27.03.23 ATV Nyheder

OK2023 - ATV Turistoverenskomsten bliver omfattet af mæglingsforslaget

Der lykkes ikke under overenskomstforhandlingerne at indgå forlig med 3F Transport om en fornyelse af Turistoverenskomsten. Det betyder, at overenskomsten bliver fornyet på baggrund af mæglingsforslaget.

Forligsmand Jan Reckendorff fremsatte lørdag den 25. marts 2023 et mæglingsforslag om fornyelse af overenskomsterne på det private arbejdsmarked. Hovedindhold af mæglingsforslaget:

Timeløn, særlig opsparing, genebetalinger og tilskud fra Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond (HTSK-fonden)

Normaltimelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 1. marts 2024

Overtidstillæg stiger med 3,5 pct. pr. 1. marts 2023 og med 3,0 pct. pr. 1. marts 2024.

Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

Bidraget til særlig opsparing stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024. Herefter udgør bidraget til særlig opsparing i alt 7,00 pct.

Tilskuddet fra HTSK-fonden ændres pr. 1. september 2023 fra 85 pct. til 100 pct.  ved selvvalgt uddannelse.

Pension

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct. af den ferieberettigede løn.

Bidrag til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond (HTUS)

Bidraget til HTUS fonden stiger med 10 øre pr. præsteret arbejdstime pr. 1. marts 2023. Bidraget udgør herefter 0,45 øre pr. præsteret arbejdstime.

Styrkelse af det lokale samarbejde

Aftalen giver tillidsrepræsentanten bedre adgang til at mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne. Desuden kan valg af tillidsrepræsentanter foregår i arbejdstiden.

Nye regler for betalt barsel 

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Mere fleksible ferieregler

Virksomheden og en tillidsrepræsentanten har mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien  endnu ikke er optjent. 

Skal vedtages først

Mæglingsforslaget skal vedtages af både arbejdsgivere og lønmodtagere, før det kan træde i kraft.  Resultatet af afstemningen for såvel arbejdsgivere som lønmodtagere vil forligsmanden offentliggøre den 12. april 2023.

Hvis en af parterne stemmer nej til mæglingsforslaget, betyder det, at der kan udbryde konflikt. En eventuel konflikt vil træde i kraft på femtedagen efter et nej til forligsmandens mæglingsforslag, dvs. den 17. april 2023.

DI har udarbejdet et konfliktberedskab og er klar til at rådgive medlemsvirksomhederne, hvis det bliver aktuelt. Der kan henvises til DI’s side Konfliktberedskab

 

Relateret indhold