Foto: Colourbox
10.05.21 AKT Nyheder

Ingen undtagelser til brug af mundbind eller visir for medarbejdere i kollektiv trafik

Trafikministeriet har præciseret, at chauffører i den kollektive trafik ikke kan undtages for brug af mundbind eller visir, heller ikke selvom undtagelsen begrundes i helbredsmæssige forhold.

Med virkning fra den 22. august 2020 blev der indført krav om brug af mundbind eller visirer i den kollektive trafik, og som arbejdsgivere har I pligt til at påse, at medarbejderne overholder reglerne.

I branchen er dette blevet praktiseret således, at virksomhederne har undtaget enkelte medarbejdere for brug af mundbind og visirer, hvis det var begrundet i helbredsforhold.

Denne praksis har været baseret på, at man i branchen har antaget, at undtagelserne for passagerer også gjaldt for medarbejdere i den kollektive trafik.

Trafikministeriet har nu præciseret, at der efter reglerne ikke er adgang til generelle undtagelser for chaufførens brug af værnemidler i den kollektive bustrafik – heller ikke selvom undtagelsen af begrundet i helbredsmæssige forhold.

Chauffører, der har været undtaget på baggrund af lægeerklæring

Trafikministeriets præcisering medfører, at de chauffører, der grundet helbredsmæssige forhold ikke kan anvende mundbind eller visir, ikke vil kunne arbejde som chauffør uden anvendelse af mundbind eller visir, så længe kravet om mundbind eller visir er uændret.

Dette spørgsmål skal derfor håndteres i forhold til de af jeres chauffører, som har været undtaget fra at anvende mundbind eller visir ud fra den tidligere forståelse af reglerne.

Start med dialog

Siden kravet om brug af mundbind eller visir blev indført, er der kommet et større udvalg af værnemidler, herunder er halvvisirer blevet godkendt som værnemiddel i forhold til opfyldelse af kravene i mundbindsbekendtgørelsen.

Vi anbefaler derfor, at I på baggrund af præciseringen af reglerne i første omgang tager en dialog med den enkelte chauffør, der har været undtaget, og drøfter muligheden for, at den enkelte kan bruge nogen af de værnemidler, der i dag er til rådighed.

Hvis chaufføren har været undtaget fra brugen af mundbind, siden reglerne trådte i kraft, kan det meget vel være, at vedkommende i stedet vil kunne anvende nogen af de værnemidler, der i dag er til rådighed.

Hvis det fortsat ikke er muligt at anvende visir eller mundbind

Hvis det fortsat ikke er muligt for en medarbejder at anvende mundbind eller visir grundet helbredsmæssige forhold, kan den pågældende ikke lovligt arbejde som chauffør.

Da kravet om mundbind/visir er lovbestemt, og det er uvist, hvor lang tid kravet vil være gældende, kan det efter vores opfattelse være sagligt at skride til opsigelse.

Ved en opsigelse vil chaufføren være berettiget til sit opsigelsesvarsel og eventuelt også fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten.

Hvis I garanterer genansættelse, når kravet om mundbind/visir ophører, vil I dog kunne undlade at udbetale fratrædelsesgodtgørelsen i første omgang. Denne vil i givet fald først forfalde til betaling, hvis den midlertidige afbrydelse måtte vise sig at være permanent.

I en opsigelsesperiode kan der være mulighed for deltagelse i uddannelse efter AKT-Lands- og Tillægsoverenskomstens bestemmelse om uddannelse i en opsigelsesperiode.

Hvis en buschauffør ikke længere lovligt kan arbejde som chauffør, er der efter vores opfattelse ikke en juridisk forpligtelse til at omplacere chaufføren til andet arbejdet eller iværksætte andre afhjælpende tiltag.

Alternativer til opsigelse

Selvom der ikke er pligt til at omplacere chaufføren i denne situation eller iværksætte lignende afhjælpende tiltag, kan I vælge at undersøge muligheden for at sætte chaufføren til andet arbejde omfattet af overenskomsten, så længe kravet om mundbind/visir består. Det kunne eksempelvis være som garagemedarbejder, hvis I har garagemedarbejdere ansat, der i stedet kan køre bus i den mellemliggende periode.

I kan også overveje, om der er relevant uddannelse, som chaufføren med fordel kan tage, mens kravet om mundbind/visirer fortsat gælder.

Alternativt kan I aftale, at chaufføren afholder selvbetalt frihed som afspadsering/feriefridage/ferie – eventuelt i kombination med deltagelse i uddannelse.

Hvis I har chauffører, der ifølge lægeerklæring fortsat ikke kan anvende mundbind eller visirer, så tag fat i sekretariatet for en konkret drøftelse af jeres muligheder, hvor vi kan tage højde for alle aspekter i forhold til jer og den enkelte chauffør.

Chauffører, der af egen drift ikke bruger mundbind eller visir

 Der er i øjeblikket fokus på chauffører, der ikke anvender mundbind eller visir, og som ikke har enhelbredsmæssig begrundelse.

I forhold til chauffører, der blot ikke ønsker at anvende mundbind eller visir, når de fører bussen, kan de enkelte virksomheder anvende de almindelige ansættelsesretlige sanktioner, når reglerne for brug af mundbind eller visirer tilsidesættes.

Hvis der er en generel tendens til, at chaufførerne hos jer ikke overholde dette, kan I også generelt indskærpe, at reglerne fremadrettet skal overholdes.

Tag fat i sekretariatet, hvis I har chauffører, der ikke overholder disse regler, så vi kan drøfte den rette sanktion.

Relateret indhold