09.05.14 ARI Nyheder

Pressemeddelelse: Vækstpakke

Regeringens vækstpakke 2014: Danmark helt ud af krisen - regeringens planer for organiseringen af affaldsforbrændingssektoren

Den nuværende organisering af affaldsforbrændingssektoren er utidssvarende. Alle i affaldssektoren har ventet længe på en ændring og dermed en afklaring af de fremtidige rammevilkår. ARI bakker op om, regeringens planer om at effektivisere sektoren via en konkurrenceudsættelse. Effektiviseringspotentialet bør opnås via en licitationsmodel, hvor alt affald til forbrænding udbydes, og hvor der dermed skabes en reel adskillelse af kommunernes rolle som myndighed og driftsherre. For at opnå øget genanvendelse skal der yderligere skabes nogle klare incitamentsstrukturer, der sikrer, at ressourcerne sorteres ud af affaldet inden forbrændingen - denne sortering kunne med fordel også konkurrenceudsættes via en licitationsmodel.

Den nuværende organisering er utidssvarende
Det er med begejstring, at Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) erfarer, at regeringen lægger op til en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren. En ændring som har været længe undervejs, og som er meget ventet.

Allerede embedsmandsrapporten (fra 2009) udpegede fem forhold, som peger i retning af, at reguleringen stemmer dårligt over ens med den nuværende situation:

  1. Affald er gået fra at være et problem til et potentiale
  2. Nye eksportmuligheder for især erhvervsaffald
  3. Nye importmuligheder for danske forbrændingsanlæg
  4. Fokus på omkostninger for husholdninger og virksomheder
  5. Ulig konkurrencevilkår for anlæg på baggrund af ejerskab

Siden da har den politiske dagsorden desuden været en grøn omstilling af affaldsområdet. Altså øget genanvendelse og mindre forbrænding. Alle affaldsfraktioner, alle behandlingsformer, alle aktører m.v. er forbundne på affaldsområdet, og den nuværende organisering af affaldsforbrændingen spænder ben for øget genanvendelse og opnåelse af de politiske succeskriterier for den grønne omstilling. Vi har i høj grad brug for klare spilleregler, roller og incitamenter, hvis vi skal i hus med en grøn omstilling

Licitationsscenariet møder sektorens udfordringer bedst
Embedsmandsrapporten analyserede 4 organiseringsscenarier til imødegåelse af sektorens udfordringer: et basisscenarie, et prisloft-scenarie, et mix-scenarie og et licitations-scenarie.

I ARI er vi ikke i tvivl om, at licitations-scenariet bedst imødegår udfordringerne. Det er derfor vores håb, at regeringen arbejder med implementeringen af dette scenarie.

Organiseringen af affaldsforbrændingssektoren har stor betydning for genanvendelsen af affald
Erhvervsaffaldet og behandlingen af dette affald skal ud på et frit marked. Affaldsforbrændingskapaciteten skal ikke udgøre en barriere for genanvendelsen af affaldet, hvorfor det er af største vigtighed, at der sikres en reel adskillelse af kommunernes rolle som myndighed og driftsherre.

Det er af afgørende betydning, at sektoren indrettes, så vi opnår en stærk, konkurrencedygtig og effektiv privat affaldssektor. Virksomhedernes markedsmuligheder skal styrkes. En stærk sektor vil være til gavn for miljøet og sikre grønne arbejdspladser i Danmark såvel som på eksportmarkederne. Hvordan får vi en stærk sektor? Sektoren skal omorganiseres og rammebetingelserne for genanvendelsen af affald forbedres. Vi skal nå frem til en mere markedsbaseret regulering, som giver gode betingelser for investering i ny sorterings- og behandlingsteknologi, og som understøtter etableringen af ny sorterings- og behandlingskapacitet. Aktiviteterne i Danmark er nødvendige for succes på eksportmarkederne. Flere avancerede metoder til sortering og genanvendelse af affaldet er godt for miljøet.

Fakta
Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) er en del af DI. Medlemmerne er Meldgaard Holding A/S, RGS 90 A/S, Stena Recycling A/S og Marius Pedersen A/S, som er blandt de største virksomheder i den danske affaldssektor.

Historik
I 2002 blev der sat et arbejde i gang med repræsentanter for branchen, forbrugere, kommuner og staten for at opstille forslag til alternative modeller for organisering af hele affaldsområdet. Arbejdet førte til nye regler pr. 1. januar 2010 på genanvendelsesområdet,administrative forenklinger for virksomhederne og regler om en mere ensartet kommunal administration på området.

I 2005 blev der nedsat en embedsmandsgruppe med deltagelse af Finansministeriet, Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet med fokus på at afklare fordele og ulemper ved en ny regulering af affaldsforbrændingssektoren. Arbejdet blev sat på pause i 2006 og genoptaget i 2009.

I december 2010 kom afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende organisering af affaldsforbrændingsområdet – rapporten ”Forbrænding af affald”. I rapporten skitseres affaldssektorens væsentligste udfordringer og forslag til løsninger analyseres, herunder opstilles 4 mulige organiseringsscenarier, som i varierende grad giver svar på udfordringerne. Scenarierne er: et basisscenarie, et prisloft-scenarie, et mix-scenarie og et licitations-scenarie.

Den 11. april 2011 indgik VK-regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) ”Aftale om Konkurrencepakken” med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Aftalen indeholdt bl.a. et punkt om mere konkurrence om affaldsforbrænding, som i princippet er en aftale om at gennemføre licitations-scenariet:

”Mere konkurrence om affaldsforbrænding. Affaldsforbrændingsanlæg selskabsgøres og hvile-i-sig-selv-princippet erstattes med en markedsbaseret regulering. Samtidig ophæves den statslige godkendelse af affaldsgrundlaget. Den kommunale anvisningsret for erhvervsaffald til forbrænding ophæves, så virksomhederne frit kan vælge anlæg. Kommunerne har fortsat ansvaret for, at husholdningsaffald indsamles og behandles, men der indføres kommunal udbudspligt for husholdningsaffald til forbrænding, så det konkurrenceudsættes. For at give mulighed for tilpasning til den nye regulering kan der i en overgangsperiode på op til 5 år gives mulighed for, at kommunalt ejede forbrændingsanlæg, der er vanskeligt stillet, kan tiltrække husholdningsaffald fra ejerkommunerne uden udbud. For disse anlæg kontrolleres det, at alt affald til anlægget forbrændes til samme pris, hvile-i-sig-selv-prisen.”.

VK-regeringen gik af ved valget i efteråret 2011, forinden et lovforslag blev fremsat til implementering af punktet i aftalen.

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen