Etiske retningslinjer

ARI’s etiske retningslinjer fastlægger de etiske rammer for både medlemmerne af ARI og for ARI som forening.

Medlemmerne i ARI
Medlemmerne i ARI finder det vigtigt at styrke branchens omdømme og at fastholde og styrke tilliden til branchen.

Et medlemskab af ARI er således udtryk for, at medlemsvirksomheden har god forretningsmoral og forretningsetik, et højt fagligt niveau og en visionær tilgang til branchens udvikling. 

Medlemmerne skal optræde sagligt og seriøst og på et højt professionelt og etisk niveau.  Medlemmerne skal overholde gældende love og udvise god forretningsskik således, at branchens image ikke skades.  Medlemmerne af ARI arbejder for et åbent og konstruktivt forhold til retsvæsenet, politiet, miljø-, skatte- og andre myndigheder. Det indebærer, at medlemmerne samarbejder med disse myndigheder i branchesammenhæng med det formål at sikre, at gældende lovgivning og branchens etiske regler overholdes. Medlemmerne har et ansvar overfor de øvrige medlemmer af foreningen og konkurrenterne om ikke at miskreditere branchen som helhed eller enkelte medlemmer gennem handlinger eller udtalelser i offentligheden. 

ARI's interessevaretagelse
ARI’s interessevaretagelsesaktiviteter overholder gældende love og regler. Der gøres hverken direkte eller indirekte brug af økonomiske incitamenter eller ydelser overfor de personer, institutioner m.v., ARI ønsker at påvirke. ARI agerer i det hele taget etisk og ansvarligt, og tilstræber altid at følge god skik på området.  ARI udviser åbenhed, troværdighed og ærlighed.

Som minimum oplyses navn, virksomhed samt den interesse, der repræsenteres, i kontakten med politikere, embedsmænd og andre relevante samfundsaktører.

Der gives under ingen omstændigheder forkerte eller vildledende oplysninger omkring ovenstående eller på anden vis et fejlagtigt indtryk heraf.

Der må ikke mod bedre vidende formidles forkert eller vildledende information, hverken mundtligt eller skriftligt.