19.11.21 Dansk Infrastruktur Analyser

Danmarks kyststrækning og Natura 2000-områder

Der er i Danmark 8593 kilometer kyst, hvoraf 4616 kilometer af kysten er Natura 2000-områder, svarende til 54 procent. Med de forventede klimaforandringer vil Danmark i fremtiden være nødsaget til at beskytte en række kystområder mod erosion af kyst og oversvømmelse af byer, som følge af stigende vandstande og voldsommere storme.

Som det er i dag, besværliggør Natura 2000-lovgivningen at gennemføre kystsikringsprojekter, da det er svært at opnå dispensation. Med over halvdelen af Danmarks kyst værende Natura 2000-område, vil rigtig mange kystsikringsprojekter blive trukket i langdrag med en risiko for, at man aflyser projektet.

Natura 2000-lovgivningen har et grundlag i EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelses-direktivet og habitatdirektivet. Fuglebeskyttelsesdirektivet forpligter Danmark til at udpege og sikre levesteder for fugle, og omfatter cirka 80 fuglearter der har levested i Danmark. Der er 124 fuglebeskyttelsesområder i Danmark. Habitatdirektivet forpligter Danmark til at udpege og sikre bevaringsområder for naturtyper og plantearter og dyr, og omfatter cirka 60 naturtyper og 100 plantearter og dyr i Danmark. Der er 269 habitatområder i Danmark.

Samlet er der 257 Natura 2000-områder, da nogle habitat- og fugleområder overlapper hinanden. Ud af dem dækker 102 af dem et område af kysten.

Ud af landets 98 kommuner har 76 kommuner kyst og af dem har 66 kommuner kyststrækning, hvor dele af den er beskyttet Natura 2000-område. Der er naturligvis forskel på hvor stort problemet potentielt er. I Vejle kommune er der eksempelvis cirka 2 kilometer kyst som er Natura 2000-område, mens der i Vordingborg kommune er cirka 300 kilometer kyst som er Natura 2000-område.

Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

 

Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

I tabellen nedenfor, ses top 10 over kommuner med mest Natura 2000-kyst.

Kommune

Kyststrækning (km)

Natura 2000 kyst (km)

Andel af kyst som er Natura 2000

Vordingborg

398

300

75%

Guldborgsund

325

230

71%

Lolland

307

207

67%

Thisted

286

184

64%

Slagelse

225

158

70%

Læsø

171

155

90%

Ringkøbing-Skjern

249

151

61%

Nordfyns

165

142

86%

Tønder

156

140

89%

Aalborg

236

131

56%

Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Hent analysen Danmarks kyststrækning og Natura 2000-områder

Relateret indhold