Sygdom, barsel, barn syg mv.

Her kan du finde viden om de særregler for sygdom, barsel, barns sygdom og lægebesøg og omsorgsdage, der gælder for medarbejdere omfattet af arkitektbranchens overenskomster.

Sygdom

Du kan læse om de generelle regler for sygdom, herunder 120-dagesreglen, betaling under sygdom og sygefraværssamtaler, på Sygdom - rådgivning om medarbejdernes sygefravær til arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk)

Barsel

Løn under barselsorlov mv.

Overenskomstdækkede ansatte i arkitektbranchen har ret til fuld løn under orlov i visse perioder. Der er ikke noget anciennitetskrav for retten til løn under orlov, men lønretten er betinget af, at virksomheden får fuld refusion for barselsdagpenge.

Efter OK2023 er der kommet ret til flere ugers orlov med fuld løn. Se ændringerne i tabellen:

 Før 1. juli 2023

 Efter 1. juli 2023

 M: 20 ugers orlov med løn

 M: 20 ugers orlov med løn

 F: 11 ugers orlov med løn

 F: 13 ugers orlov med løn

 Til deling: 0 uger

 Til deling: 2 ugers orlov med løn

Nedenfor gennemgås reglerne for orlov med løn til mor, far og medmor til børn født efter 1. juli 2023. Derudover gennemgås reglerne for refusion.

Mor

Moren har ret til sædvanlig løn i op til 20 uger i alt. Ugerne kan placeres fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Ved adoption kan orloven med løn placeres før modtagelsen af barnet efter reglerne i barselsloven. De 6 af ugerne med løn kan efter aftale placeres fleksibelt inden for 46 uger efter fødslen.

De 20 ugers orlov forkortes/forlænges ikke, selvom moren måtte føde før/efter termin.

Eksempel

Moren har termin den 4. august og har derfor ret til at gå på graviditetsorlov fire uger før, den 7. juli. Hun ender med først at føde en uge efter termin. På tidspunktet for fødslen har moren således brugt 5 uger af de i alt 20 uger med løn, og hun har herefter 15 uger tilbage med løn. Hvis moren omvendt føder en uge før termin, har hun kun brugt tre af sine uger med løn, og hun har herefter 17 uger med løn tilbage til resten af orloven. For børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere, kan mor og far/medmor dele yderligere 2 ugers orlov med løn imellem sig. Ugerne kan placeres inden for 46 uger efter fødslen.

Dette giver i alt ret til op til 22 ugers orlov med løn til mødre.

Far

Faren har ved fødsel og adoption ret til 13 ugers orlov med løn, der kan placeres inden for 46 uger efter fødslen. De 2 af ugerne skal altid holdes inden for 14 uger efter fødslen. Ved adoption kan orloven placeres før modtagelsen af barnet efter reglerne i barselsloven.

For børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere, kan mor og far/medmor dele yderligere 2 ugers orlov med løn imellem sig. Ugerne kan placeres inden for 46 uger efter fødslen.

Dette giver i alt ret til op til 15 ugers orlov med løn til fædre.

Medmor

For børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere, har en medmor ret til 2 ugers forældreorlov med løn, der kan placeres inden for 46 uger efter fødslen.

For børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere, kan mor og far/medmor dele yderligere 2 ugers orlov med løn imellem sig. Ugerne kan placeres inden for 46 uger efter fødslen.

Dette giver i alt ret til op til 4 ugers orlov med løn til medmødre.

Refusion

Når en medarbejder går på orlov med fuld løn efter overenskomsterne, kan virksomheden søge om refusion hos Udbetaling Danmark og Industriens Barselsfond.

Læs mere om refusion, frister og indberetning af orlov på Udbetaling Danmarks hjemmeside.

Efter indberetning hos Udbetaling Danmark kan arkitektvirksomheder qua deres medlemskab af Dansk Industri søge yderligere refusion hos Industriens Barselsfond. Barselsfonden fratrækker automatisk den refusion, som virksomheden modtager fra Udbetaling Danmark, og det er derfor vigtigt, at der søges refusion begge steder.

Ifølge overenskomsterne skal orloven holdes inden for 46 uger efter fødslen, men det er muligt at få refusion fra Industriens Barselsfond frem til og med 52 uger efter fødslen. Læs mere på Industriens Barselsfonds hjemmeside.

Barn syg, omsorgsdage, lægebesøg og hospitalsindlæggelse

Barn syg

Overenskomstdækkede medarbejdere i arkitektbranchen har ret til frihed med løn på barnets første hele sygedag (og resten af dagen forinden, hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen).

Derudover har medarbejderne ret til frihed uden løn på barnets anden sygedag. Der gælder ikke noget anciennitetskrav, men det er et krav, at medarbejderen skal passe et sygt hjemmeværende barn på under 15 år.

Retten til barnets sygedage gælder både mænd og kvinder.

Hvis virksomheden ønsker det, så kan der kræves dokumentation i forbindelse med barnets første sygedag – eksempelvis en tro- og love-erklæring fra medarbejderen.

Ovenstående følger af arkitektoverenskomsternes § 8, stk. 2.

Børneomsorgsdage

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet og et barn på under 14 år, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesperiode (1. september til 31. december året efter).

Der kan højst afholdes 2 børneomsorgsdage, uanset hvor mange børn medarbejderen har.

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men hvis der er timer i puljen for mertimer, skal disse anvendes.

Børneomsorgsdagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Ovenstående følger af arkitektoverenskomsternes § 8, stk. 3.

Lægebesøg

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet, der har ret til barns første sygedag, har også ret til frihed uden løn i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet.

Medarbejderen skal give virksomheden meddelelse herom så tidligt som muligt.

Ovenstående følger af arkitektoverenskomsternes § 8, stk. 4.

Barnets hospitalsindlæggelse

Medarbejdere med børn under 15 år, har ret til fravær med løn i op til 5 arbejdsdage inden for 12 måneder i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelse eller indlæggelse i hjemmet.

Virksomheden kan kræve dokumentation for hospitalsindlæggelsen eller lægens anvisning om, at indlæggelse i hjemmet er påkrævet.

Ovenstående følger af arkitektoverenskomsternes § 8, stk. 5.

Relateret indhold