Arbejdstid, puljetimer og overarbejde

Arkitektoverenskomsterne indeholder særlige regler om arbejdstid, puljetimer, overarbejde, plustidsaftaler, mv. Du kan læse mere om disse emner nedenfor.

Arbejdstid (puljetimer og overarbejde)

Den sædvanlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte i arkitektbranchen er 37 timer inkl. frokostpause.

Arbejdstiden opgøres ugentligt. Hvis medarbejderen i en uge arbejder mere end 37 timer, overføres disse timer til en pulje for mertimer (puljetimer).

Puljen for mertimer kan højst indeholde 150 timer.

Nedenstående skema illustrerer arkitektoverenskomsternes regler for afspadsering og udbetaling af puljetimer:

For deltidsansatte gælder ovenstående for så vidt angår timer ud over 37 timer. Timerne fra den aftalte deltidsnorm og op til 37 timer kan enten overføres til puljen for mertimer eller udbetales i forholdet 1.:1.

Ved fratræden skal puljetimer så vidt muligt være afspadseret inden fratrædelsesdatoen. Uafviklede timer udbetales.

 

Overarbejde

Overarbejde adskiller sig fra merarbejde ved at være skriftligt beordret arbejde på arbejdsfrie hverdage og søn- og helligdage.

Pålagt overarbejde belægges med et tillæg på 100 pct. og udbetales ved førstkommende lønudbetaling.

Plustidsaftaler

Efter udløbet af en eventuel aftalt prøvetid kan der indgås tidsbegrænsede aftaler om plustid, hvor den ugentlige arbejdstid i en periode på højst et år sættes op til 42 timer mod 1:1 afregning af løn.

Aftaler om plustid kan ikke indgås i forbindelse med ansættelsen.

Aftalen kan opsiges af både arbejdsgiveren og den ansatte med funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler, uden at dette i øvrigt har konsekvenser for ansættelsen.

Arbejdsmiljølovens relger om arbejdstid (48-timers reglen, hviledøgn, mv.)

Du kan finde information om arbejdsmiljølovens regler om arbejdstid, herunder 48-timers reglen, dagligt hviledøgn, arbejdstid ved hjemmearbejde, mv., her: Arbejdsmiljølovens regler om arbejdstid - DI (danskindustri.dk)

Skrevet af:

Sofie Rosenkrantz