07.11.14 ARI Nyheder

Debat: EU tager et vigtigt skridt mod en cirkulær økonomi

EU tager et vigtigt skridt mod en cirkulær økonomi. Kommissionen har udsendt en meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver.


EU-Kommissionen fremsatte den 2. juli 2014 en meddelelse om, hvordan EU skal bevæge sig i retningen af en cirkulær økonomi uden affald (”Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe”). Der er tale om en pakke af initiativer for en cirkulær økonomi indeholdende en meddelelse, et forslag til ændringer i diverse affaldsdirektiver og baggrundsrapporter m.v. EU-Kommissionens forslag indeholder flere konkrete mål for genanvendelsen af affald. Målet er at sætte skub i omstillingen til en cirkulær økonomi, skabe nye jobs og bæredygtig vækst. Det er en mere end almindeligt ambitiøs plan, EU-Kommissionen har lagt frem. De foreslåede mål er således langt mere vidtrækkende end målene i den ressourceplan, som den danske regering for nylig har vedtaget.

Kommissionen mener bl.a., at EU samlet set skal genanvende 70 pct. af alt husholdningsaffald i 2030. Specifikt for plastemballageaffald er målsætningen 60 pct. i 2025. Til sammenligning genanvender Danmark i dag 10,5 pct. af plasten fra de danske husholdninger. Målsætningen i regeringens ressourcestrategi er 50 pct. i 2022 uden specifikke målsætninger for enkelte materialetyper.

Derudover byder Kommissionens forslag på genanvendelsesmål på 80 pct. af emballageaffaldet, ligesom det skal også være slut med at smide genanvendeligt affald på lossepladsen fra og med 2025. Der er også mål om at reducere mængden af affald i havet med 30 pct.

ARI mener….

Det er meget positivt, at EU-Kommissionen ønsker at gå fra en lineær økonomi og over til en cirkulær økonomi, hvor ressourcer anvendes igen og igen. Det er et opgør med at smide genanvendelige materialer på lossepladsen eller i ovnen. Det er på alle måder en bæredygtig og fornuftig tankegang. Bæredygtig produktion og forbrug bør være en central målsætning for EU – og resten af verdenen.

ARI er i høj grad enig i behovet for en cirkulær økonomi. Platformen herfor er bare ikke til stede pt. Genbrugsmaterialer er generelt set ikke billigere end nye materialer. Dette gælder kun for udvalgte materialefraktioner. Derfor bliver den danske Ressourcestrategi og EU’s udspil heller ikke virkelighed af sig selv.

Som EU-Kommissionen identificerer, er der en række markedsmæssige barrierer, der spænder ben for overgangen til en cirkulær økonomi. Det er positivt, at Kommissionen vil igangsætte en analyse, der har til formål mere detaljeret at kortlægge barriererne og bidrag til at forbedre rammebetingelserne for et mere ressourceeffektivt Europa. ARI finder, at fjernelsen af disse barrierer bør have Kommissionens største fokus. Markedet er – og skal også være – den centrale faktor i ressourceproduktivitet og cirkulær økonomi.

Et stort skridt ville være, hvis priserne på nye råvarer nærmede sig et niveau, hvor de faktisk afspejler de reelle samfundsøkonomiske omkostninger. Det er således vigtigt, at den cirkulære økonomi ikke blot søges opnået via skærpede krav til håndteringen af affaldsressourcer – og i affaldsreglerne. Mange andre håndtag bør tages i brug sideløbende – på andre ressortområder.

Det er samtidig vigtigt, at Kommissionen bevarer fokus på ens implementering og håndhævelse af EU’s affaldslovgivning i medlemsstaterne. Kommissionen vurderer selv, at et højt antal medlemsstater ikke lever op til de nuværende krav i affaldsdirektivet. Kommissionen bør fokusere på, at de foreslåede initiativer ikke skaber endnu større divergens mellem medlemsstaternes affaldshåndtering.

Endelig er det vigtigt at påpege, at etableringen af en cirkulær økonomi ikke bør drukne i etableringen af nye byrdefulde indrapporterings- og registreringssystemer for virksomheder og myndigheder. Dette vil på ingen måde fremme europæiske virksomheders konkurrenceevne eller opbakning.

Kræver øget fokus på virksomhedernes behov

Regeringens ressourceplan fra efteråret gav som udgangspunkt kommunerne metodefrihed til at indfri målsætningerne for genanvendelse. Det har ARI – ligesom stort set alle andre private interessenter – hævdet var et problem. 98 forskellige måder at indsamle og sortere på, gør det svært at sikre rigelige mængder affaldsmaterialer i den rette kvalitet til den rigtige pris. EU’s målsætninger fastsættes nu som egentlige genanvendelsesmål og ikke som indsamlingsmål. De virksomheder, som skal bruge affaldsmaterialerne i ny produktion, er afhængige af en fast defineret råvare – både i relation til kvalitet og mængder. Kommunerne må derfor i højere grad fokusere på disse virksomheders behov og på, hvordan behovet definerer markedet. Altså have fokus på afsætningen af affaldsmaterialerne og ikke kun på hensynet til borgerne.

Fakta

Centrale målsætninger og krav i EU-Kommissionens forslag er følgende:

Affaldsdirektivet

Genanvendelse (eller forberedelse til genbrug) af 50 pct. af husholdningsaffaldet senest i 2020. Genanvendelse eller forberedelse til genbrug af 70 pct. af husholdningsaffaldet senest i 2030. Målene er mål for reel genanvendelse og ikke blot indsamlingsmål. Sikring af større sporbarhed for farligt affald. Madaffald skal reduceres med 30 pct. senest i 2025. Organisk affald skal indsamles særskilt senest i 2025.

Emballageaffaldsdirektivet

Minimum 60 pct. genanvendelse (eller forberedelse til genbrug) af al emballageaffald senest i 2020 og 70 pct. i 2025 og 80 pct. i 2030. Minimum 45 pct. genanvendelse (eller forberedelse til genbrug) af plastemballageaffald i 2020 og 60 pct. i 2025. Minimum 50 pct. genanvendelse (eller forberedelse til genbrug) af træemballageaffald i 2020 og 65 pct. i 2025 og 80 pct. i 2030. Minimum 70 pct. genanvendelse (eller forberedelse til genbrug) af jernemballageaffald i 2020 og 80 pct. i 2025 og 90 pct. i 2030. Minimum 70 pct. genanvendelse (eller forberedelse til genbrug) af aluminiumemballageaffald i 2020 og 80 pct. i 2025 og 90 pct. i 2030. Minimum 70 pct. genanvendelse (eller forberedelse til genbrug) af glasemballageaffald i 2020 og 80 pct. i 2025 og 90 pct. i 2030. Minimum 85 pct. genanvendelse (eller forberedelse til genbrug) af papir- og papemballageaffald i 2020 og 90 pct. i 2025. Målene er mål for reel genanvendelse og ikke blot indsamlingsmål.

Deponeringsdirektivet

Forbud mod deponering af genanvendeligt affald fra og med 2025.

Affald på stranden / i havet

Affald i havet skal reduceres med 30 pct. i 2020 for de 10 mest forekommende affaldstyper samt for fiskeriudstyr fundet i havet.

Du kan læse hele hele ARI's høringssvar her.

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen