Foto: Colourbox
30.12.20 AKT Nyheder

Aftale om arbejdstid og aflønning ved nedgang i driften grundet COVID-19

3F Transport og AKT/DI har den 30. december 2020 indgået en aftale, der giver mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden for medarbejdere under AKT-overenskomsten, hvis trafikselskaberne omlægger køreplaner, herunder reducerer kørslen, på grund af COVID-19. Aftalen har til formål at tilpasse overenskomstens arbejdstidsbestemmelser for at tage højde for den særlige situation.

Undtagelsesvis mulighed for arbejdsplan uden fastlagt arbejdstid/rammeturnus

Aftalen giver mulighed for med et forkortet varsel undtagelsesvis at varsle arbejdsplan uden fastlagt arbejdstid/rammeturnus for alle chauffører, der arbejder i arbejdsplan med fastlagt daglig arbejdstid/fast turnus.

Der er mulighed for at varsle overgang til arbejdsplan uden fastlagt arbejdstid/rammeturnus med to dages varsel. Hvis det er muligt, skal der gives 7 dages varsel. Der kan også aftales overgang til arbejdsplan uden fastlagt arbejdstid/rammeturnus med kortere varsel med tillidsrepræsentanten.

Kravene til arbejdsplan uden fastlagt arbejdstid/rammeturnus

Når arbejdsplan uden fastlagt arbejdstid/rammeturnus varsles, skal chaufføren samtidig have besked om den daglige rammetid, som vagterne kan placeres inden for. Så vidt muligt skal den enkelte chauffør beholde sin eksisterende morgen-, aften- eller natramme.

Chaufføren beholder så vidt muligt sit hidtidige fridagsmønster og kender derfor på forhånd rækkefølgen af sine fridage. Herudover bevares allerede kendt fravær, f.eks. ferie, feriefridage og afspadsering, også, hvis det er muligt.

Når chauffører er overgået til arbejdsplan uden fastlagt arbejdstid/rammeturnus, gælder alle øvrige regler herfor ligeledes.

Opgørelse af arbejdsplanen

For chauffører, der fortsat er omfattet af de nye arbejdstidsreglerne i § 3A, er det aftalt, at den igangværende arbejdsplan ikke opgøres ved overgangen til arbejdsplan uden fastlagt daglig arbejdstid.

Vagter efter ændringen indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ved den igangværende faste arbejdsplans udløb med den faktiske arbejdstid.

Dog skal der som minimum medregnes en ugentlig arbejdstid på 32 timer uanset den faktiske arbejdstid.

Særregler for opgørelse af turnus

For chauffører, der fortsat er omfattet af arbejdstidsreglerne i § 3, er det samtidig aftalt, at virksomheden kan vælge mellem to forskellige modeller ved opgørelsen af chaufførens arbejdstid ved overgangen til rammeturnus.

I den ene model opgøres den faste turnus ikke ved overgangen til rammeturnus. Timerne fra den afbrudte faste turnus indgår i stedet i opgørelsen af rammeturnussen. Opgørelsen af den nyetablerede rammeturnus følger anlæggets øvrige rammeturnusser.

Herudover opgøres rammeturnus, når chaufføren på ny overgår til at arbejde i fast turnus.

Ved den anden model opgøres den igangværende faste turnus efter reglerne om legal ændring af turnus, når medarbejderen overgår til rammeturnus. Opgørelsen af den nyetablerede rammeturnus følger anlæggets øvrige rammeturnusser. Herudover opgøres rammeturnus, når chaufføren på ny overgår til at arbejde i fast turnus.

Aflønning ved arbejdsplan uden fastlagt arbejdstid/rammeturnus efter aftalen

De vagter, som en chauffør har kørt, aflønnes i overensstemmelse med vagtplanen.

Hvis en fuldtidsansat chaufføren har arbejdet mindre end 37 timer ugentligt i gennemsnit, aflønnes de manglende timer med grundløn plus 5 pct. Tilsvarende gælder forholdsmæssigt for deltidsansatte.

Hvis der ved opgørelsen af arbejdsplanen/rammeturnus forekommer overarbejde, behandles dette i overensstemmelse med de almindelige regler herfor.

Mulighed for arbejdsfrie dage

Der er mulighed for at indlægge arbejdsfrie dage i arbejdsplanen/rammeturnussen udover de ugentlige fridage.

Sådanne arbejdsfrie dage indgår i den løbende arbejdstidsopgørelse med 0 timer. Hvis der er driftsmæssigt behov, eksempelvis på grund af sygefravær, kan chaufføren på sådanne arbejdsfrie dage indkaldes til arbejde samme dag inden for sin ramme.

Varighed

Aftalen gjaldt i første omgang perioden 30. december 2020 til 17. januar 2021, men er forlænget flere gange og senest frem til den 31. marts 2021.

Parterne følger situationen og drøfter inden aftalens udløb, om aftalen skal forlænges eller justeres.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til aftalen, er du velkommen til at kontakte AKT’s sekretariat, enten Sussi Skovgaard-Holm (SUSH@di.dk) eller Kirsten Bork (KIBO@di.dk).

Aftale om arbejdstidstilrettelæggelse ved driftnedskæringer grundet COVID-19

Hent

Aftale om forlængelse af aftalen indtil 31. marts 2021

Hent

Relateret indhold