægtning, forstærkning af konstruktioner, brandisolering mv. hvor der leveres andre typer materialer som ikke fremgår af skema 4-DTL. Det skal af skemaet fremgå hvornår materialerne er modtaget, hvem der levere, følgeseddelnummer, evt. bemærkninger til det leverede og endelig hvem der har modtaget. Der skal være overensstemmelse med KS-håndbogens pkt. 2.4 og de personer der kvittere på modtagekontrolskemaet.

DTL modtagekontrolskema

DTL modtagekontrolskema, er et skema der oplister de typiske materialer som der indgår i tækkearbejdet. Her skal det anføres hvilke materialer der modtages, hvor de kommer fra, dimension mv. Endelig skal skemaet dateres og underskrives i overensstemmelse med KS-håndbogen pkt. 2.4.

Modtagekontrolskema

Hent

DTL modtagekontrolskema

Er et skema der oplister de typiske materialer som der indgår i tækkearbejdet. Her skal det anføres hvilke materialer der modtages, hvor de kommer fra, dimension mv. Endelig skal skemaet dateres og underskrives i overensstemmelse med KS-håndbogen pkt. 2.4.

DTL Modtagekontrolskema

Hent

Skema 5

Proceskontrolskema og DTL Proceskontrol registreringsskema.

Proceskontrolskema

Proceskontrolskemaet anvendes som et styringsværktøj, der sikre at det udførte arbejde er i overensstemmelse med teknisk fælleseje, dvs. det tekniske grundlag, tækkevejledningen. Det er vigtigt, at det fremgår hvornår der kontrolleres, hvad der kontrolleres, hvordan der kontrolleres, hvor der kontrolleres og af hvem der kontrolleres. Der skal være overensstemmelse med KS-håndbogens pkt. 2.5 og de personer der kvittere på proceskontrolskemaet.
Sporbarheden er en væsentlig faktor, det betyder at det er en god ide, at optegne taget i plan og opstalt, og markere på disse hvor kontrollen er foretaget, evt. kan kontrollen suppleres med foto i et rimeligt omfang (se DTL-skema 5).

DTL Proceskontrol registreringsskema

Skema 5-DTL Proceskontrol registreringsskema, er et skema hvor der kan indtegnes hhv. plan og opstalter af det tag man skal tække. Tegningerne bruges til at markere de kontroller/kontrolområder hvor kontrollen er udført. Det gør man for at sikre sporbarheden i kvalitetssikringen. På skemaet angives fx hvor der er målt, taget foto osv.

Proceskontrolskema

Hent

DTL Proceskontrol registreringsskema

Er et skema hvor der kan indtegnes hhv. plan og opstalter af det tag man skal tække. Tegningerne bruges til at markere de kontroller/kontrolområder hvor kontrollen er udført. Det gør man for at sikre sporbarheden i kvalitetssikringen. På skemaet angives fx hvor der er målt, taget foto osv.

DTL Proceskontrol registreringsskema

Hent

Skema 6

Afvigerrapport.

Afvigerrapport kan anvendes til at registrere de forhold som det ikke var muligt at registrere under tilbudsgivningen.
Er der tale om et licitationsarbejde er det vigtigt, at afvigerrapporten afleveres til rådgiveren for at få skriftlig accept for korrigerede handlinger før disse udføres.
Ved almindelige tilbuds og regningsarbejde anvendes afvigerrapporten som dokumentation over for bygherren, men den bør forelægges denne hurtigst muligt, således at man får accept for evt. merudgifter forinden arbejdet udføres.
En afvigerrapport er ikke en aftaleseddel, men alene en teknisk registrering af de konstaterede ændrede forudsætninger.

Afvigerrapport

Hent

Skema 7

Miljøvurdering.

Miljøvurdering, er et skema til planlægning og belysning af de miljømæssige belastninger, dvs. forurening, bortskaffelse af affald, støvgener mv., og skal anvendes i forbindelse med procesgranskningen, dvs. før arbejdets opstart.

Miljøvurdering

Hent

Skema 8

Arbejdsmiljøvurdering.

Arbejdsmiljøvurdering, er et skema til planlægning af arbejdsmiljøet, dvs. sikkerhed, arbejdsprocesser mv., jf. f.eks. Branchevejledningen ”Højt på strå” og skal anvendes i forbindelse med procesgranskningen, dvs. før arbejdets opstart.

Arbejdsmiljøvurdering

Hent

Skema 9 (skema mangler)

Slutkontrolskema.

Slutkontrolskema, er en intern proces hvor arbejdet slutkontrolleres/gennemgås før den endelige aflevering. De evt. mangler der måtte være på arbejde (overfladekarakter) registreres og eftergås samt slutkontrollere efterfølgende igen. Målet er, som seriøst firma, at undgå at have umiddelbare ”sjuske” fejl ved afleveringsforretningen.

Eksempel (mangler)

I eksempel på en tækkemandsvirksomheds kvalitetshåndbog jf. pkt. 2 side 1, er der tilhørende eksempler på et udfyldt proceskontrolskema med et tilhørende tegningsbilag, således det illustreres hvordan der er sammenhæng mellem proceskontrolskemaets registreringer og sporbarheden på tegningerne, ”hvor var det jeg kontrollerede”.