ARI ARBEJDER FOR

Omstilling af affaldssektoren

ARI arbejder for en cirkulær og markedsbaseret omstilling af affaldssektoren. Målet er, at alt affald bliver genanvendt i en cyklus. Den danske affaldssektor er i gang med en gennemgribende transformation, der tager afsæt i klimaaftalen fra juni 2020. ARI arbejder aktivt for, at aftalen implementeres hurtigst og bedst muligt. Formålet er at øge andelen af affald, der genbruges og genanvendes.

Værdi i genanvendelse

ARIs ambition er, at genanvendte ressourcer skal have lige så høj værdi som jomfruelige ressourcer. Det betyder, at opfattelsen af affald skal flyttes fra noget, man skal af med, til noget man kan bruge - igen og igen. Det gælder for producenter, forbrugere og alle led i værdikæden.

Jo højere værdig genanvendte ressourcer har, jo større incitament har alle i samfundet for at genanvende. Derfor har ARIs medlemmer fokus på innovation og udvikling af metoder til at genanvende affald stadig bedre.

Samfundsansvar

ARI's medlemmer er bevidste om deres samfundsansvar. Medlemmerne vægter transparens i alle led af affaldshåndteringen højt og deler viden med henblik på at nå fælles høje standarder og mål.

ARIs medlemmer tager ansvar for at skabe en stærk og bæredygtig affaldssektor gennem samarbejde - både med private virksomheder og offentlige institutioner.

Læs mere om ARIs mærkesager herunder.

Øget værdi

Det er ARI’s mål konstant at forbedre og højne værdien af affaldsressourcer. Jo højere værdi, genanvendte materialer har, jo bedre kan de konkurrere med jomfruelige råstoffer. Og jo større værdi materialerne har på markedet, jo bedre økonomi er der i hele værdikæden til at sortere, behandle og genanvende affaldet.

ARI arbejder for, at stadig mere affald genanvendes som nye ressourcer og for, at det i stigende omfang får lige så høj kvalitet og værdi som jomfruelige ressourcer. Derved kan genanvendelse af affald nu og på længere sigt erstatte stadig mere af samfundets forbrug af naturressourcer.

ARI’s medlemmer arbejder tæt sammen med både leverandører af affald og modtagere af genanvendelige affaldsressourcer for at styrke den cirkulære økonomi. Der sker i disse år store landvindinger, og der er stadig stigende efterspørgsel fra både forbrugere og producenter. Den udvikling ønsker ARI at styrke.

Samarbejde

ARI arbejder for stadig bedre samarbejde mellem alle aktører i affaldets værdikæde - private såvel som kommunale. Det er en fælles opgave at samarbejde om at nå målene - og samarbejde gennem værdikæden er en forudsætning for øget genanvendelse.

ARI’s medlemmer har i mange år samarbejdet tæt med det kommunale Danmark. Det ser vi frem til at styrke endnu mere fremover. Med regeringens klimaplan for 2020 optegnes en helt klar rollefordeling mellem det offentlige og private i forhold til hvem, der gør hvad, når det gælder affaldssortering. Her klarlægges det, at al håndtering af affald skal foregå på markedsvilkår. Den plan skal nu hurtigst muligt føres ud i livet, og det vil styrke begge parter i de kommende år.

Det vil muliggøre, at ARI’s medlemmer hurtigere kan investere i anlæg og forretningsgange, så de bliver endnu bedre til affaldshåndtering - så endnu mere affald kan forblive i den cirkulære økonomis kredsløb.

Standard og stordrift

Danmark er i de kommende år klar til at tage affaldshåndteringen til et nyt niveau. Strømlining og fælles standarder - for eksempel ensartet sortering af borgernes affald i 10 fraktioner på landsplan og et samlet producentansvar for emballage - vil sikre den stordrift der skal til for en mere effektiv genanvendelse.

På den måde bliver det muligt både at håndtere affaldet mere effektivt og samtidig øge andelen af affald, der omdannes til nye ressourcer. ARI arbejder for at fremme den udvikling.

Der er ikke nogen grund til, at hver kommune har sit eget individuelle system. I stedet skal det udnyttes, at der nu er en fælles standard, så anlæggene til genanvendelse kan placeres og drives så effektivt som muligt.

På den måde bliver ressourcerne anvendt bedst muligt, og incitamentet for yderligere investeringer øges. Samtidig sikrer strømlinet og ens håndtering også ensartet kvalitet - til aftagernes fordel og med øget efterspørgsel som resultat.

Tillid

Tillid er afgørende for et velfungerende og grønt samfund, hvor affaldet håndteres og genanvendes smidigt og bedst muligt.

ARI arbejder for, at sektoren konstant fortjener den tillid, vi mødes med. Vores medlemmer stræber efter den højeste standard og arbejder aktivt for at fremme transparens. Også derfor hilser vi det nye og forbedrede affaldstilsyn, som det er aftalt i regeringens klimaaftale, velkomment.

Der skal være indblik i, hvordan vores fælles affald håndteres. Åbenhed og videndeling fremmer innovationen på tværs i sektoren.  

Bæredygtig vækst

Efterspørgslen efter genbrugsmaterialer vil stige eksplosivt de kommende år. I takt med den øgede knaphed på jomfruelige ressourcer, vil behovet for genanvendte og genbrugte materialer vokse. Det kan ARI’s medlemmer levere. I den rette kvalitet.

Når genanvendelsen øges, får affaldssektorens aktører bedre muligheder for at forbedre deres anlæg, og ansætte flere medarbejdere. Det betyder, at der i de kommende år vil opstå mange nye grønne jobs.

Dermed vil den øgede strømlining af affaldssortering ikke bare være til gavn for klimaet og miljøet, men også samfundsøkonomien og for erhvervslivet.

Internationalt samarbejde

Miljø og klimaet er et internationalt anliggende, hvor landene i EU er gensidigt afhængige af et godt samarbejde - både om at stille krav, at håndhæve miljølovgivningen og at behandle affaldet der, hvor det behandles bedst.

Derfor giver det mening, at vi hjælper hinanden på tværs af landegrænser. I Danmark har vi spidskompetencer på flere områder inden for affaldshåndtering og kan derfor aflaste nogle af vores nabolande - mens vores naboer til gengæld kan assistere os på andre områder.

ARI arbejder derfor for, at affald skal ses som enhver anden vare, der kan flytte sig frit over landegrænserne i EU - så længe miljø- og klimakravene bliver overholdt og affaldet behandles bedst muligt. ARI ser det som noget positivt, at nabolande rydder op efter hinanden og udnytter specialviden og teknologi på tværs af landegrænser - uanset om det handler om affald, forurening, naturressourcer eller spildevand.