Foto: Colourbox
27.08.20 ATV Nyheder

Virksomhedsoverdragelse selv om busser ikke fulgte med

Ny EU-dom slår fast, at der kan være tale om virksomhedsoverdragelse, selvom en virksomhed ikke overtager nogen busser.

Det forekommer ofte i rutebilsektoren, at medarbejdere overdrages til et andet busselskab efter udbud af busruter.

Højesteret afgjorde i 2016, at der ikke var tale om virksomhedsoverdragelse, da et busselskab overtog en busrute og samtlige chauffører fra et andet busselskab, fordi busserne ikke blev overdraget. 

En ny EU-dom præciserer, at der efter konkrete omstændigheder kan være tale om virksomhedsoverdragelse, selv om busserne ikke medfølger.

Krav gjorde busser gamle busser overflødige

I den konkrete sag blev der i september 2016 foretaget en ny udlicitering af den offentlige persontransport med bus i regionen Oberspreewald-Lausitz i Tyskland med virkning fra den 1. august 2017.

I april 2017 meddelte virksomheden, der vandt udbuddet, at de ikke ønskede at købe eller leje busser, depoter eller andre driftsanlæg fra den overdragende operatør  eller at benytte den overdragende operatørs værkstedstjenesteydelser.

Ud fra tidligere EU-retlig praksis ville udgangspunktet være, at der ikke er tale om virksomhedsoverdragelse, når busserne ikke følger med.

EU-domstolen fastslår imidlertid i en ny dom af 27. februar 2020, at det ikke altid har afgørende betydning for, om der er tale om virksomhedsoverdragelse, at der ikke følger busser med.

I sagen medførte udbyders skærpede krav til tekniske og miljømæssige standarder, at busserne ikke kunne anvendes af hverken det afgivende eller det overtagende busselskab. Derfor var beslutningen om ikke at overtage busserne dikteret af de begrænsninger, som udbyder krævede.

EU-domstolen fastslår, at der kan være tale om virksomhedsoverdragelse i tilfælde, hvor væsentlige driftsmidler, som for eksempel busser, ikke overtages som følge af tekniske, retlige eller miljømæssige begrænsninger, som ordregiver kræver. Derfor kan der ved overdragelse af busdrift være tale om virksomhedsoverdragelse, selv om der ikke sker overdragelse af busser.

Det er en undtagelse til det udgangspunkt Højesteret har fastslået ved sin dom i 2016, hvorefter udgangspunktet er, at der ikke er tale om virksomhedsoverdragelse, når busserne ikke medfølger.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på EU-domstolens afgørelse af  27. februar 2020 i sag C-298/18.

Links

EU-domstolens dom af 27. februar 2020, C-298/18 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C5F727662EF836B804596C9E14CE52C6?text=&docid=223849&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7198408

Nyhed om Højesterets dom af  24. maj 2016, U.2016.2990 https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/akt/nyhedsarkiv-akt/2016/6/ny-dom-fra-hojesteret-om-virksomhedsoverdragelse/

DI's råd

Sagen viser, at der altid skal foretages en konkret vurdering af, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, selv om der ikke sker overdragelse af busser. 

Det kan ikke udelukkes, at dommen kan få betydning i sager, hvor det overtagende busselskab ikke over-tager busser fra det overdragende busselskab, pga. begrænsninger i udbuddet. For eksempel, hvis trafik-selskabet stiller krav om, at driften af de udliciterede ruter overgår fra traditionel brændstof til grøn energi, så det overtagende busselskab ikke kan anvende det overdragende busselskabs busser. 

Relateret indhold