Billede: Illustration er fra Veludført Stråtag
16.12.21 Tækkelauget Nyheder

Nyt svar fra styrelse om brandsikring af stråtag

Det har igennem længere tid været diskussion i tækkebranchen omkring brandsikring af stråtage med branddug, hvor huset ligger med 5 - 10 meter til skel. Nu er der kommet svar fra Styrelsen.

Der har igennem længere tid været debat i tækkebranchen omkring brandsikring af stråtage med branddug, hvor huset ligger med 5 - 10 meter til skel.

Kernen i debatten er, om et hus, der ligger med en afstand til skel på 5 – 10 meter, og brandsikringen af stråtaget er udført med en branddug, vil kunne indplaceres i brandklasse 1.

DI Byggeri valgte i august 2021 - efter aftale med Tækkelaugets bestyrelse - at fremsende en forespørgsel til Bolig- og Planstyrelsen om dette.

Styrelsen har nu svaret på vores henvendelse. Vi har ikke fået det svar, vi håbede på, men – desværre - det svar som vi forventede. Du kan læse vores spørgsmål og styrelsens svar nedenfor her.

Svaret betyder, at har du en opgave, hvor huset ligger i en afstand til skel på mellem 5 - 10 meter, og ønsker du at brandsikre huset med en branddug! Så skal du tilknytte en brandrådgiver til opgaven, der er certificeret til brandklasse 3.

De gældende regler foreskriver ”tækning på fast underlag” som den eneste anerkendte metode til brandsikring af stråtage til et almindelig parcel-, sommer- eller rækkehus, jf. de præ-accepterede løsninger (1a) til kapitel 5.

Forventning om ny regel til nytår

Vi forventer, at der den 1. januar 2022 indføres en ny regel, hvorefter arbejdet med at dokumentere brandsikring af fx parcel-, sommer- og rækkehuse kan udføres af en brandklasse 2 og 3 rådgiver i fællesskab. Hovedparten af arbejdet kan udføres af en brandklasse 2 rådgiver, og det er ”kun” vurderingen af selve brandsikringstiltaget, som BK3 rådgiveren skal forholde sig til. Styrelsen forventer med ændringen, at udgifterne til rådgiverhonorarerne vil falde, da der er væsentligt flere brandklasse 2 rådgivere end brandklasse 3 rådgivere. Kun fremtiden kan vise, om det også bliver tilfældet.

Det er i denne forbindelse vigtigt at skelne mellem ombygning og vedligeholdelse. En udskiftning af et eksisterende stråtag til et nyt, er en vedligeholdelsesopgave og ikke en ombygning. Dette betyder, at hvis stråtaget på et parcelhus var godkendt brandsikret med branddug ved opførelsen, vil denne løsning fortsat være lovlig uden brug af brandrådgiver. Vurderingen er også, at et stråtækt hus, beliggende med 5 - 10 meter til skel uden brandsikret stråtag vil kunne ”opdateres” med en brandsikker dug uden brug af brandrådgiver, hvis huset var lovligt opført uden brandsikring af stråtaget. Det er dog vigtigt at understrege, at man altid skal tage udgangspunkt i den konkrete sag, og at den skal vurderes separat. Er der den mindste tvivl, bør man kontakte kommunen (den øverste bygningsmyndighed) og spørge dem til råds.

Styrelsen har i deres svar også tilkendegivet, at de er åbne for at indarbejde ikke-produktspecifikke løsninger til brandsikring af stråtage i de præ-accepterede løsninger. Bestyrelsen har besluttet at undersøge om det er muligt at finde en ikke-produktspecifik model, hvorefter produkter til brandsikring af stråtage kan godkendes.

Mail til Bolig- og Planstyrelsen

Til Bolig- og Planstyrelsen.

I tækkebranchen pågår der en diskussion vedrørende brandsikring af stråtage ved brug af brandduge. Vedhæftet er er to eksempler på sådanne duge og den brandtekniske dokumentation der pt. foreligger for disse produkter samt tilhørende monteringsvejledninger .

Kernen i denne diskussion er nedenstående spørgsmål.

Vil en byggesag, der anvender et af disse produkter eller et tilsvarende produkt, kunne indplaceres i brandklasse 1?

Hvis Ja, på hvilket grundlag?

Hvis nej, på hvilket grundlag?

Såfremt Bolig- og Planstyrelsen har brug for yderligere informationer, står jeg naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Torben Hessing-Olsen
Chefkonsulent i DI Byggeri

Svar fra Bolig- og Planstyrelsen

Til Torben Hessing Olsen

Tak for din mail, hvortil Styrelsen kan uddybe med følgende information.

Indledningsvis skal det oplyses, at Bolig- og Planstyrelsen ikke kan forholde sig til konkrete sager, og derfor alene udtaler sig vejledende og generelt om emner inden for byggelovgivningen. Den endelige fortolkning henhører under domstolene.

Styrelsen kan vejledende oplyse, at hvis et byggeri ikke udføres i henhold til de for byggeriet relevante bilag med præ-accepterede løsninger hørende til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, kan byggeriet ikke indplaceres i brandklasse 1 og brandklasse 2.

De præ-accepterede løsninger omfatter kun generelle og ikke produktspecifikke løsninger, hvorfor de angivne løsninger desværre ikke på det foreliggende grundlag kan optages som en præ-accepteret løsning.

Styrelsen er opmærksom på udfordringerne for tækkebranchen med at udføre brandsikkert stråtag som angivet i de præ-accepterede løsninger, og deltager gerne i en dialog om at få indarbejdet ikke produktspecifikke løsninger som præ-accepterede løsninger. Forud for dette bedes branchen fremkomme med forslag til ikke produktspecificerede løsninger og fremlægge dokumentation for disse løsningers sikkerhed mod flyveild, f.eks. i form af komparative tests udført af en akkrediteret prøvningsvirksomhed.

Styrelsen gør opmærksom på, at det er den enkelte kommune, der i henhold til byggelovens § 16C er bygningsmyndighed, og som derfor træffer konkret afgørelse i hver enkelt byggesag.

Med venlig hilsen

Bolig- og Planstyrelsen
Kontor for byggeri

Relateret indhold