25.03.22 ATV Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ATV 2022

ATV holder generalforsamling fredag den 6. maj 2022 på Munkebjerg Hotel i Vejle.

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd, ATV

Fredag den 6. maj 2022, kl. 10.00
på Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

med følgende

Foreløbige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Kontingent
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Eventuelt

Det reviderede regnskab medsendes via ATV´s nyhedsmail inden generalforsamlingen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før datoen for generalforsamlingens afholdelse.

Foreningens vedtægter foreskriver, at bestyrelsen består af en formand og mindst 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består for nuværende af en formand og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen opfordrer til, at der er flere medlemmer, der stiller op til bestyrelsen, således bestyrelsen kan blive fuldtallig i henhold til vedtægterne.

Medlemmer af ATV, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal senest den 29. april 2022 fremsende ønske herom til sekretær Maria Wejendorp på mail mawe@di.dk

Ved afstemning på generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med 1 stemme pr. påbegyndt 1 mio. kr. i beregnet årlig lønsum.

Intet medlem kan have mere end 50 stemmer.

Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, når der foreligger skriftligt fuldmagt. Intet medlem kan dog have mere end 1 fuldmagt.

Tilmelding til generalforsamling og frokost

Generalforsamlingen begynder kl. 10.00. ATV vil sammen med AKT være vært ved en frokost kl. 12.00, der afholdes samme sted som generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling og frokost bedes af hensyn til det praktiske arrangement venligst ske senest fredag den 29. april 2022 til sekretær Maria Wejendorp på mail mawe@di.dk.

Indkaldelse til generalforsamling ATV 2022

Download