26.02.16 ARI Nyheder

Opbakning til ambition om effektivisering af affaldsforbrændingssektoren

Regeringen offentliggjorde den 23. august 2016 McKinseys rapport om effektiviseringer i forsyningssektoren. Rapporten peger på årlige gevinster i sektoren på 7,1 milliarder kroner. Gevinsterne skal hentes ved at ændre den økonomiske regulering af forsyningssektorerne, som i langt højere grad skal underlægges markedskræfterne.

Forbrænding

Konklusionerne om affaldsforbrændingssektoren

Om affaldsforbrændingssektoren specifikt viser effektiviseringsanalysen et direkte potentiale på 395 mio. kr. årligt svarende til 15,4% af de samlede omkostninger i sektoren. Den gennemsnitlige effektivitetsscore er 90, hvilket svarer til, at selskabernes omkostninger i gennemsnit kan reduceres med 10% per selskab. Analysen viser desuden et konsolideringspotentiale på 122 mio. kr. årligt.

Der er overkapacitet i sektoren, som er særligt udtalt på Sjælland og øerne. Den samlede overkapacitet i sektoren er 450.599 ton, hvoraf 273.717 ton (61%) er på Sjælland og øerne.

Støtte til regeringens ambition om effektivisering

Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) kan fuldt ud støtte regeringens ambition om effektivisering.

Effektiviteten i forsyningssektoren, og herunder affaldsforbrændingssektoren, er vigtig for alle danske virksomheders omkostningsniveau og dermed for deres konkurrenceevne. Unødvendig dyr affaldshåndtering er spild af samfundets ressourcer. Organiseringen er af stor betydning for effektiviteten.

”De initiativer, som rapporten anbefaler indenfor affaldssektoren, ser vi gerne gennemført”, siger ARI’s bestyrelsesformand Jeanett Vikkelsøe.

Og det er der flere grunde til.

Udskillelse af affaldsforbrændingsanlæggene i privatretlige selskaber vil sætte en stopper for den uheldige sammenblanding af kommunernes myndigheds- og driftsroller, der ofte medfører, at affald bliver håndteret ud fra kommunens anlægsøkonomiske interesser og ikke ud fra hensyn til, hvad der er miljømæssigt bedst.

Den nuværende massive overkapacitet, som er opstået på grund af en kapacitetsplanlægning løsrevet fra markedsmæssige overvejelser, påvirker genanvendelsesandelen i negativ retning.

En ophævelse af kommunernes anvisningspligt vil betyde et stop for kommunernes monopol på det affald, som med øget sortering kan genanvendes i stedet for at blive forbrændt. Teknologiudvikling og investeringer i ny behandlingskapacitet til genanvendelse af affald kræver, at større affaldsmængder samles. Det kræver fri og lige konkurrence på affaldsmarkedet. Et frit marked for håndtering af affald vil medvirke til at give en langt bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Det affald, som ikke kan bruges til andet end forbrænding, skal anvendes på de forbrændingsanlæg, som gør det mest effektivt – dem med laveste omkostninger og bedst afsætning af varmeproduktionen.

Behovet for en ny regulering af affaldsforbrændingssektoren er ikke nyt

Allerede tilbage i 2002 blev det konstateret, at sektorens organisering og regulering dårligt matcher den nuværende situation. Fem forhold blev dengang identificeret som problematiske:
1. Affald er gået fra at være et problem til et potentiale
2. Nye eksportmuligheder for især erhvervsaffald
3. Nye importmuligheder for danske forbrændingsanlæg
4. Fokus på omkostninger for husholdninger og virksomheder
5. Ulig konkurrencevilkår for anlæg på baggrund af ejerskab

En tværministeriel arbejdsgruppe udarbejdede i 2010 en rapport – Forbrænding af affald – med forslag til løsninger. Det er på tide at få tage sektorens udfordringer op i politisk regi og få lavet en ny organisering af forbrændingssektoren som understøtter effektivitet, og som samtidig begrænser sektorens negative påvirkning på genanvendelsen af affald i Danmark.

Affald skal ud på et frit marked, så nye behandlingsmetoder til effektiv genanvendelse af affald kan udvikles i private virksomheder – til gavn for kvaliteten og kvantiteten af genanvendelsen, virksomhedernes konkurrencesituation og Danmarks samlede grønne omstilling.

Links til rapporter:

McKinsey-rapport
Sammenfatning af McKinsey-rapport
Forbrænding af affald