Foto: Colourbox
23.03.22 AKT Nyheder

Påbud i forbindelse med overfald i bussen

Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et strakspåbud over for en busvirksomhed. Påbuddet blev givet efter, at en chauffør var blevet overfaldet under sit arbejde i bussen.

En af virksomhedens chauffører var blevet overfaldet i bussen, mens han var alene med tre passagerer.

Under hændelsen havde chaufføren ikke haft mulighed for at komme i sikkerhed eller få kontakt til kolleger eller ledelse.

Arbejdstilsynet meddelte strakspåbud

På baggrund af hændelsen meddelte Arbejdstilsynet virksomheden et strakspåbud. Det fremgik af strakspåbuddet, at chaufførernes alenearbejde med passagerer i bussen, hvor der ikke var nogen kontakt med

andre ansatte, skulle tilrettelægges og udføres, så risiko for vold blev imødegået. Hvis faren ikke kunne imødegås, måtte den ansatte ikke arbejde alene.

Virksomheden klagede over påbuddet. I klagen anførte virksomheden blandt andet, at virksomheden systematisk anvendte uheld og skadestatistikker til at vurdere risikoen på ruterne.

I det område, hvor hændelsen fandt sted, havde der ikke været hændelser i mere end tre år. De steder, hvor der var vurderet at være højere risiko, var der videoovervågning i bussen.

Herudover var chaufførerne er instrueret i ikke at gå ind i konflikter ved billetkontrol mv. og altid være konfliktnedtrappende.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelsen

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbuddet. I sin afgørelse lagde nævnet vægt på, at virksomhedens personalehåndbog ikke indeholdt en nærmere definition af, hvornår der er tale om fysisk eller psykisk vold og trusler herom.

Der kunne derfor være episoder med vold eller trusler om vold, som ikke blev registreret, da det beroede på den enkelte ansattes egen vurdering af, om var tale om et forhold, der skulle registreres.

Nævnet lagde også vægt på, at det ved tilsynsbesøget var blevet oplyst, at kun grove voldsepisoder blev registreret, og at det ved en registrering af alle tilfælde af fysisk eller psykisk vold mod ansatte, ville være muligt at foretage en risikovurdering af ruterne på baggrund af systematisk analyse af registreringerne, og på baggrund heraf lave forebyggende tiltag på ruter, hvor der er større risiko for fysisk eller psykisk vold fra passagerer.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede på denne baggrund, at chaufførernes alenearbejde med passagerer i bus ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at virksomhedens tiltag på tilsynstidspunktet ikke i tilstrækkelig grad forbyggede risikoen for vold og trusler om vold.

Hvad giver afgørelsen anledning til?

Afgørelsen giver anledning til at følge om på, om der er foretaget en tilstrækkelig risikovurdering, når chaufførerne arbejder alene i bussen, så det er muligt at tage stilling til, om der skal iværksættes særlige tiltag.

DI’s arbejdsmiljøafdeling kan hjælpe jer med, hvad I skal være opmærksom på, når I vurderer risikoen.

Tag fat i sekretariatet, så sætter vi jer i kontakt med arbejdsmiljøafdelingen.

Relateret indhold