Mødet foregår som onlinemøde fra Industriens Hus.

07.05.20 AKT Nyheder

Ordinær generalforsamling i AKT 2020

I henhold til vedtægternes § 13, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik.

Tid og sted: fredag den 15. maj 2020, kl. 11.00, onlinemøde fra Industriens Hus.

med følgende foreløbige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om virksomheden i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes uændret til 0,02 % af lønsummen, og med et minimumskontingent på kr. 2.800,00 
  5. Behandling af indkomne forslag, jf. vedtægternes § 13, stk. 3
  6. Valg af bestyrelse (Ib Gregers Boers, Steen Rügge og Tim Valbøll er på valg og modtager genvalg)
  7. Valg af formand (Ib Gregers Boers er på valg og modtager genvalg)
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 18
  9. Eventuelt

Ved afstemning på generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med 1 stemme pr. påbegyndt 1 mio. kr. i beregnet årlig lønsum. Intet medlem kan have mere end 75 stemmer. Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, når der foreligger skriftligt fuldmagt. Intet medlem kan dog have mere end 5 fuldmagter.

Revideret regnskab og beretning
Det reviderede regnskab medsendes via AKT´s nyhedsmail. Årsberetning udsendes sammen med referatet fra generalforsamlingen via AKT´s nyhedsmail.

Tilmelding til generalforsamling
Grundet COVID-19 afholdes årets generalforsamling som et onlinemøde fra Industriens Hus. Tilmeld dig generalforsamling senest den 13. maj 2020 til sekretær Maria Wejendorp på mail mawe@di.dk. Du får herefter fremsendt praktiske oplysninger om, hvordan du deltager i generalforsamlingen.

Indkaldelsen i pdf-format

Hent

Årsrapport 2019

Hent