11.03.19 AKT Nyheder

Endelig dagsorden til generalforsamling i AKT 2019

I henhold til vedtægternes § 13, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik.

Fredag den 22. marts 2019, kl. 11.00
i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1,
7400 Herning

med følgende foreløbige dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes uændret til 0,02 % af lønsummen, og med et minimumskontingent på kr. 2.800,00
  • Behandling af indkomne forslag, jf. vedtægterne § 13, stk. 3
 6. Valg af bestyrelse (Torben Hansen og Peter Lanng Nielsen er på valg og modtager genvalg. Søren Olesen er udtrådt af bestyrelsen i det forløbne år og Nikolaj Wendelboe udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Steen Rügge og Tim Valbøll opstiller til bestyrelsen.)
 7. Valg af formand (Ib Gregers Boers er på valg og modtager genvalg)
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 18
 9. Eventuelt

Ved afstemning på generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med 1 stemme pr. påbegyndt 1 mio. kr. i beregnet årlig lønsum. Intet medlem kan have mere end 75 stemmer. Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, når der foreligger skriftligt fuldmagt. Intet medlem kan dog have mere end 5 fuldmagter.

Tilmelding til generalforsamling og frokost

Generalforsamlingen begynder kl. 11.00. AKT vil sammen med ATV være vært ved en frokost kl. 12.00, der afholdes samme sted som generalforsamlingen.

Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig frokosten, kan du stadig nå at tilmelde dig til sekretær Maria Wejendorp på mail mawe@di.dk senest fredag den 15. marts 2019.

Generalforsamlingen afholdes i år i forbindelse med Dansk PersonTransports årsmøde og PersonTransport 2019.