13.05.15 ARI Nyheder

Debat: Ændret klassificering af farligt affald og ny affaldsliste

Høringssvar fra ARI: Høring af ændring af bekendtgørelse om affald (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald).

Et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald) har netop været i høring.

Klassificering af affald som farligt – nyt bilag 4 i affaldsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen foreslår i udkastet at ændre affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Ændringen skal bl.a. sikre gennemførelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om ændring af affaldsrammedirektivets bilag III om egenskaber, der gør affald farligt.

ARI støtter umiddelbart, at klassificeringen af farligt affald bringes på linje med den gældende kemikalielovgivning, således at de egenskaber, fareklasser, -koder og koncentrationsgrænser, der anvendes, er de samme. Vigtigst er det dog, at de anvendte klassificeringskriterier er entydige og harmoniserede. Det er således helt afgørende, at det for både virksomheder og myndigheder er entydigt, hvad der er farligt affald, og hvad der ikke er, og at en klassificering får samme resultat på tværs af kommunegrænser og landegrænser. Det er således afgørende vigtigt, at klassificeringer bygger på objektive kriterier, som ikke kan fortolkes eller gradbøjes.

Miljøstyrelsen oplyser i høringsmaterialet, at ændringerne i klassificeringen af farligt affald ikke vurderes at få stor betydning for hverken affaldstyper eller mængder af affald klassificeret som farligt. ARI er umiddelbart enig i styrelsens vurdering.

 

Opdatering af listen over affald – nyt bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen

Udover den ændrede klassificering af farligt affald foreslår Miljøstyrelsen at ændre affaldsbekendtgørelsens bilag 2 til et nyt bilag. Ændringen skal bl.a. sikre gennemførelsen af Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18. december 2014 om ændring af beslutning 2000/532/EF vedrørende listen over affald i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF. ARI støtter formålet med at fremme en harmoniseret klassificering af affald og sikre en ensartet fastlæggelse af, hvilket affald der betragtes som farligt i EU. Vi støtter desuden styrelsens vurdering af hensigtsmæssigheden i at affatte et helt nyt bilag, idet et ændringsforslag til det eksisterende bilag ikke vil bibringe samme overblik og anvendelighed.

Læs hele ARI's høringssvar her.

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen