ARI ARBEJDER FOR

ARI – Affalds- og Ressourceindustrien – arbejder for, at mere affald bliver genanvendt, og at samfundet bruger markedskræfterne som løftestang til at nå målene.

Herunder arbejder ARI for stabile og forudsigelige rammevilkår, styrkede markedsmuligheder i en cirkulær økonomi og et godt investeringsklima, der muliggør ambitiøse investeringer i nye behandlingsmetoder til effektiv genanvendelse af affald.

Markedsgørelse er ikke blot den mest effektive måde at nå målene på – det er også den mest bæredygtige. Kernen i en cirkulær affaldsøkonomi er at se affald som en ressource  - som en potentiel råvare. Affald en kommerciel råvare, hvor markedskræfter og genanvendelse går hånd i hånd.

Når der er penge at tjene på genanvendelse, vil alle have ikke bare et miljø- og klimamæssigt incitament til at genanvende mere, men også et økonomisk.

Læs mere om ARI’s anbefalinger herunder:

Vend synet på værdikæden

Håndteringen af affald planlægges dimensioneres i dag ud fra lokale og kommunale perspektiver og ud fra borgerens perspektiv. Der tænkes så at sige ”forlæns” fra skraldespand til genanvendelse.

Vi opfordrer til at vende synet på værdikæden og tænke ”baglæns” fra genanvendelse til skraldespand. Altså at se på affaldet og på indretningen af affaldssektoren fra genbrugerens og dermed markedets perspektiv.

Affaldssektoren skal konstant være i stand til at matche kravene fra dem, der vil aftage affaldet. Affald skal kunne sorteres og forarbejdes til at leve op til de krav, aftagerne stiller, hvis affaldet skal kunne konkurrere med jomfruelige råvarer.

Skab klare rammer og adskilte roller

I dag er rollerne mellem kommuner og private uklare. De bør defineres skarpere, så kommuner og private ikke skal konkurrere om at drive virksomhed. Affaldet bør principielt håndteres af private virksomheder - virksomhedsdrift er ikke en kommunal kerneopgave. Til gengæld bør kommunerne have en stærk rolle som tilsynsmyndighed og som udbyder af opgaven.

Yderligere er skiftende regeringers affaldsstrategier ikke blevet ført ud i livet.Det fører til usikkerhed om, hvad der gælder på langt sigt. Og usikkerhed hæmmer de nødvendige investeringer i udvikling og teknologi.

Regler og rammer omkring affaldssektoren bør tænkes mere langsigtet, stabilt og genenmskueligt - med en klar rollefordeling mellem offentligt og privat.

Skab ens standarder og mulighed for stordrift

Regler, standarder og metoder bør tænkes nationalt fremfor - som i dag - kommunalt. Affald set som en ressource holder sig ikke inden for kommunegrænsen, men bevæger sig på tværs af landet og endda på tværs af landegrænser.

Derfor bør affaldsregler, sorteringskrav, genanvendelseskrav, kvalitetskrav, krav til dokumentation og sporbarhed etc. så vidt muligt være ens for alle på nationalt plan.

I princippet bør alt affald – privat såvel som erhvervsaffald – ses samlet og være tilgængeligt for alle operatører på de samme vilkår. Ét stort fælles marked vil give klarhed og lige konkurrence, hvor dem, der bedst og billigst kan løse samfundsopgaven, også får opgaven. dermed anbefaler vi også, at den kommunale anvisningsret fjernes.

Effektiv affaldshåndtering og genanvendelse sker bedst i stordrift. Både for at sikre kvaliteten og fordi effektive affaldsanlæg er store investeringer.

Styrk affaldstilsynet

Tilsynet med affaldsområdet bør skærpes markant, ligesom kommunernes dobbelt- eller trippelrolle som regeludsteder, tilsynsmyndighed og ejer/driftherre på affaldsanlæg bør afskaffes.

Kommunerne bør styrke rollen som myndighed og principielt overlade udførelsen af opgaverne til private.

Målet bør være, at et effektivt, nidkært, ambitiøst og nationalt ensartet tilsyn sikrer, at affaldet ikke ryger derhen, hvor laveste fællesnævner hersker – uanset om det så er kommunalt eller privat regi. Man skal ikke kunne vinde på at have lave ambitioner.

Det betyder også, at der bør være et effektivt affaldsregister, så det er muligt at dokumentere og spore, hvad der sker med affaldet. det bør ske på lige vilkår for alle i branchen - offentlige såvel som private.

Skab arbejdspladser og vækst ud af affaldet

En markedsdrevet affaldssektor vil ikke blot være den mest effektive vej til at øge genanvendelsen. Det vil også skabe vækst og private arbejdspladser, ligesom det kan skabe eksportmuligheder.

Den mulighed bør forfølges.

Skab ensartede krav på EU-niveau

Markedet for genanvendelse af ressourcer er – som for handel med råvarer – et internationalt marked. Fortolkningen og håndhævelsen af EU-reglerne for transport og import/eksport af affald udgør et væsentligt rammevilkår og et væsentligt konkurrenceparameter for danske virksomheder. Danmark skal arbejde for ens EU-krav og skal ikke gå enegang i fortolkningen og håndhævelsen, da det svækker danske virksomheders konkurrenceevne.