Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Dansk Sprængteknisk Forening (DSF)
Foreningens navn er

 • på engelsk: Danish Federation of Explosives Engineers
 • på tysk: Dänischer Sprengverband
 • på fransk: Fédération Danoise des Spécialistes de Minage et Dynamitage.

Foreningen er stiftet d. 25.05.1989.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at samle fabrikanter, leverandører, entreprenører, professionelle teknikere og erhvervsdrivende inden for branchen vedr. sprængteknik og eksplosivstoffer for at fremme branchens interesser generelt, og for at varetage branchens interesser i forhold til myndigheder og andre parter.

§ 3. Etiske krav
Et medlem af Dansk Sprængteknisk Forening skal overholde gældende love såvel som regler og sædvaner.

Bestyrelsen kan kræve at få forelagt dokumentation på et medlems hidtidige vandel, som ikke må gøre det betænkeligt at blive eller forblive medlem.

§ 4. Foreningens medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages selskaber (A/S, Aps, I/S eller anden registreret selskabsform) med hjemsted i Danmark, Grønland eller Færøerne. Som medlem af foreningen kan desuden optages offentlige myndigheder og institutioner.

Som associeret medlem uden stemmeret på generalforsamlingen, kan optages enkeltpersoner, udenlandske selskaber m.fl., med et professionelt tilhørsforhold til branchen.

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen, der afgør om optagelse kan finde sted.

§ 5. Kontingent
Det årlige kontingent for medlemmer og associerede medlemmer fastsættes hvert år for det næstfølgende regnskabsår på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves i første kvartal. Kontingentrestance medfører fortabelse af stemmeret på generalforsamlingen.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6. Foreningens midler
Foreningens midler anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til fremme af branchens interesser og eventuelt til støtte af særlige formål. Ved udbetaling af foreningens midler skal der foreligge en generalforsamlingsgodkendelse med minimum 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

§ 7. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. oktober med virkning fra 31. december at regne.

Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 31. maj, kan ekskluderes.

§ 8. Eksklusion
Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder foreningen, overtræder væsentlig lovgivning og vandels kriterier, eller ikke efterlever vedtægterne, kan efter flertalsbeslutning i bestyrelsen ekskluderes med øjeblikkelig virkning.

Medlemmet skal straks efter bestyrelsens afgørelse om eksklusion orienteres herom.

Eksklusion kan uanset årsag ankes til endelig afgørelse af den førstkommende generalforsamling. Et medlem som er indstillet til eksklusion har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 9. Diskretionspligt
Medlemmerne har diskretionspligt med hensyn til forhandlinger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt foreningens materiale, der tydeligt er markeret som fortroligt.

§ 10. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og dens beslutninger er bindende for samtlige medlemmer og associerede medlemmer.

§ 11. Indkaldelse til generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og den indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal fremgå af indkaldelse og omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for det næstfølgende regnskabsår
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 7. Sager til behandling
 8. Eventuelt

Medlemmer, som ønsker sager frembragt for generalforsamlingen, må indsende disse skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før den pågældende generalforsamlings afholdelse. Bestyrelsen skal offentliggøre indkommende forslag senest en uge før generalforsamlingen via foreningens hjemmeside eller via e-mail.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Stemmeafgivelse kan ske ifølge dokumenteret fuldmagt.
Alle vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal (se dog paragraf 17). I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Associerede medlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, dels når bestyrelsen finder det nødvendigt, dels når mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden, og indkaldes med 14 dages varsel.

§ 13. Forhandlingsprotokol
Der føres forhandlingsprotokol både for generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
 
§ 14. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 3-6 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Associerede medlemmer kan besætte en plads i bestyrelsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant samt revisorer og revisorsuppleant foregår skriftligt eller ved håndsoprækning efter generalforsamlingens bestemmelse. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår med 2 medlemmer hvert lige år og øvrige medlemmer hvert ulige år. Udtræder et bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen midt i perioden, overtager suppleanten det udtrædende bestyrelsesmedlems plads for den resterende del af perioden. Er der ikke en suppleant kan bestyrelsen vælge et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende periode. Valget skal godkendes på den førstkommende generalforsamling, hvis medlemmet udtræder i første halvdel af valgperioden.

Suppleant, revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

§ 15. Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller i formandens forfald af 2 medlemmer af bestyrelsen.
Kassereren foretager den fornødne bogføring og er forpligtet til ved regnskabsårets afslutning at udarbejde årsregnskab efter bestyrelsens direktiv.

§ 16. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen afholder møder efter behov. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 17. Ændring af vedtægter
Vedtagelse af ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kan kun finde sted på generalforsamling. Ændringsforslag eller forslag om opløsning skal være indeholdt i den udsendte dagsorden.

Vedtægtsændring eller opløsning kræver, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Samtidig med beslutning om opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om foreningens midler og effekter.


Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 20.4.2016
Poul-Richard Ebbesen
Poul Erik Hansen (Formand)
Mikkel Lerdrup
Johan Finsteen Gjødvad
Jørgen Schneider
Kim Thomas Poulsen 

Henrik Stig Sørensen

Henrik Stig Sørensen

Chefkonsulent