13.05.15 ARI Nyheder

Debat: Evaluering af markedsgørelsen af det genanvendelige erhvervsaffald

Fase I-organiseringen af affaldssektoren – organiseringen af det genanvendelige erhvervsaffald – evalueres pt.

Lov om ændring af miljøbeskyttelse (Ny organisering af affaldssektoren) (herefter organiseringsloven) trådte i kraft 1. juli 2009. Loven konkurrenceudsatte håndteringen af det kildesorterede, genanvendelige erhvervsaffald. I forbindelse med lovens vedtagelsen blev det besluttet, at de nye regler om genanvendeligt erhvervsaffald skulle evalueres, når de havde været i kraft i tre år – altså i 2012.

Det skete desværre ikke.

ARI efterlyste en evaluering af organiseringen af det genanvendelige affald

Flere interessenter på affaldsområdet – og herunder også ARI – skubbede på for at få en evaluering i gang. Hvorfor nu det? Jo, realiseringen af regeringens ressourceplan og målsætning om øget genanvendelse afhænger, som vi ser det, i høj grad af en effektiv affaldssektor med velfungerende rammer for affaldsgenanvendelsen. Der er således brug for en høj grad af konkurrence på genanvendelsesmarkedet, gennemsigtige og administrerbare regler, understøttende økonomiske incitamenter, øget innovation og et synligt affaldstilsyn – og ikke mindst en afklaring af affaldsmængderne til genanvendelse via bl.a. en afklaring af organiseringen af forbrændingssektoren.

Mange af disse ”behov” matcher det formål, politikerne havde med organiseringsloven. En evaluering kan derfor belyse, om den nugældende lovgivning bedst muligt har indfriet elementerne i og formålet med organiseringsloven og den bagvedliggende politiske aftale - og om den nugældende lovgivning giver de rette og de tilstrækkelige incitamenter til at nå formålene med loven og målsætningerne i regeringens ressourceplan.

Evalueringen er i gang - ARI deltager i en følgegruppe

Miljøstyrelsen har nu igangsat evalueringen, og ARI deltager i en følgegruppe.

ARI søger er få rettet fokus på belysningen af den reelle konkurrenceudsættelse af det genanvendelige, kildesorterede erhvervsaffald. Hvor stor har dette forretningsområde i realiteten været for de private håndteringsvirksomheder, når mange kommuner ikke har mindsket kapaciteten på deres genanvendelsesanlæg og samtidig har opretholdt ulovlige ordninger for denne type affald? Og når kommunal indsamling af organisk affald fra erhverv og indsamling fra blandede bolig-og erhvervsejendomme siden organiseringslovens vedtagelse er blevet tilladt, og erhverv samtidig har fået adgang til kommunale genbrugspladser?

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen