Foto: Colourbox

09.03.20 ATD Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 i ATD

I henhold til vedtgæternes § 10 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark.

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 11.30, i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Endelig dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formand Richard Motzfeldt .
  3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse (Årsrapport for 2018 tilgår senere).
  4. Behandling af de sager, som af bestyrelsen eller medlemmer, jf. stk. 2 er begæret optaget på dagsordenen. (Indkomne forslag)
  5. Budget og kontingent forelægges til godkendelse (budget for 2019 tilgår senere).
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 13.
    - Torsten Jensen og Søren Gehrt er på valg og modtager gerne genvalg                        
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttes med en fælles frokost.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2019 på mail: ATD@di.dk

Kandidatforslag til bestyrelsen skal for at komme i betragtning være fremsendt til foreningens sekretariat inden den 15. marts 2019 på mail: ATD@di.dk

Afstemning på generalforsamlingen
Ved afstemning på generalforsamlinger i foreningen har hvert medlem stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med 1 stemme pr. påbegyndt 500.000,00 kr. i beregnet årlig lønsum.

Bestillingskontorer har én stemme pr. påbegyndt 500.000 kr. i lønsum.

Såfremt 25 stemmer ønsker det, skal afstemninger foretages skriftligt.

Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved et andet stemmeberettiget medlem ifølge skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog råde over flere end 2 fuldmagter.

Ved afstemninger over forslag, der kan medføre arbejdsstandsning eller tilsigter afslutning af en sådan eller ved foreningens opløsning, jf. § 16, eller ved ændringer i nærværende vedtægter, kræves et flertal på ¾ af de afgivne stemmer.

Ved alle andre afstemninger afgøres de fremsatte forslag ved simpelt stemmeflertal. Ved lige mange stemmer for og imod bortfalder det fremsatte forslag.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.